Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacija

MOTINOS MOKYMAS

 

Moterų dienos šventė

2002 m. lapkričio 19 d.

Prašanti Nilajamas

 

Dieviškumas švyti visoje visatoje, ir visata yra apsupta dieviškumo.

Tarp Dievo ir visatos yra glaudus, neatskiriamas ryšys.

O garbingi Bharatos (Indijos) sūnūs! Įsiklausykite į šią Tiesą.

(Telugų eilės)

 

Meilės įsikūnijimai!

Nuo neatmenamų laikų Indija žinoma kaip šalis, kurioje viešpatauja draugiškumas ir darna. Indija – tai dvasingumo, dorovės, geraširdiškumo ir teisingumo gimtinė. Nuo senovės Indijos gyventojai stengiasi šias vertybes skleisti visame pasaulyje. Čia gimė daugybė garsių asmenybių, daug pasiekusių dvasingumo srityje. Viešpats Rama valdė Indiją. Viešpats Krišna aiškino „Bhagavadgytos“ tiesas. Išminčius Vjasa aiškino Vedas ir kitus šventraščius. Išminčius Valmikis sukūrė „Ramajanos“ epą, kad atskleistų žmonijai tiesos ir dorovės principus. Indai privalo propaguoti savo žemės idealus, didžiuotis savo kultūra, būti pavyzdžiu kitiems.

Telugų posmas skelbia:

Susilaikymas - tai tikrasis grožis šioje šventoje žemėje.

Ištikimybė Tiesai – aukščiausias Dievo garbinimo būdas.

Tauriausias jausmas šioje šalyje – meilė savo motinai.

 

Kaip gaila, kad mes, čia gimę, nesugebame išlaikyti savo pačių kultūros vertybių! Jauni vaikinai ir merginos siekia aukštojo mokslo, bet tik kaip priemonės užsidirbti pragyvenimui. Jie turėtų vadovautis šventais savo kultūros idealais ir propaguoti juos kitose pasaulio šalyse.

Šiandien moterys yra išsilavinusios, jos varžosi net su vyrais, nori dirbti.

 

Jei moterys išeis į darbą,

Kas rūpinsis namais?

Kai vyras ir žmona išeis į įstaigą,

Kas ruošis namuose?

Jeigu moterys eis į mokyklas mokyti svetimų vaikų,

Kas prižiūrės jų pačių vaikus?

Jei moterys eis į darbą kaip vyrai,

Kas virtuvėje gamins  maistą?

Uždirbus pinigų gal ir galima sutvarkyti finansinius reikalus,

Bet kas sutvarkys namus?

Moterys gali dirbti ir uždirbti pinigų,

Bet negali būti laimingos, apleidusios savo namus.

(Telugų eilės)

 

Visų pirma moterys turi pasirūpinti savo namais ir tik tada ieškoti darbo. Kai namie nėra motinos, vaikai gali nueiti blogais keliais. Kai abu tėvai siekia tik pinigų, nėra kam sudrausminti vaikų. Vaikams reikia diegti visas tas dorovines vertybes, kurių išmokote patys. Jūsų išsilavinimas yra vertingas tik tada, kai rūpinatės savo vaikų ugdymu.

Moterys turi pripažinti savo pareigas ir atitinkamai elgtis. Indijos istorija turtinga idealių moterų pavyzdžių. Anais laikais moterys ne tik rūpinosi namų ruoša, bet stengėsi išauklėti savo vaikus kaip galėdamos geriau. Jos mokė vaikus ne žodžiais, o pavyzdžiu. Šiandien tokių idealių motinų nedaug. Joms įdomiau uždirbti pinigus, negu auklėti savo vaikus, kad jie taptų pavyzdingais piliečiais. Kokia prasmė moterims eiti uždirbti pinigų, jeigu jų vaikai išklysta iš gero kelio, nes nėra kas jais rūpinasi? Taigi visų pirma moterys turėtų rūpintis savo namais ir vaikais. Tam jos turi skirti pakankamai laiko.

Laimė, patiriama iš dorybių, yra žymiai didesnė, negu laimė, kurią atneša turtas. Deja, šiandien išsilavinęs jaunimas siekia turto, valdžios ir ryšių. Bet šitie dalykai mažai vertingi be charakterio turto. Vyrams ir moterims svarbiausias dalykas gyvenime yra charakteris. Kai nėra tvirto charakterio, žmogus būna silpnas visais kitais atžvilgiais. Žmogus stiprus savo charakteriu, o ne uždirbtu turtu. Reikia būti pasiruošusiam pakelti bet kokį sunkumą, kad galėtum dorai gyventi. Šiandien mūsų šaliai sunku, nes nėra stipraus charakterio vyrų ir moterų. Šiandien mums reikia ne materialaus turto, o dorybių turto. Materialus turtas neatneša tikros laimės.

Šiuolaikinis ugdymas padeda tik užsidirbti pragyvenimui. Tiesą sakant, šis ugdymas yra moralinio nuopuolio priežastis. Šiandien nematyti tiesos, darnos, asmenybės vientisumo, aukštos moralės.

Meilės įsikūnijimai!

Šiandien (lapkričio 19 d.) pažymime Moterų dieną. Nuo šios dienos gyvenkite šventai. Tai, ką sužinote šiandien, turėtų būti jūsų idealas visam gyvenimui. Stenkitės žengti tuo keliu. Ugdykite pasitikėjimą savimi. Gerbkite save bet kokiomis aplinkybėmis. Nesvarbu, kad neturite pinigų, valdžios ar garbės. Svarbiausia yra gerbti save.

Motinos mokymas vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį kuriant savo vaikų ateitį. Ji turi visokeriopai stengtis, kad vaikai atsikratytų blogų bruožų, turi skiepyti jiems žmogiškąsias vertybes: Tiesą, dorumą, ramybę, meilę, neprievartą. Jūsų mintys, žodžiai ir veiksmai neturi vieni kitiems prieštarauti. Galima daug pasiekti, jei būsite ištikimi Tiesai. Tai brangiausias žmogaus turtas. Ugdykite meilę sielai. Tikėkite, kad ta pati atma yra jumyse ir kituose. Nekritikuokite kitų. Būkite gailestingi. Jūsų laimė ar nelaimė priklauso nuo jūsų veiksmų. Dievas yra amžinas Liudytojas. Atsikratykite blogų minčių. Supraskite, kaip svarbu būti gyvenime tyriems. Linkiu jums išreikšti jumyse slypinčią dievišką galią. Laiminu ir baigiu.