Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacija

PATIRTI VIENYBĘ YRA TIKRASIS SATSANGAS

 

Šivaratri šventė
2003 m. kovo 1 d.

Prašanti Nilajamas

 

Ar jis būtų atsiskyrėlis, ar šeimos žmogus,

Ar būtų prisirišęs prie pasaulio, ar ne,

Ar jis veiktų, ar ne,

Kai supras, kad tas pats atmos principas yra jame,

Kaip ir kituose,

Jis visada patirs Dievo draugiją ir džiaugsis ja

Visose trijose būties būsenose.

(Sanskrito posmas)

 

Pasekėjai turėtų suprasti atmos principo, esančio visose būtybėse, vienybę. Satsangas (gera draugija) yra labai svarbus atmos principo vienovei suprasti. Satsangas nereiškia bendravimo su gerais žmonėmis, pasekėjais ar dvasiniais ieškotojais. Būtis (Sat) yra tai, kas nekinta visais trimis laiko periodais (praeityje, dabartyje, ateityje). Tai atmos principas. Kai Būtis (Sat) ir Sąmonė (Cit) susijungia, ateina Palaima (Ananda). Būtis-Sąmonė-Palaima (Sat-Cit-Ananda) – tai atmos forma. Ji vadinama transcendentine Tiesa. Kad suprastume šią Tiesą, reikia praktikuoti tris mantras. Tai Bhadram Trunvantu, Bhadram Srunvantu ir Bhadram Kurvantu. Kai praktikuosite šiuos tris principus, jums nereikės ieškoti Dievo.

Bhadram Trunvantu reiškia „Aš nesiskiriu nuo atmos“. Nėra kitos esybės šiame pasaulyje, tik atma. Bhadram Srunvantu reiškia „Aš nesiklausau nieko kito“. Bhadram Kurvantu reiškia „Man nereikia daryti jokios dvasinės praktikos“. Jei žmogus supranta atmos principo vienovę, ar reikia jam imtis kokios nors dvasinės praktikos (sadhanos)? Kiekvienas girdimas garsas yra atmos principo atgarsis. Tas, kuris tai supras, nesiklausys nieko kito, tik atmos.

Dievas – visų veiksmų esmė. Bhadram Trunvantu, Bhadram Srunvantu ir Bhadram Kurvantu reiškia, kad Dievo daršanas, pokalbis su Dievu ir Dieviška veikla yra įsikūniję tik Dieve. Todėl visada gyventi Dievo draugijoje yra tikrasis satsangas. Dievas yra vienas. Jis vadinamas Būtimi (Sat). Ekam Sat Viprah Bahudha Vadanti (Tiesa viena, bet išmintingieji ją vadina skirtingais vardais). Tai, kas nesikeičia visais trimis laiko periodais, yra Būtis (Sat). Turėtumėte gyventi Nekintančiojo draugijoje, išlaikydami nesvyruojantį protą ir pastovų požiūrį. Jūsų mintys, žodžiai ir darbai turėtų būti pastovūs ir šventi. Bet Kali amžiaus veikiamam šiuolaikiniam jaunimui sunku valdyti savo mintis, veiksmus ir žodžius. Jie neturi pastovaus požiūrio. Jų veiksmai neatitinka jų minčių ir žodžių.

 

Manasyekam Vacasyekam Karmanyekam Mahatmanam

Manasyanyath Vacasyanyath Karmanyanyath Duratmanam

Tie, kurių mintys, žodžiai ir darbai yra visiškai darnūs, yra kilnieji;

Tie, kurių mintys, žodžiai ir darbai yra nedarnūs,  yra nedorieji.

 

Jūsų veiksmai turėtų atitikti jūsų mintis ir žodžius. Suderinti mintis, žodžius ir darbus yra tikrasis satsangas. Patirti tikrojo Aš vienovę yra tikrasis satsangas. Atma yra  tik viena. Ji pritraukia visą pasaulį. Kas yra gamta (prakriti)? Ją sudaro objektai, kurie apgauna žmogų. Visi gamtos objektai yra laikini. Nerasite nieko pastovaus. Jie patraukia žmogų ir jį apgauna. Laikinos prigimties objektai suteiks tik akimirkos džiaugsmą. Vedos kalba apie ritam principą. Jis simbolizuoja nekintančią Tiesą. Visi pasaulietiški objektai kinta. Kai išsiugdysite ritam principą, galėsite suprasti nekintamą ir amžiną Dievą.

Galite klausti: „Kaip išvysti Dievą?“ O neišmanėli, tau nereikia ieškoti Dievo. Kur tik pažvelgsi, ten Jis yra. Jis persmelkia kiekvieną objektą. Negalite Jo pamatyti, nes jus klaidina išoriniai pavidalai. Tas, kuris mato tik išorę, yra gyvulys (Pasyati Iti Pasu). Viskas, ką matote ir patiriate, yra tik Dievo apraiška. Iš tiesų esate pats Dievas. Todėl Veda skatina žmogų stiprinti tikėjimą, kad „Aš esu Dievas, ir Dievas yra ne kas kitas, tik aš pats“. Vardų ir pavidalų daug, bet Dievas yra vienas. Iš tiesų visa tai yra Brahmanas (Sarvam Khalvidam Brahma). Reikia suvokti tokią vienovę Dieve. Regimoje įvairovėje slypi vienybė. Satsangas reiškia vienybės patyrimą. Šiandien žmonės mano, kad satsangas yra dvasinių ieškotojų sambūris. Žmonės ateina į tokius sambūrius ir mano, kad jie yra satsange. Bet tai nėra satsangas tikrąja to žodžio prasme, nes žmonės, kurie jums atrodo geri, gali pasidaryti blogi. Jie gali pasikeisti. Kaip toks laikinas bendravimas gali atnešti pastovią laimę? Tai neįmanoma. Iki šios dienos žmonės nesuprato tikrosios satsango prasmės ir reikšmės. Pasakyk man, kas tavo draugai, ir aš pasakysiu, kas tu. Kai siejate save su laikinais dalykais, rezultatai taip pat bus laikini. Turite bendrauti su Dievu, kuris tik vienas yra tikras ir amžinas. Dievas yra jumyse. Negalite rasti Jo išorėje. Išorinis pasaulis keičiasi. Pasaulis – ne kas kita, tik materijos junginys. Viskas šiame pasaulyje yra laikina, nieko nėra amžino. Tik nematomas atmos principas yra tikras ir amžinas.

Jei paklausite „Kur yra Dievas?“, kai kurie žmonės, pirštu rodydami į savo kūną, atsakys „Jis yra manyje“. Kūnas nėra amžinas, todėl tai nėra teisingas atsakymas. (Svamis rankoje laiko rožę) Kai sakau, kad rankoje laikau gėlę, gėlė yra mažesnė už Mane. Taigi jei sakote, kad Dievas yra jumyse, teigiate esą didesni už Dievą! Iš tiesų visas pasaulis yra Dievo rankose. Todėl neteisinga sakyti, kad Dievas jumyse. Jūs esate Dieve. Viskas yra Dieve. Visas pasaulis yra Dievo pasireiškimas. Tai yra transcendentinė Tiesa. Tai nekintanti Tiesa. Žodis „Sivam“ simbolizuoja Tiesą. Čia Tiesa nereiškia jūsų kūno. Tiesa yra nekintanti ir amžina Būtis (Sat). Šiandien žmonės suvokia tik fizines bei pasaulietines reikšmes ir taip užteršia savo protus.

Žmogaus gyvenimą galima palyginti su medžiu. Pavydas (asuya) ir egoizmas (ahamkara) yra lyg kenkėjai, žudantys gyvybės medį. Išsivadavę nuo šių kenkėjų, galite tapti tikru žmogumi.

Tai, ką šiandien turite pažinti, yra amžinos ir nekintančios Tiesos principas. Mūsų Narasimhamurtis (vienas iš kalbėjusių anksčiau) pasakė, kad Dievas – tai atmos principas. Kaip gali žmogus pamatyti atmą? Atma neturi formos. Kaip galima pamatyti tai, kas neturi pavidalo? Palaima yra atmos pavidalas. Ji yra kiekviename. Žmogus yra palaimos (anandos) įsikūnijimas. Tačiau jis negali patirti palaimos, kol yra apakintas materialių objektų. Žmogus neturėtų trokšti materialių turtų. Ar ilgai jie išliks? Štai gėlė. Ji graži, tačiau iki rytojaus tikrai nuvys. Taip ir visi daiktai laikui bėgant neišvengiamai kinta. Atma yra amžina. Palaima yra amžina. Palaimą galima tik patirti, jos negalima nusakyti žodžiais. Niekas negali paaiškinti palaimos prigimties. Ją padės suprasti tik patyrimas. Kaip jau sakiau jums anksčiau, jūsų žvilgsnis (dristi), klausa (sravanam) ir veiksmai (karma) turi būti nuolat sutelkti į atmą. Tuomet tikrai patirsite tikrą, amžiną nedualią palaimą (Nijananda, Nityananda, Advaitananda).

Žmonės šiek tiek medituoja, paskui lieja džiaugsmo ašaras. Jie sakosi patyrę palaimą. Tai ne kas kita, kaip jų vaizduotė. Palaima nėra tai, kas ateina ir praeina. Ji nuolatinė. Kad ir kokioje būsenoje būtumėte, – budrautumėte, sapnuotumėte ar būtumėte panirę į gilų miegą, turite ją patirti nuolat.

 

Meilės įsikūnijimai!

Turite stengtis patirti atmos palaimą jau nuo mažens. Tai turėtų būti vienintelis jūsų siekis. Jūsų mintys, žodžiai ir veiksmai turi būti nukreipti į ją. Tai galima vadinti tikruoju satsangu. Žemiški patyrimai, kad ir kaip ilgai jais mėgautumėtės, negali suteikti jums amžinos palaimos. Amžinąją palaimą galite patirti tik Dievo draugijoje. Bet kokia pasaulietinė veikla ir patyrimai neišvengiamai kinta. Tik atma yra nekintanti. Sanskrito kalboje tai vadinama ritam. Kad patirtumėte šį amžiną principą, turite atsisakyti prisirišimo prie kūno ir suvokti tiesą, kad jumyse yra ta pati atma, kaip ir kituose. Kaip ta pati elektros srovė teka skirtingomis elektros lemputėmis, taip ir visose būtybėse yra ta pati atma. Ta pati atma yra visose būtybėse (Ekatma Sarvabhuta Antaratma). Tačiau šiandien žmonės neturi tokio plataus supratimo. Kad patirtumėte dieviškumą, kuris yra pats meilės pavidalas, turite tapti meilės įsikūnijimu. Dieviškumas ir meilė nėra atskiri. Kadangi žmogus yra apdovanotas tokiu šventu dievišku principu, yra pasakyta: „Iš visų gyvų būtybių žmogaus gimimas yra ypatingas“ (Jantunam Narajanma Durlabham).

Šiandien žmogus neklausia, koks yra gyvenimo tikslas (gamyamu). Užuot stengęsis atrasti gyvenimo tikslą, jis rūpinasi savo žemišku gyvenimu (janmamu). Gyvūnai ir vabzdžiai taip pat rūpinasi savo žemiška egzistencija. Nėra būtina žinoti gyvybės paslaptį, reikia žinoti gyvenimo tikslą. Tai labai svarbu. Gyvenimo tikslas yra Tiesa, kurią simbolizuoja atmos principas. Užuot ieškojęs gyvenimo tikslo, žmogus bando įminti gyvybės paslaptį. Tai beprasmis užsiėmimas. Tam neužteks jokio skaičiaus gyvenimų. Sutelkite savo protą į tikslą (gamyamu). Nesirūpinkite gyvenimu (janmamu).

Adi Šankara sakė:

 

Punarapi Jananam Punarapi Maranam

Punarapi Janani Jathare Shayanam

Iha Samsare Bahu Dustare

Kripayapare Pahi Murare.

 

(Viešpatie, esu įkalintas šiame gimimų ir mirčių rate. Patekęs į motinos įsčias, vėl ir vėl patiriu kančią. Labai sunku perplaukti šį žemiško gyvenimo vandenyną. Meldžiu, perkelk mane į kitą vandenyno krantą ir dovanok man išsivadavimą.)

Jūs nuolat gimstate ir vėl matote, darote ir patiriate tai, ką jau esate matę, darę ir patyrę. Turite suprasti, jog gimstate tam, kad daugiau negimtumėte. Turite matyti ir patirti tai, kas padės jums pasiekti gyvenimo tikslą, - vienybę su atmos principu. Kai patirsite atmą, jums nebereikės patirti nieko daugiau. Šiandien čia susirinko tūkstančiai. Kiekvienas iš jūsų turite skirtingą pavidalą ir skirtingai elgiatės. Tačiau atmos spindesys, švytintis kiekviename, yra vienas ir tas pats. Šviečiant elektros lemputei, vieni gali sėdėti ir ruošti namų darbus, kiti gali neteisingai pildyti sąskaitas, dar kas nors, blogų paskatų vedamas, gali rašyti laišką. Kad ir ką žmogus darytų, šviesa lieka nepaveikiama ir nesutepama. Ji lieka liudytoja. Taip ir atma lieka amžinąja liudytoja visko, ką žmogus daro. Išorinė veikla kinta, bet amžinoji atmos Tiesa visada lieka ta pati.

Dievas yra vienas; tikslas yra vienas. Tą patį reiškia ir šie teiginiai: „Aš esu šviesoje; šviesa yra manyje; aš esu šviesa.“ Čia „aš“ simbolizuoja meilę bei atsidavimą, o šviesa – išmintį. Kai sakote „aš esu šviesoje“, tai reiškia, kad atsidavimas sutelktas išmintyje. Teiginys „šviesa yra manyje“ reiškia tiesą, kad išmintis yra atsidavime. Turite suvokti šių dviejų – šviesos ir meilės – vienybę. Atsidavimas Dievui yra būtina sąlyga Tikrovei pažinti. Turite stiprinti savo meilę ir galiausiai transformuoti ją į išmintį. Nereikėtų pildyti visų proto užgaidų. Tebūnie, kas bus, bet jūsų žvilgsnis turi būti tvirtai nukreiptas į atmą. Su tokiu kryptingu atsidavimu senovės išminčiai ir pranašai atgailaudavo ir patirdavo palaimą. Šiandien žmonės kartoja mantras ir atlieka džapą. Bet jie tai daro, kad patenkintų savo protą. Jie nori pasiekti ramybę. Tačiau iš tiesų tokie užsiėmimai suteikia ne ramybę, o šukes (angl. not peace, but pieces)! Maldų vėrinyje yra 108 karoliukai, tačiau juos visus jungia vienas ir tas pats siūlas. Jis simbolizuoja Dievą.

Dievas yra lyg magnetas, traukiantis visą pasaulį. Kai kuriose vietose Jo traukos jėga yra maksimali. Tai labai unikalu. Štai pavyzdys. Tiek daug jūsų susirinko čia. Kas jums išsiuntinėjo kvietimus? Tai dieviškasis magnetas sutraukė jus čia. Šis magnetas yra ne tik čia, Jis yra visur. Čia, ten ir visur Dievas yra atmos pavidalu. Čia jūs galite patirti dieviškos traukos jėgą. Tokios galios negalima įgyti vos paprašius. Ją galima pasiekti tik meile. Meilė yra tai, kas kyla iš šaltinio. Jos negalima įgyti jėga (Žodžių žaismas angl.: Love is something that originates from the „source“. It cannot be obtained by „force“.) Pasaulietiškas žinias galima sukimšti į galvą, tačiau meilė turi natūraliai kilti iš vidaus. Meilė yra Dievas. Tik meilė gali suteikti tikrąją išmintį. Išmintis veda į išsivadavimą (Jnanad Evatu Kaivalyam).

Pasaulietinės žinios yra susijusios su įvairove. Meilė padeda jums įvairovėje įžvelgti vienybę. Todėl turite ugdytis meilę ir suvokti esminę Tiesą, kad ta pati dvasia yra visuose. Įvairūs žmonės valgo skirtingą maistą, kad numalšintų savo alkį. Maistas skiriasi, tačiau alkis visų vienodas. Turite suvokti šią vienovę. Galbūt kiekvienas atliekate skirtingą dvasinę praktiką (sadhaną). Kad ir kokia būtų sadhana, ji turi būti atliekama jaučiant atmą. Turite stengtis suprasti vienovės principą. Tik tai yra tikroji sadhana. Jūsų meilės principas turi būti tvirtas. Tačiau šiuolaikinio jaunimo meilė nuolat banguoja. Vieną dieną ji šventa, o jau kitą – nešventa. Tokios meilės negalima vadinti tikruoju atsidavimu. Dievas yra vienas (Ekam Sat). Jūs esate šviesoje ir šviesa yra jumyse. Atsiminkite tai. Galiausiai suvoksite, kad „Aš esu Aš“. Jei norite suvokti atmos principą, neturite galvoti apie įvairovę. Viskas, ką šiame pasaulyje matote ir girdite, yra tik atspindžiai, atoveiksmiai ir atgarsiai. Tikrovė yra jūsų viduje. Matau čia daug studentų. Iš kur jie atsirado? Jie yra Mano atspindžiai. Kitaip jų nematyčiau. Taip visi žmonės ir daiktai yra jūsų pačių atspindžiai. Gyvenimas yra kaip vandenynas, banguojantis vienybės (samyoga) ir atskirumo (viyoga) bangomis. Turite šias priešybes traktuoti vienodai. Atmos principas yra anapus vienybės ir atskirumo. Man nėra nei vienybės, nei atskirumo. Atskirumas (viyoga) yra tik tada, kai yra vienybė (samyoga). Tai tik jūsų vaizduotė. Kad suprastumėte atmos principą, turite atsikratyti tokios vaizduotės ir išsiugdyti tikėjimą, kad Būtis yra viena (Ekam Sat). Ji tik viena, ne dvi. Ji nekintanti ir išlieka vienoda visuose egzistencijos laikuose ir būviuose. Turite dalyvauti satsange, kad tai suprastumėte.

Kūnas yra visuomenės „organizmo dalis“ (angamu). Šioje „organizmo dalyje“ (angamu) egzistuoja savybių visuma (sangamu). Individuali siela (jangamu) yra savybių visumoje (sangamu), o Paramatma (Lingamu) yra individualioje sieloje (jangamu). Linga yra atma, jūsų gyvybės esmė. Štai kodėl sakoma, kad atma yra Lingamo (ovalo) formos. Lingamas neturi nei pradžios, nei pabaigos. Jis neturi nei galvos, nei kojų. Todėl atlikdami apeigas, galite padėti jį kaip tik norite. Atma turi pavadinimą, tačiau neturi konkretaus pavidalo. Palaima yra tikrasis jos pavidalas. Ji yra mumyse. Kai trokštate išorinės laimės, jūs prarandate ir savo įgimtą palaimą.

Šiandien yra palanki Šivaratri diena. Kas yra Šivam? Tai reiškia palankumą (maloningumą). Dievas yra Tiesos, Palankumo ir Grožio įsikūnijimas (Satyam, Sivam, Sundaram). Viskas, ką matote, girdite ir patiriate, turi būti paaukota Dievui.

Tridalam Trigunakaram Trinetram Cha Triyayudham;

Trijanma Papa Samharam Eka Bilvam Shivarpanam.

 

(Paaukokite trilapį bilvos lapelį Viešpačiui Šivai, triakiam Dievui, savo rankoje laikančiam trišakį, kuris sunaikina trijų gimimų nuodėmes.)

 

            Žmonės imasi įvairių dvasinių pratybų ir garbinimo būdų savo nuožiūra. Kad ir kokia būtų sadhana, žmogus neturėtų prarasti ryžto. Jis turi išsiugdyti vienakryptiškumą. Jis turėtų paisyti tik vienybės principo. Jis turi aukoti savo veiksmus Dievui. Veikla yra tavo pareiga, veiklos vaisiai yra ne tavo rūpestis (Karmanyevadhikaraste Ma Phalesu Kadacana). Kad ir ką darytumėte, tegul Dievui tai būna malonu. Viską darykite taip, kad įsiteiktumėte Dievui (Sarva Karma Bhagavad Prithyartham). Tuomet jokia nuodėmė nepasieks jūsų. Nėra lengvesnio kelio atmos principui patirti. Šiandien, kai žmonės eina skirtingais keliais, klesti nesantaika. Tokia iliuzija veda į sumaištį. Dėl šios sumaišties jūs prarandate jungtį su Dievu (Žodžių žaismas angl.: As a result of this confusion you lose the „fuse“ that links you and God – Dėl šios sumaišties jūs prarandate „saugiklį“, jungiantį jus su Dievu). Iš tiesų jūs esate Dievas. Aš esu Dievas. Jis yra Dievas. Viskas yra Dievas. Kad suprastumėte šią tiesą, turite pakilti iš žmogaus lygmens į dieviškąjį. Turėtumėte pažinti Būties (Sat) principą, kuris yra vidinė vienovė, slypinti už įvairovės. Neturite gilintis į pavidalų (akara) skirtumais pagrįstus skirtingumus. Palaimą patirti turite būdami Dievo draugijoje. Dievas yra jūsų tikrasis turtas. Kai patiriate palaimą, patys tampate Dievu. Palikite skirtumus. Visi yra Dieve. Nuolat prisiminkite šią vienybę. Kadangi esate studentai, jūs mokotės. Visos jūsų studijos vyksta fiziniu lygmeniu. Kartu su studijomis minčių lygmeniu susitelkite į vienybės principą.

Alachas, Jėzus, Rama, Krišna… Vardai skirtingi, bet Dievas vienas. Nepalaužiamai tikėkite Dievo vienove. Imkitės tokios dvasinės praktikos, kuri padės jums suvokti nekintantį ir amžiną Tiesos principą. Jei priskirsite Dievui įvairius vardus ir pavidalus, niekad nesuvoksite šios Tiesos. Vardai ir formos keičiasi. Kas buvo Rama? Jis buvo Dašaratos sūnus. Kas buvo Krišna? Jis buvo Jašodos sūnus. Taip jūs prisiminsite tik Jų fizinius giminystės ryšius. Kai garbinate Dievą nesuteikdami Jam jokio konkretaus vardo ir formos, klausimų dėl Jo giminystės ryšių tiesiog nekyla. Nebus visai jokio skirtumo. Kas yra Dievo motina? Tiesą sakant, Jis pats yra visų motina. Šiandien matome tiek skirtumų, nes Dievui priskiriame įvairiausius vardus, pavidalus ir giminystės ryšius. Turite nepaisyti tokių ryšių. Visa kūrinija persmelkta Dievo (Isavasyam Idam Jagat). Dievas gyvena visose būtybėse (Isvarah Sarva-Bhutanam). Apmąstydami šiuos du teiginius, galite suvokti žmonijos vienybę. Tuomet žmonių santykiai bus artimi. Mąstydami apie Dievą, nematysite jokių skirtumų, nekils jokių sunkumų. Sunkumai ateina ir praeina, praplaukia lyg debesys. Nereikia jais rūpintis. Žvelkite tiesiai į saulę. Kartais debesys paslepia saulę, bet jums nereikia dėl to jaudintis. Būkite kantrūs. Kai debesys praplauks, saulę vėl pamatysite. Taip ir žemiškų iliuzijų debesys kartais užtemdo atmos regėjimą. Tokiomis akimirkomis neturėtumėte leisti savo protui banguoti. Būkite kantrūs. „Debesys“ praplauks, ir jūs vėl matysite saulę.

Dieviškosios atmos įsikūnijimai!

Kartais jus aplanko mintys, panašios į debesis. Neleiskite joms jūsų nusinešti. Nereikia kreipti dėmesio į viską be išimties, tai jus pražudys. Turite pakilti į dieviškąjį lygmenį, o ne nusiristi iki demoniškojo. Kad pakiltumėte į dieviškąjį lygmenį, labai svarbus yra satsangas. „Viena mintis, viena vizija, vienas veiksmas.“ Šie trys dalykai turi būti kaip vienas. Šivaratri švenčiama, kad suvoktume Dievo vienybę. Kai šiąnakt giedosite bhadžanas, turėsite tik vieną mintį. Bhadžanų giedojimas suteiks jums palaimą. Tai neduali palaima. Kodėl nurodyta, kad giedoti bhadžanas turite visą naktį? Bhadžanos giedamos, kad padėtų suvaldyti protą ir sutelkti jį į Dievą. Kai kurie žmonės aptarinėja žemiškus dalykus net giedodami bhadžanas. Prie tokių žmonių nė nesiartinkite.

Tyaja Durjana Samsargam;

Bhaja Sadhu Samagamam;

Kuru Punyam Ahoratram.

 

(Palikite blogą draugiją, bendraukite su gerais žmonėmis ir darykite pagirtinus darbus dieną ir naktį.)

Turite nuolat mąstyti apie atmos principą. Jūsų tėvai gali mėginti kalbėti jums apie kokius nors žemiškus dalykus. Galbūt jiems trūksta įžvalgumo. Ar būtina jums tokių dalykų klausytis, jei tikrai žinote, kad jie beverčiai? Tegul jie kalba, ką nori. Neišklyskite iš pasirinkto kelio. Patikinkite savo motiną sakydami: „Mama, tu turi savų pomėgių ir antipatijų, aš turiu savų. Tu mano motina, o aš – tavo sūnus, bet mūsų mintys ir jausmai yra skirtingi. Kadangi esu tavo sūnus, tarnausiu tau ir reikšiu tau savo dėkingumą. Tačiau negaliu nukrypti nuo Tiesos kelio.“

Šiąnakt gims Lingamas. Šį Lingamą sukūriau atsakydamas į jo (B.N. Narasimhamurčio) maldą. Tačiau kitas Lingamas atsiras iš vidaus. Taip galiu sukurti bet kiek Lingamų. Viskas yra Mano rankose. Lingamai, atsirandantys rankoje, skrandyje, burnoje – visi yra vienodi. Viskas, ką matote, yra atma. Supraskite šią vienovę. Sykiu su išsilavinimu stenkitės pajusti atmą. Kai sustiprės atmos jausmas, blogos savybės – neapykanta, pavydas ir kitos – jūsų nekamuos. Jūsų ramybės nedrums skausmas ir kančia. Patirsite vienį. Tai yra tikroji palaima.

Sutelkite savo protą į Dievą. Laikykitės Jo nurodymų, tuomet jūsų gyvenimas bus šventas. Dabar galite pradėti giedoti bhadžanas.