Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacija

PATIRKITE VIDINĮ DIEVIŠKUMĄ
IR PASIEKITE RAMYBĘ BEI LAIMĘ

 

2003 m. kovo 16 d.

 

Niekas šiame pasaulyje nežino visko,

Taip pat nerasite žmogaus, kuris nežinotų nieko.

Tas, kuris žino mažai – irgi neišmanėlis.

Tik Samba-Šiva žino viską.

(Telugu eilės)

 

Meilės įsikūnijimai!

Kiekvienas siekia atsikratyti liūdesio ir džiaugtis laime. Kad pakiltume iš žmogiško lygmens į dievišką, labai svarbi dieviška draugija – satsangas. Gyvenimas tampa beprasmis, jei žmogus nedalyvauja satsange. Ką reiškia satsangas? Daug kas klaidingai mano, kad satsangas reiškia buvimą Dievui pasiaukojusių žmonių draugijoje. Sat simbolizuoja Tiesos principą, nekintantį nei praeityje, nei dabartyje, nei ateityje. Žmogus turi nuolatos kontempliuoti šį amžinąjį principą. Koks žmogaus gimimo tikslas? Ne vien valgyti, gerti ir linksmintis. Žmogaus kūnas skirtas tarnauti kitiems (Paropakarartham Idam Shariram). Žmogus turi pasišvęsti tarnauti visuomenei. Dievas apdovanojo žmogų visomis galiomis. Žmogaus kūnas ribojamas pojūčių, kurie lemia ir gera, ir bloga. Todėl svarbiausia žmogaus pareiga – teisingai naudoti pojūčius. Viešpats Krišna to paties mokė Ardžuną Bhagavadgytoje. Nevaldantis savo pojūčių yra blogesnis už gyvulį. Net gyvūnai šiek tiek kontroliuoja savo pojūčius. O žmogus, nors ir apdovanotas tikra, gera ir amžina išmintimi (vijnana, sujnana, prajnana), nesistengia kontroliuoti savo pojūčių. Troškimas, pyktis, godumas, prieraiša, pasipūtimas ir pavydas (kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya) – tai gyvuliški polinkiai. Šiandien žmogus skatina savyje šiuos gyvuliškus polinkius ir pats tampa gyvuliu. Žmogus nėra nei gyvulys (mruga), nei inertiška materija (mrunmaya svarupa). Iš tikrųjų jis – sąmonės (chinmaya) ir palaimos (chidananda) įsikūnijimas. Labai gėda, kad tokia būtybė kaip žmogus ugdosi gyvuliškas savybes. Visų pirma žmogus turi valdyti savo pojūčius. Dvasinės praktikos ir skiriamos pojūčiams valdyti.

Klausymasis (shravanam), giedojimas (kirtanam), Viešpaties kontempliacija (Vishnusmaranam), tarnavimas Jo Lotoso Pėdoms (padasevanam), sveikinimas (vandanam), garbinimas (archanam), pasiaukojamas tarnavimas (dasyam), draugystė (sneham) ir visiškas atsidavimas (atmanivedanam) - tai karališki keliai į dieviškumą. Išklysdamas iš šių kelių, žmogus elgiasi kaip žvėris girioje. Pirmiausia jis turi atsikratyti gyvuliškų savybių. Tik tada jis gali pakilti į dievišką lygmenį.

Šiame pasaulyje jūs matote, girdite ir patiriate daug dalykų. Jie yra ne kas kita, kaip jūsų vidinės būties atspindys, atoveiksmis ir atgarsis. Visa, ką matote išoriniame pasaulyje, iš tikrųjų yra jūsų dalis. Imkime pavyzdį. Kas nors jūsų nekenčia. Iš tiesų tai jūsų neapykanta įgavo neapykantos formą tame žmoguje. Panašiai ir liaupsinimas ar juodinimas, gera ar bloga yra jūsų pačių atspindžiai. Kad ir ką matytumėte išoriniame pasaulyje, kad ir ką patirtumėte –malonumą ar skausmą, – visa tikrai kyla iš jūsų vidaus. Ką reiškia prapancha (pasaulis)? Tai materijos (padartha) derinys. Kiekvienas objektas šiame pasaulyje yra laikinas. Kaip tokie vienadieniai objektai gali suteikti mums amžiną palaimą? Tiesą sakant, žmogus neturi kančios. Kaltinate kitus dėl savo kančių ir juos kritikuojate. Tai jūsų pačių blogos mintys verčia jus kentėti. Šis pasaulis yra lyg vandenynas, susidedantis iš susijungimo (samyoga) ir išsiskyrimo (viyoga) bangų. Viskas atsirado iš jūsų. Šiame pasaulyje nėra nieko aukštesnio už žmogų. Todėl sakoma: „Iš visų būtybių žmogaus gimimas rečiausias“ (Jantunam Nara Janma Durlabham). Žmogus – švenčiausia ir gerbiamiausia būtybė pasaulyje. Bet paniręs į iliuziją, jis nesuvokia savo tikrosios prigimties. Nėra nei blogo, nei gero šiame pasaulyje. Yra daug dalykų, kuriuos matome, girdime ir patiriame. Manome, kad tai akys mato, ausys girdi ir protas patiria. Iš tikro taip nėra. Viskas yra atspindys, atoveiksmis ir atgarsis.

Meilės įsikūnijimai!

Jūs nuoširdžiai tarnaujate, giedate bhadžanas ir atliekate įvairias dvasines pratybas. Kokią naudą gavote iš šios veiklos? Kai jumyse gimsta geri jausmai, gaunate dosnų atlygį. Jei pasėjate sezamo sėklą, negalite tikėtis, kad išaugs mango vaisius. Kokia sėkla, toks ir medis. Taigi koks jausmas, toks ir rezultatas. Gera ir bloga priklauso nuo jūsų jausmų. Todėl ugdykitės kilnias mintis, skleiskite meilės žinią po visą pasaulį. Ugdykitės jausmą, kad visi yra broliai ir seserys. Tie, kuriuos laikote kitais, tiesą sakant, nėra kiti. Jie priklauso jums. Visi yra Dievo vaikai. Dievas – Vienas. Visuomenė yra tiesioginė Dievo apraiška. Koks skirtumas tarp individo (jivatva) ir Dievo (Daivatva)? Individas yra atskirybės įsikūnijimas (vyasti svarupa), o Dievas – tai visumos įsikūnijimas (samasti svarupa). Negali būti šakos be medžio. Negali būti vaiko be motinos. Žuvis negali gyventi be vandens. Taip ir individuali siela negali gyventi be Dievo. Tarp jų abiejų – artimas ir neperskiriamas ryšys. Vadovaudamasis tuo, Viešpats Krišna paskelbė Bhagavadgytoje: „Amžinoji atma visose būtybėse yra Mano Būties dalis“ (Mamaivamsho Jiva Loke Jivabhutah Sanatanah).

Meilės įsikūnijimai!

Šiame pasaulyje matome ir girdime apie gėrį ir blogį, nuopelną ir nuodėmę. Kokia šio dvilypumo kilmė? Jis kyla iš žmogaus pasiryžimo (sankalpa) ir neigimo (vikalpa). Gera ir bloga yra jo prote, o ne pasaulyje. Kai žmogus mąsto šventai, aplink jis ras tik šventumą.

Meilės įsikūnijimai!

Visa gamta pilna traukos galios. Pasaulis traukia visus. Ši traukos galia atsiranda iš nekintančio ir amžino Tiesos principo, kuris yra kūrinijos pagrindas. Jis žinomas kaip transcendentinė Tiesa. Ji yra visuose trijuose laiko tarpuose (tri-kala), trijuose pasauliuose (tri-loka) ir trijose savybėse (tri-guna). Ji – tik viena, nėra dviejų. Tiesa viena, bet išminčiai vadina ją skirtingais vardais (Ekam Sat Viprah Bahudha Vadanti). Visa, ką matome šiame pasaulyje, yra tik šis Tiesos principas. Tik kvailys mato, bet neatpažįsta tikrovės (Pashyannapicha Na Pashyati Mudho). Tai, ką žmogus mato prieš save, yra ne pasaulis, o pats Dievas. Bet dėl neišmanymo jis šios tiesos nesupranta, todėl bando ieškoti Dievo išoriniame pasaulyje. Visa, ką matote prieš save – tai paties Dievo pavidalai. Nors matote Dievą prieš pat savo akis, vis dar manote, kad Jį rasite. Tai taip kvaila! Kai išsiugdysite tvirtą tikėjimą, kad visa yra įsikūnijęs Dievas, tikrai rasite Jį kiekviename.

Visur esančiomis rankomis, kojomis, akimis, galvomis, burnomis ir ausimis Jis persmelkia visą visatą (Sarvatah Pani Padam Tat Sarvato’kshi Shiromukham Sarvatah Shrutimal Loke Sarvam Avrutya Tishthati). Šiame pasaulyje nėra nieko, kas nebūtų Dievo pasireiškimas. Kokia Dievo forma? Dievas pasireiškia žmogaus pavidalu (Daivam Manusha Rupena). Ir ši fizinė forma žmogų apgauna, todėl jis laiko save paprastu mirtinguoju. Visa, ką matome, yra Dievo pavidalas. Jis – palaimos įsikūnijimas. Dievas – amžinos palaimos įsikūnijimas. Jis – absoliuti išmintis, Vienas, neturintis antrininko (Nityanandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnana Murtim). Visas pasaulis persmelktas palaimos. Niekur nėra nė pėdsako sielvarto. Žinoma, jūs galite su Manimi nesutikti. Sakote, „Svami, Tu nematai vargo, bet mes matome jį visur.“ Ar matote jūs, ar Aš – visur yra tik palaima. Kadangi mąstote tik apie liūdesį, pamiršdami palaimą, tai ir randate tik liūdesį. Bet Aš niekur nematau sielvarto. Aš matau tik palaimą, palaimą ir tik palaimą. Jei esame Dievo įsikūnijimai, ar mus gali paveikti sielvartas? Jus veikia sielvartas, nes jūs nesuvokiate laikinos pasaulio prigimties. Viskas, ką matote ir patiriate, yra tik Dievo atspindys. Nieko nekritikuokite, nes kritikuodami kitus, kritikuojate Dievą, kurį garbinate. Dievas yra vidinis visų būtybių gyventojas (Ishvarah Sarva Bhutanam). Visa visata persmelkta Dievo (Ishavasyam Idam Jagat).

Meilės įsikūnijimai!

Svarstote apie įvykius, kurie gali atsitikti ateinančiais naujaisiais metais. Manote, kad nauji metai atneš jums laimę arba vargą. Metai gali būti nauji, bet kas iš to, jeigu neatsisakote savo senų ir blogų įpročių? Siekiate gerų rezultatų, bet ar dirbate gerus darbus? Tikitės, kad kiti bus geri jums, tačiau ar jūs jiems geri? Jeigu elgiatės prieš savo sąžinę, tai kaip tikitės būti laimingi? Jūsų darbai turi derėti su siekiais. Geri darbai tikrai atneš gerus rezultatus. Šiandien žmonės panirę į puikybę (adambara). Kaip tokie žmonės gali pasiekti palaimą (ananda)?

Meilės įsikūnijimai!

Negyvenkite pasipūtėliškai. Pasipūtėliškumas yra pagrindinė ramybės nebuvimo (ashanti) priežastis. Atsikratykite pasipūtimo ir stenkitės pasiekti palaimą. Tikrosios palaimos negalima gauti iš išorės; ji slypi jūsų pačių širdyse. Iš tiesų palaima persmelkia visą pasaulį. Jame blogį matote tik dėl iškreipto mąstymo. Protas iš esmės lemia ir vergystę, ir išsilaisvinimą (Manah Eva Manushyanam Karanam Bandhamokshayo). Todėl išvalykite savo protą. Tik tada galite tapti tikru žmogumi. Negalite vadinti savęs žmogumi, jeigu protas užterštas. Dirbkite pagirtinus darbus. Sakykite gerus žodžius. Gyvenkite šventai. Taip galite rasti gyvenimo pilnatvę. Nėra nieko blogo šiame pasaulyje. Kad ir kokį blogį sutiktumėte, tai tik jūsų pačių jausmų atspindys. Viskas aplink yra jūsų pačių atspindys. Jeigu rodote į ką nors ir sakote, štai – blogis, vadinasi, jūsų blogis atsispindėjo išorėje. Niekada negalvokite blogai. Pripildykite savo protus dieviškų minčių. Tada jūsų gyvenimas bus saldus.

Meilės įsikūnijimai!

Giedate bhadžanas ir manote, kad tai darote, norėdami pamaloninti Dievą. Bet Dievui nieko nereikia. Giedate bhadžanas savo pačių džiaugsmui. Pasidalykite savo laime su kitais. Dievas yra palaimos įsikūnijimas. Todėl Jam nieko iš jūsų nereikia. Jei Dievas yra amžinos laimės įsikūnijimas, tai ko Jam dar galėtų trūkti? Jam nerūpi žemiška ir vienadienė laimė. Kai giedate bhadžanas, jūsų širdis apsivalo. Garbinimas ir giesmės, kurias giedate, skirtos jūsų pačių laimei, o ne Dievo laimei.

 

Dieviškos atmos įsikūnijimai!

Pakanka gyventi tikro žmogaus (manava) gyvenimą, nes jame yra Dievas (Madhava). Deja, šiandien žmogus gyvena kaip demonas (danava). Nuo viršugalvio iki pirštų galiukų jis pilnas demoniškų polinkių. Tai kaip jis gali pasiekti laimę? Turite išskaistinti širdį, patirti vidinę palaimą ir pasidalyti savo laime su tais, kurie ateina pas jus. Kartais blogosios savybės – pyktis, godumas, pavydas ir kt., gali bandyti jus įveikti. Jos lyg praplaukiantys debesys. Tegul jie jūsų nenusineša. Pasikliaukite tikrais ir amžinais jausmais, gimstančiais širdyje. Žmonės gieda tūkstančius Dievo vardų (Lalita sahasranama, Vishnu sahasranama ir t.t.). Kad ir kiek Dievo vardų kartotumėte, jei trūksta širdies tyrumo, tai neatneš naudos. Turite pripildyti savo širdis visų šių Dievo vardų esmės. Tiesą sakant, širdis yra visų dorybių centras. Bet žmogus nepajėgia suvokti jos šventumo. Gimti žmogumi – didelė malonė. Neįmanoma žodžiais apsakyti žmogaus gyvenimo šventumo ir saldumo. Galvokite apie šią Tiesą ir gyvenkite šventai. Gera draugija padeda nutraukti prisirišimą (Satsangatve Nissangatvam). Turite bendrauti su gera draugija. Tai nereiškia bendrauti su žmonėmis, dirbančiais kilnius darbus. Sat – tai nekintantis ir amžinas dieviškumas. Jis yra amžinosios palaimos (chidananda) įsikūnijimas. Būti Sat draugijoje ir yra tikrasis satsangas, suteiksiantis jums nenutrūkstamą palaimą.

 

Meilės įsikūnijimai!

Išsiugdę meilę jūs tikrai patirsite amžiną palaimą. Meilė yra palaima, o palaima yra meilė. Jūsų gyvenimas bus atpirktas tik tada, kai išsiugdysite meilę ir patirsite palaimą. Mylėdami galite patirti visų rūšių laimę. Jos negalima gauti išorėje ar nusipirkti turguje. Ji kyla iš vidaus. Turguje nusipirktam daiktui iš tiesų atsiranda meilė. Bet tokia meilė yra laikina, įsivaizduojama ir dirbtinė. Tai nėra ta meilė, kuri kyla jūsų širdyje. Meilė nekinta. Meilė yra Dievas, o Dievas yra meilė. Galite švęsti kiek tik norite švenčių, bet jos neatneš jums palaimos, kol nejausite meilės. Palaima, kurią patiriate mylėdami, yra niekaip neaprašoma. Ji begalinė. Kuo skiriasi žemiška meilė nuo dieviškos meilės? Meilė, kurią jaučiate savo draugams ir giminaičiams, vadinama prieraiša (anuraga). Jos išvis negalima pavadinti meile. Dieviška meilė susijusi su širdimi.

Meilės įsikūnijimai!

Be abejonės, jumyse yra meilė. Bet jūs netinkamai ją naudojate. Turite patirti tikrą ir amžiną meilę, kuri auga bendraujant iš širdies į širdį. Tokia dieviška meilė yra visagalė. Ji neturi jokių ribų. Ji traukia visus.

Šiandien noriu jums pasakyti kai ką labai svarbaus. Šis Mano kūnas pilnas traukos galios nuo viršugalvio iki pirštų galiukų. Tai dieviška magnetinė galia. Nuo Šivaratri šventės ji diena po dienos stiprėjo, nors buvo Manyje visada. Pasaulio magnetai traukia tik geležies drožles, o šis dieviškas magnetas traukia visą pasaulį. Klystate manydami, kad Svamiui skauda kojas, ir todėl Jis negali laisvai vaikščioti. Aš nejaučiu jokio skausmo. Jeigu žengiu viena pėda pirmyn, tai ją traukia kita, lyg Mano pėdose būtų didžiulė traukos galia. Kaip žinote, net žemė apdovanota traukos galia. Ji tik traukia, bet nesukelia skausmo. Svamiui visai nieko neskauda. Ši traukos galia Manyje kasdien didėja. Prie Mano rankos prilimpa viskas, kad ir ką paliesčiau. Tokią magnetinę galią turi kiekvienas žmogus. Dievas yra kiekviename Aukso įsčių (Hiranyagarbha) pavidalu. Jis garbinamas kaip Hiranyagarbha – Aukso įsčios. Grynas auksas nekinta. Jis visus traukia. Neturėkite klaidingo įsitikinimo, kad tik Svamis turi šią traukos galią, ir niekas daugiau. Iš tikrųjų jūs ją taip pat turite. Jei teisingai ją naudosite, ji stiprės vis labiau ir labiau.

Ne tik tai. Noriu pasakyti jums dar vieną svarbų dalyką. Didėjant traukos galiai vis daugiau žmonių atvyks į Mano daršaną. Nuo šiol pamatyti Manęs plūs nesuvaldomos minios žmonių. Tapsite daugelio pribloškiančių ateities įvykių liudytojais. Dievas traukia visus. Jo traukos galia yra labai šventa ir sužavės kiekvieną. Net kai dabar kalbu jums, Mano pėdos traukia žemę. Jei pakeliu vieną pėdą, žemė traukia kitą. Čia nieko nepadarysi. Tai dieviška magnetinė galia. Ji diena po dienos stiprėja. Ji kyla iš nekintančio ir amžino transcendentinės Tiesos principo. Kiekvieną dieną sekėjai paštu siunčia įvairius tepalus ir aliejus. Jie rašo: „Svami, pasitepk šiuo tepalu, ir skausmas atlėgs“. Tepalai ir aliejai čia niekuo nepadės. Kam turėčiau juos tepti, jeigu nejaučiu jokio skausmo? Noriu iš jūsų tiktai meilės. Ši meilė didės ir užpildys visą pasaulį.

Man niekada nieko neskaudėjo. Aš vaikštau tarp jūsų kaip visada. Bet kartais tampa sunku pakelti pėdą dėl žemės traukos. Todėl vaikštau lėtai. Neįstengdami suvokti šios tiesos, įsivaizduojate, kad Svamiui skauda kojas. Leiskite dar kartą pakartoti, kad Man nieko neskauda. Nejaučiu nei kančios, nei nerimo, neturiu rūpesčių. Aš visada palaimingas. Nėra nieko pasaulyje, kurio palaima prilygtų Manajai. Bet dėl savo žemiškų jausmų jūs manote priešingai. Jeigu yra skausmas, reikia susimąstyti apie vaistus. Bet kai skausmo nėra, kam ieškoti vaistų? Jokio skausmo – jokių vaistų.

Šiame pasaulyje viskas turi savo ribas. Dabartinės būklės šis kūnas negali daug keliauti. Galia didėja kasdien. Bandau pakelti pėdą, bet ji labai sunki. Net jei panaudoju didžiulę jėgą, negaliu atplėšti jos nuo žemės. Ją galima atplėšti tik Mano valia. Labai sunku suvokti dieviškumo principą. Niekas negali suvokti dieviškosios valios. Niekas negali apskaičiuoti Dievo galios. Žmonės stengiasi suprasti dieviškumą, vadovaudamiesi savo pačių jausmais, ir galiausiai apsirinka. Žmonės mėto akmenis į medžius, apkibusius vaisiais. Panašiai ir kilnieji bei pamaldieji šiame pasaulyje turi daug sunkumų. Dieviškumo neįmanoma suprasti.

Pasakojimai apie Viešpatį yra patys nuostabiausi ir švenčiausi
Visuose trijuose pasauliuose.
Jie lyg pjautuvai, nukertantys apsivijusius pasaulietinius pančius.

(Telugu eilės)

Meilės įsikūnijimai!

Eikite Tiesos keliu. Tai aukščiausias jūsų gyvenimo tikslas. Gimti žmogumi yra labai šventa. Gyvenimas nėra skirtas tik valgyti, gerti ir mėgautis pasaulio malonumais. Galite vykdyti savo žemiškus įsipareigojimus, galite padėti kitiems, galite rūpintis savo šeimą, bet tai nėra jūsų gyvenimo tikslas. Mylėkite Dievą. Tai - jūsų aukščiausiasis tikslas. Nėra turto, didesnio už meilę. Tik meilė gali atpirkti jūsų gyvenimą. Todėl, o brangieji (bangaru), ugdykitės meilę!

Kreipiuosi į jus „bangaru“ (aukse), nes jūs esate Hiranjagarbhos įsikūnijimai. Jūsų kūne yra daug metalų, be kurių kūnas negali egzistuoti. Tai jums gali paaiškinti gydytojai arba mokslininkai. Magnetinė galia, esanti visame pasaulyje, yra ir jūsų kūne.

Kai kurie žmonės nesupranta dieviško magneto galios. Jie ginčijasi: „Jeigu „magnetas“ turi galią traukti, tai kodėl jis negali pritraukti mūsų?“ Kaip gali magnetas pritraukti geležies gabalėlį, kuris apaugęs rūdimis? Kai nešvarumai ir rūdys bus nuvalyti, magnetas iš karto jį pritrauks. Panašiai ir jūs turite išvalyti savo protą, kad jus galėtų pritraukti Dievas. Tam nereikia didelių fizinių pastangų. Nereikia jokių dvasinių praktikų. Pakanka, kad ugdytumėtės savo širdyje meilę. Tik mylėdami galite pasiekti transcendentinės Tiesos principą. Galbūt skaitėte daug knygų apie transcendentinę Tiesą, bet niekas iš tikrųjų nesuprato, ką tai reiškia. Tai nekintantis ir visa persmelkiantis atmos principas. Tokia šventa meilė įmanoma tik Dievui.

Meilės įsikūnijimai!

Jūs būsite liudytojais, kaip ateinančiomis dienomis atsiskleis dieviška Svamio šlovė. Jis patrauks visą pasaulį. Nebus vietos žmonėms net stovėti. Matote patys, kokių didelių pokyčių įvyko net per pastarąjį mėnesį! Svamis traukia visus. Meilė yra labai galinga.

Tai ne liga. Tai nesukelia Man jokių kančių ar nerimo. To neišgydysi vaistais. Meilė yra vienintelis vaistas. Yra daug žmonių, kurie artimai susiję su Svamiu daugelį metų. Net ir jie negali suprasti tiesos. Kokia nauda iš tokio gyvenimo? Pirmiausia stenkitės suprasti Svamį. Supratę, kad šis padėklas iš sidabro, galite nustatyti jo vertę. Bet niekas negali nustatyti dieviškumo vertės. Jokie vaistai negali paveikti Dievo. Meilė yra vienintelis vaistas. Ją reikia susieti su amžinu Tiesos principu. Tokia meilė pasklis į visus. Jūs gimėte tik mylėti. Negalite teigti, kad jums nereikia meilės. Mylėdami turite pasiekti dieviškumą. Toks yra žmogaus gimimo tikslas. Jeigu nesuprantate šio tikslo, kokia nauda, kad gimėte žmogumi? Kas yra Kūrėjas? Ar galėjote gimti savo paties noru? Ne. Tai Dievo valia. Jis suteikė jums kūną. Jį reikia pašventinti – tarnauti Dievui ir Jį garbinti. Dirbkite visų ramybei ir laimei. Darykite kitiems tą, ko tikitės iš kitų. Jeigu nenorite kentėti, stenkitės palengvinti kitų kančias. Dalykitės savo patogumais ir laime su kitais. Melskitės už visų laimę.

Meilės įsikūnijimai!

Po kelių dienų jūs pamatysite: dieviškoji šlovė augs diena po dienos, atnešdama jums džiaugsmą ir palaimą. Visas nerimas greitai bus nušluotas nuo žemės paviršiaus. Šiandien visur regime prievartą. Kad ir kas įvyktų, viskas yra jūsų labui. Kiekvienas išsiugdys šventus jausmus. Visi džiaugsis dieviška palaima. Visa tauta tuoj džiaugsis ramybe ir laime. Nebus jokių sunkumų ar kančių. Jūs bijote manydami, kad bus kančių. Iš tikrųjų nėra tokių dalykų kaip vargas ar kančia. Kaip jie gali jus paveikti? Visada būkite laimingi ir palaimingi. Elkitės kaip dera dieviškosios atmos įsikūnijimams ir džiaukitės dieviška palaima. Štai ko iš jūsų tikiuosi. Kiekvienas žmogus turi būti laimingas. Kiekvienas vaikas turi būti laimingas. Tegul niekas nelies skausmo ašarų. Sunkumų gali būti, bet jie galiausiai nuves į laimę. Labai greitai kiekvienas šiame pasaulyje gyvens tobulą gyvenimą. Meilės nepasieksi jėga, ji turi natūraliai gimti Šaltinyje. Jėga sukelia baimę. Ji sumenkina meilę. Tegul dieviški jausmai išsiveržia iš jūsų savaime. Dalykitės džiaugsmu su kitais. Net ir mažos stiklinaitės neišlaikysite, jei  tarp penkių pirštų nebus vienybės. Vienas pirštas negali nieko. Taip ir dieviškumą pasieksite tik būdami vieningi. Dievas įsikūnijęs visuomenėje (samasti svarupa). Individas pats nieko negali pasiekti. Jis kilo iš Dievo, todėl jis turi tapti Dievu.

 

Meilės įsikūnijimai!

Šiandien netikėtai nusprendžiau kreiptis į jus. Tegul jumyse stiprėja meilė, ir gyvenkite laimingai! Pasiekite Dievą per meilę! Dievas kiekviename iš jūsų. Iš visų jėgų stenkitės tą išreikšti ir patirti. Suvokę vidinį dieviškumą, matysite Dievą visur. Pasiekite ramybę ir laimę, dirbkite šalies gerovei ir pažangai. Šiais žodžiais baigiu savo kalbą.