Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacija

Neapykanta, pagieža, pavydas ir puikybė, atskiriantys žmones, nors jie yra pažįstami ir giminės, kyla dėl tapatinimosi su kūnu. Jaučiatės esąs kūnas ir tuo tikite. Žinote, kad jūsų kūnas yra atskiras nuo kitų. Galvojate apie savo alkį, troškulį, patogumą, šeimą, bendruomenę, valstybę – taip brėžiate savo meilės ribas, apribojate save, visus kitus laikydami priešais, svetimaisiais ir varžovais. Bet šaltinis ir maistas yra vienas: tai Dievas, žmonijos Tėvas. Tėvui dėmesio skirkite daugiau nei broliams. Tai širdy sustiprins broliškumą ir pašalins neišmanymo paskleistus individualumo nuodus. Jūs visi esate vieno kūno rankos ir kojos, maitinamos to paties gyvybinės jėgos srauto, motyvuojami tos pačios valios, Dievo valios, ir visi susaistyti to paties Dieviškojo Įstatymo! Tokia yra višvarūpa, kosminė vizija, kurią reikia išvysti ir patirti. Ji suteiks jums begalinę palaimą.

Satja Sai Baba
2018 m. gruodžio 6 d.

*   *   *


Adis Šankara pabrėžė, kaip svarbu laiką leisti geroje draugijoje (satsangoje). Jis mokė, kad gera draugija yra pirmas ir svarbiausias žingsnis išsilaisvinimo link. Štai nedidelis pavyzdys: jei gabalėlį juodos anglies padėsime šalia skaisčiai raudonos ugnies, jos paliestas anglies plotelis ims švytėti. Jūsų neišmanymą galima palyginti su anglimi. Skaisčiai raudona ugnis – tai gera draugija. Angliai prisilietus prie ugnies bus išsklaidyta tik dalis jūsų neišmanymo. Bet jei imsitės sadhanos, dvasinio darbo, jis kaip ventiliatorius išplės sąlyčio plotą ir apšvies visą neišmanymą. Todėl nepakanka vien būti gerų žmonių draugijoje. Turėtumėte plėtoti meilės sadhaną ir būti mylimas gerų žmonių. Turite būti artimas ir brangus geriems žmonėms.


Satja Sai Baba
2018 m. lapkričio 29 d.

*   *   *


Brangūs studentai, pirmiausia atneškite į savo namus šviesos džiugindami savo tėvus. Nesipūskit prieš juos dėl to, kad mokėtės kelių dalykų. Mokinius iš savo ašramų mokytojai palydėdavo tokiais pačiais patarimais: „Motina ir Tėvynė labiau vertos pagarbos nei Dangus. Dėl jūsų pažangos tėvai aukoja patogumus ir net tai, kas reikalinga. Jūsų pareiga gerbti juos ir daryti laimingus. Imkitės tokios veiklos, kurią kiti gerbs, nedarykite to, dėl ko jaučiate gėdą. Gerbkite vyresniuosius. Mylėkite gimtąją šalį.“ Jie ragina: „Gerbk motiną kaip Dievą. Gerbk tėvą kaip Dievą. Gerbk mokytoją kaip Dievą. Gerbk svečią kaip Dievą.“ Laikykitės šių keturių pamokymų visiškai tikėdami jų teisingumu, patirkite jų teikiamą palaimą ir savo pavyzdžiu įkvėpkite kitus, kad Tėvynė galėtų progresuoti ir klestėti. Vykdykite šitą mano norą ir būkit palaiminti.

Satja Sai Baba
2018 m. lapkričio 22 d.

*   *   *


Per daug nesidžiaukite turtais, padėtimi, valdžia, protu, kurį gal turite. Manykite, jog visa tai patikėta jums, kad būtumėt naudingi kitiems. Tai Jo malonės ženklai, galimybės tarnauti ir atsakomybės simboliai. Užjauskite kitus, kai jie klysta. Žmonėse ieškokite gėrio, girdėkite tik tai, kas apie juos gerai kalbama, ir neklausykite paskalų. Štai avataros Krišnos ir Kalijos epizodas. Vidinė jo prasmė tokia: gyvatė Kalija ir jos pakalikai – tai troškimai, tūnantys širdies gelmėje; Viešpats šoka į tą gelmę – ar, veikiau, užlieja Savo Malone – ir išvalo nuodus, tad ji tampa saugi ir tyra. Kai Krišna šoka ant gyvačių galvų, jos sutramdomos ir virsta nepavojingomis. Neatsikračius troškimų negalima tapti dieviškam. Kokia nauda kartoti „Šivoham, Šivoham“ (aš esu Šiva), jei nesistengiate įgyti Šivos savybių?

Satja Sai Baba
2018 m. lapkričio 15 d.

*   *   *

Draupadė nepasiuntė vežimo pakviesti Krišnos jos gelbėti; apimta agonijos ji tik ištarė Viešpaties vardą, ir Krišna tučtuojau atsiliepė ir išgelbėjo nuo gresiančio pažeminimo. Tretajugoje, „Ramajanos“ laikais, architektas Nala su beždžionėmis tiesė tiltą per jūrą į Lanką; akmenys, ant kurių jie užrašė šventą Ramos vardą, neskendo vandeny. Bet buvo pastebėta, kad vėjas ir bangos plūduriuojančius akmenis išblaško. Jie nesijungia į vientisą tiltą, kuriuo galėtų pereiti armija. Vienas išmintingas žmogus pasiūlė ant vieno akmens užrašyti „Ra“, o ant kito – „Ma“, – tada abu akmenys sukibo. Tas pats principas veikia ir šiomis dienomis, šiame amžiuje! Nuolat kartokite Viešpaties vardą. Jis nuties tiltą tarp jūsų ir Dievo, padės sutelkti dėmesį į Jį ir užlies begaline malone!

Satja Sai Baba
2018 m. lapkričio 8 d.

*   *   *


Yra keturių rūšių šventovės: mokslo (vidjalaja), maisto (bhodžanalaja), gydymo (vaidjalaja) ir Dievo (devalaja). Visų keturių rūšių šventovės žmonėms yra garbinimo vietos. Einate į maisto šventovę (viešbutį ar restoraną), valgote gerą ir skanų maistą, kuris jums patinka, ir išeinate laimingi. Einate į gydymo šventovę (ligoninę), konsultuojatės su gydytoju ir jums tik paskiriamas gydymas nuo kamuojančios ligos. Patekę į mokslo šventovę (švietimo įstaigą) siekiate tik jus dominančių dalykų žinių. Taigi atėję į Dievo šventovę (šventyklą) paklauskite savęs, ar tinkamai elgiatės. Šventykloje turėtų rūpėti tik garbinimas. Kodėl leidžiate protui blaškytis ir galvoti apie nieko vertus kasdienius reikalus, užuot susitelkę į Dievą? Atminkite, jei pelnysite Dievo malonę, viską lengvai pasieksite!

Satja Sai Baba
2018 m. spalio 25 d.

*   *   *


Ko galite pasiekti savo menku protu? Kartą žmogus pasišaipė iš Dievo, kam šis didingam banjano medžiui davė mažytes sėkleles, o žoliniam moliūgo augalui – milžinišką vaisių. „Jokio proporcijų supratimo“, – manė žmogus! Sykį keliaudamas jis pavargo, ir jam teko nakvoti po banjano medžiu. Pabudęs pamatė ant savęs prikritusių daugybę sėklų. Jei banjano medžio sėklos būtų buvusios proporcingos jo dydžiui, būtų pakakę vienos sėklos, kad ši krisdama nuo medžio būtų kritiką iškart užmušusi! Tad žmogus padėkojo Dievui už tokią tobulą logiką ir išmintį, ir sveikas gyvas keliavo toliau. Priimkite viską, kas nutinka, ir būkite viskuo patenkinti. Negausinkite savo norų, nepasiduokite goduliui ir nevilčiai. Sušilę nusivelkate šiltus drabužius. Sustiprėjus atsidavimo šilumai, reikia nusivilkti troškimų apsiaustą. Stenkitės pelnyti malonę, nesiekite jokio menkesnio tikslo.

Satja Sai Baba
2018 m. spalio 18 d.

*   *   *


Atėjote iš Dievo, esate Jo šlovės kibirkštis, Jo palaimos vandenyno banga; nurimsite tik tada, kai vėl su Juo susiliesite. Džiaugsmą patirsite tik tada, kai lyg paklydęs vaikas vėl grįšite pas motiną. Vandenyno lašai garuoja, kaupiasi debesyse, krinta į žemę, teka daubomis ir pagaliau pasiekia vandenyną. Leiskitės į šią kelionę ir ženkite sparčiai bei lengvai. Tik sanatana dharma (amžinoji hinduizmo religija) taip tvirtai ir aiškiai pabrėžia karmos svarbą kuriant žmogaus likimą, faktą, kad žmogus gimsta daug kartų, kol pasiekia nemirtingumą, ir galingą Dievo malonę, kai Jis ateina kaip avatara suburti prie Savęs šventų žmonių draugijos ir taip juos išgelbėti, o per juos ir pasaulį. Jei kuria nors šių didžių tiesų abejosite, tikrai kentėsite ir liūdėsite. Visus jus anksčiau ar vėliau išgelbės Visagalio malonė. Pasistenkite, kad tai įvyktų anksčiau nei vėliau. Aiškiai regėdami prieš akis tikslą, ženkite jo link.

Satja Sai Baba
2018 m. spalio 11 d.

*   *   *


Visi jūs turite tapti didvyriais – rizikuojančiais ir bebaimiais; jau dabar renkitės šitam vaidmeniui. Jumyse gyvena daugybė gyvūnų: šuo, lapė, asilas, vilkas ir kiti. Slopinkite visų šių būtybių savybes ir skatinkite žmogaus ypatybes – meilę ir draugystę. Pradėkite ugdyti dorybes; tai labai svarbu, naudinga ir suteiks jums tikrąją palaimą (anandą). Tai visų žinių pagrindas, viso mokymosi esmė. Su kiekvienu žmogumi elkitės kaip su savo artimu, ir jei negalite jam padaryto ko nors gero, bent jau nesuteikite skausmo. Uždekite meilės žiburį savo širdyje, ir visi naktiniai godulio bei pavydo paukščiai išsilakstys neapsikentę šviesos. Mylėdami tampate nuolankūs; lenkitės ir nusileiskite matydami didybę bei šlovę. Negalintis nusilenkti žmogus kenčia nuo baisiausio egoizmo. Atminkite – žmogus yra vienintelė būtybė, galinti atpažinti ir gerbti didžiuosius bei šlovinguosius.


Satja Sai Baba
2018 m. spalio 4 d.

*   *   *


Viešpats toks maloningas, kad mielai vadovaus ir saugos visus, kurie Jam atsiduoda. Kai baigėsi mūšis su Ravana, Jam pavyko mesti tik vieną gailestingą žvilgsnį, ir beždžionių pulkai kaipmat atgijo, jų žaizdos užsitraukė. Keletas demonų (rakšasų), pasivertę beždžionėmis, prasmuko į stovyklą. Kai juos atvedė pas Ramą, kad šis nubaustų, Rama nusišypsojo ir jiems atleido, nes jie buvo įgavę Jam tokius mielus beždžionių pavidalus. Išsiuntė juos sveikus gyvus atgal. Toks buvo Jo gailestingumas. Jei norite pelnyti tokią Dievo malonę, turite taip laikytis dharmos, kad kiekvienas veiksmas būtų Jo vertas. Aštriu intelekto kaltu iškalkite iš savo proto tobulą įsikūnijusios dharmos (Ramos) atvaizdą. Tada netašyti žmonės, kokie dabar esate, suspindės dieviškumo didybe. Štai užduotis, kurios imtis turite šiandien.

Satja Sai Baba
2018 m. rugsėjo 27 d.

*   *   *

Pasakojimas apie Rukminės vedybas su Viešpačiu Krišna – tai istorija apie Aukščiausiosios Dvasios (Purušos) ir pačios kūrinijos, objektyvaus pasaulio (Prakritės) sąjungą. Rukminė yra individuali siela (džyva), o Krišna yra Aukščiausioji Esybė (Paramatma). Rukminė turi laikytis objektyvaus pasaulio taisyklių; egoizmas yra jos brolis, pasaulietiškumas – tėvas. Tačiau dėl savo gero būdo ji visada galvojo apie Dievą. Už maldas, atgailą, Dievo ilgesį ir pastovumą jai buvo gausiai atlyginta. Nors tėvai, brolis ir kiti giminės prieštaravo, bet žmogus gimsta išgyventi savo lemtį, o ne tam, kad atliktų vaidmenį kieno nors kito dramoje. Žmogus gimsta atlikti bausmę; kai bausmė baigiasi, jis išsivaduoja. Juk neliksite kalėjime vien dėl to, kad jame tebėra jūsų brangus draugas! Pagalvokite štai apie ką: Rukminė Krišnos anksčiau nebuvo sutikusi, jokių išankstinių piršlybų nebuvo. Siela troško Dievo ir Jį laimėjo.

Satja Sai Baba
2018 m. rugsėjo 20 d.

*   *   *

Vardas Vi-najaka reiškia, kad Jis pats yra sau šeimininkas. Neturi jokio viršininko ir nuo nieko nėra priklausomas. Vinajaka dar vadinamas Vignėšvara. Yšvara yra tas, kuris apdovanotas visais įmanomais turtais: gausa, žiniomis, sveikata, palaima, grožiu, išmintimi ir panašiai. Visą šį turtą Vignėšvara dovanoja Jį garbinantiems ir pašalina visas kliūtis, kad jie galėtų džiaugtis. Kadangi visi pasaulio žmonės trokšta gerovės ir klestėjimo, visi pirmiausia garbina Vignėšvarą. Taigi Vinajaka apibūdinamas kaip „Pratama Vandana“ (dievybė, kurią reikia pagarbinti pirmą). Be to, Vinajaka naikina visas blogąsias savybes, įkvepia žmogų geriems polinkiams ir Jį medituojančiam teikia ramybę. Tik suvokus vidinę įvairių dieviškumo aspektų prasmę galima prasmingai garbinti Dievą.

Satja Sai Baba
2018 m. rugsėjo 13 d.

*   *   *

Mokytojai ir guru! Vaikai, kurie, jūsų teigimu, priklauso jums, yra kamaputros (gimę iš aistros), tačiau tie vaikai, kurie ateina pas jus mokytis, yra premaputros (traukiami prie jūsų nesavanaudiškos meilės). Iš tiesų šie tyraširdžiai nekalti vaikai net labiau nei jūsų pačių vaikai nusipelnė jūsų laiko ir meilės. Todėl mokykite juos su meile ir atsidavimu. Pasiaukojimas (tjaga) yra tikrasis dvasinis kelias (joga). Duokite ir laimėsite. Mėgavimasis (bhoga) sukelia ligas (roga). Čiupkite ir prarasite! Pripažinkite šių aksiomų tiesą. Daugelis iš jūsų galbūt intelektualiai pripažįstate, kad jos veikia, bet lig šiol neturėjote galimybės pritaikyti jų praktiškai. Bhagavadgytoje Krišna sako Ardžunai:  „Būk įrankiu, o Savjasači!“ Raginu jus tapti Viešpaties įrankiais ir tiesti tiltą tarp žmonijos ir dieviškumo. Visus savo įgūdžius, jėgas ir mokytumą skirkite šiai didingai jadžnai. Jūsų pasiaukojama karma iš tiesų yra jadžna (apeiginė auka). Už tai sulauksite atlygio – įgysite ramybės ir palaimos!

Satja Sai Baba
2018 m. rugsėjo 6 d.

*   *   *

Negalėdami perplaukti patvinusios upės, lipate į keltą. Negalėdami suvokti beformio Dievo, įsivaizduojate Jį su savybėmis ir garbinimu bei kontempliacija iš paskutiniųjų mėginate nusigauti iki Beformio. Bet ar galite amžinai stovėti kelte, tarp srovių ir sūkurių? Kada nors turėsite atsisakyti šio įprastinio garbinimo ir pasiekti krantą. Garbinimas yra tik jausmų ugdymo priemonė. Žmogaus impulsai ir emocijos turi būti valdomi ir nukreipiami. Kaip šėlstančius Godavarės vandenis reikia pažaboti užtvankomis, stabdyti dambomis, tramdyti kanalais ir ramiai palydėti į vandenyną, kuris gali be pėdsakų praryti visas upes, taip ir jūsų per amžius įgyti instinktai turi būti aukštesniųjų idealų ir jėgų lavinami bei keičiami. Prisirpęs vaisus pats nukrinta nuo šakos. Panašiai nutinka, kai jūsų širdis prisisotina atsižadėjimo: ryšys su pasauliu nutrūksta, ir jūs atsiduriate Viešpaties prieglobstyje.

Satja Sai Baba
2018 m. rugpjūčio 9 d.

*   *   *
Žmonės jus vertins pagal jūsų žodžius. Kartą vienas karalius medžiodamas nujojo taip toli, kad palyda neįstengė jo pavyti. Sutikęs džiunglių kelyje aklą žmogų, karalius jį užkalbino: „Sveikas, gerasis žmogau. Gal pastebėjai, ar čia kas nepraėjo?“ „Ne“, – atsakė neregys. Po kelių minučių kelyje pasirodė ministras ir paklausė aklojo to paties: „Sveikas, brolau. Gal pastebėjai, ar čia kas nepraėjo?“ Ir sulaukė tokio pat atsakymo. Paskui neregį užkalbino būrio vadas kreipdamasis: „Ei, tu, kvaily! Gal pastebėjai čia ką nors praeinantį?“ Paskutinis atjojo kareivis, šaukdamas: „Klausyk tu, aklas pašlemėke, pražiok savo purviną burną ir sakyk, ar čia kas nepraėjo?“ Galiausiai priėjo rūmų šventikas ir tarė: „Mielas broli, prašau pasakyti, ar niekas nepraėjo šiuo keliu?“ Aklas žmogus atsakė kelyje sutikęs karalių, ministrą, būrio vadą ir kareivį, kurie klausė to paties. Kalba atskleidė kiekvieno jų padėtį ir būdą.

Satja Sai Baba
2018 m. rugpjūčio 2 d.

*   *   *

Matyk Dievą kiekviename sutiktame žmoguje, įžvelk Jį visur, kur prisilieti rankomis. Jo Slėpinys glūdi visame kame – ir materialiuose, ir nematerialiuose dalykuose. Tiesą sakant, nustatyta, kad nėra nei materijos, nei jokių materialių daiktų. Visa yra Dievas, Jo Slapties išraiška! Semkis džiaugsmo iš vidinių ir išorinių laimės šaltinių, ženk į priekį, nestovėk vietoje ir nesitrauk atgal. Kiekvieną minutę turi per žingsnį pasistūmėti į priekį. Džiaukis, kad tau duota visur kur atpažinti Dievą. Mielai naudokis kiekviena galimybe giedoti Jo Šlovę, klausytis Jo istorijos ir dalytis Jo esatimi su kitais. Dievas rankomis prisiliečia prie visų darbų, Jis pasilypėjęs ant visų aukštumų, Jo akys – už visų horizontų, Jo veidas – prieš kiekvieno veidą. Kalpavrikšą, troškimų išsipildymo medį, žmogaus širdyje stelbia laukinė augmenija ir erškėčių krūmai. Iškirskite šį gožiantį brūzgyną ir medis augs bei duos vaisių.

Satja Sai Baba
2018 m. liepos 26 d.

*   *   *

Jūs draudžiatės gyvybę, nes nesijaučiate visiškai saugūs, tiesa? Norėdami būti tikri, kad gyvensite patogiai, būnate įtikinami draustis ir mokėti įmokas. Bet tik Dievas gali jus apsaugoti nuo mirties baimės. Laimę patirti galite suvaldę ir nugalėję protą bei jausmus. Geležis ir plienas gaminami aukštakrosnėse: rūda lydoma, į ją dedami kiti komponentai. Išlydyta geležis iš vietos į vietą perkeliama talpomis, į kurias yra pilstoma kaušais. Nors kaušas semia įkaitusią geležį, pats yra atsparus karščiui. Keltuvas kilnoja kitas medžiagas, bet savęs pakelti negali! Protas irgi yra toks pat. Jis laikosi įsitvėręs visokiausių dalykų, jais manipuliuoja, tvarko juos, bet negali nei savęs išturėti, nei savimi manipuliuoti ar save pakeisti!  Protas negali suimti to, kas jį laiko, t. y. Vidinio Motyvuotojo, Dievo. Tad norėdami apsisaugoti nuo proto nepastovumo ir jo numylėtinių turite laikytis už „Turėtojo“. 

Satja Sai Baba
2018 m. liepos 19 d.

*   *   *

Jei abejojate pamato stiprumu, bijote į tokį namą įeiti, jei nepasitikite gamintojo meistriškumu, nenorite jo automobiliu važiuoti. Šis laikmetis tapo baimės, nerimo ir ramybės stokos amžiumi, nes žmonės nejaučia gilaus tikėjimo Kūrėju. Bhyšma, Šankara ir kiti išminčiai žinojo, kad Viešpats yra visos kūrinijos pagrindas, ir nejautė jokios baimės. Ne taip seniai Mahatma Gandhis, pasikliaudamas Viešpaties malone ir Jo galia, iškovojo šiai šaliai laisvę. Žinokite, kad Viešpats yra neregimas pagrindas, ant kurio statomas jūsų gyvenimas. Jis yra jūsų šaltinis, palaikymas ir jėga. Be Jo valios nesujudės nė lapelis, nesuvirpės nė stiebelis žolės. Ar galite trokšti tvirtesnio pagrindo? Žinodami, kad svarbiausias jūsų gyvenimo akstinas yra visagalis Viešpats, turėtumėte nieko daugiau nebijoti!

Satja Sai Baba
2018 m. liepos 12 d.

*   *   *

Nepajėgiame suvokti Dievo savy, nes neįsivaizduojame, į kokį purviną dangalą jis įvyniotas. Jei  susitepame drabužius, persirengiame, nes gėda rodytis nešvariu apdaru. Jei mūsų namai purvini, išvalome juos, kad svečiai blogai apie mus negalvotų. Bet ar jaučiame gėdą, kai užteršti mūsų protai ir širdys? Argi nekeista, kad taip labai rūpinamės drabužių ir namų švara, bet nesijaudiname dėl širdžių ir proto tyrumo, nors jie veikia visą mūsų gyvenimą? Norėdami išsivalyti širdis ir protus pirmiausia turime gyventi dorai. Savo poelgius grįsti dora. Piktnaudžiauti kitais ar kelti jiems skausmą nėra žmogaus prigimties požymis. Kitiems daromas blogis galiausiai atsigręžia į mus.

Satja Sai Baba
2018 m. liepos 5 d.

*   *   *

Dauguma žmonių gieda bhadžanas, atlieka pudžą ir medituoja, bet tai tik fiziniai pratimai! Nuoširdžiai paklauskite savęs, ar tai pakylėja jūsų dvasią? Ar garbinant išsilieja širdis? Ne! Vadinasi, ir toliau liekate žmogaus lygmeny, nepakylate iki dieviškumo. „Ar gali ežeras prisipildyti, jei lietus tik krapnoja? Ar galima numalšinti troškulį keliais lašeliais vandens? Ar gali išsipūsti pilvas, jei tvirtai sulaikote kvėpavimą? Ar gausite žioruojančių žarijų, degindami žolių stiebelius?“ – klausia garsus poetas. Jei reikia medžio anglies, turite deginti rąstus. Ežerą iki kraštų pripildyti gali tik gausios liūtys. Tik stiklinė šalto vandens gali numalšinti troškulį. Reikia paaukoti visą širdį. Kad pakiltumėte į dieviškumą, ji turi būti sklidina atsidavimo ir juo plūsti.

Satja Sai Baba
2018 m. birželio 21 d.

*   *   *
Islamas reiškia atsidavimą, paklusimą, ramybę ir rimtį. Ramadano mėnuo skirtas šventai užduočiai – prisiminti ir praktiškai taikyti Mahometo perduotą mokymą ir, tobulėjant dvasiškai, siekti vienybės bei tyrumo. Islamas moko, kad Dievo malonę galima įgyti tik teisingai ir dorai gyvenant; nei turtu, nei išsimokslinimu, nei galia jos nepelnysite. Viešpatį džiugina tik tyra meilė. Musulmonų išminčiai pabrėžia, kad turime abejoti, ar tikras tas „aš“, kuris laiko save kūnu, ir kitas „aš“, kuris mano esąs protas, ir suvokti, kad tikrasis „aš“ yra savasis Aš, trokštantis Dievo. Ramadano mėnuo, pasninkas ir maldos turi pažadinti šį suvokimą ir jį atskleisti. Visos religijos pabrėžia vienybę, harmoniją ir vienodą požiūrį į visus. Todėl ugdykite meilę, toleranciją ir užuojautą ir kasdiene veikla rodykite Tiesą. Tokia Mano žinia, kurią perduodu jus laimindamas!


Satja Sai Baba
2018 m. birželio 14 d.

*   *   *
Visi nori būti laimingi: mažiau dirbti ir daugiau uždirbti, mažai duoti ir pakankamai gauti. Bet niekas nebando norėti mažiau, o duoti daugiau! Kiekvienas noras yra grandinė, trukdanti judėti, stabdys, pririštas jums prie kojų. Jaunas koledžo studentas dviem savo kojomis keliauja, kur nori; vedęs jis įgyja keturias! Gimus vaikui tampa šešiakojis, ir jo judėjimas dar labiau apribojamas. Kuo daugiau kojų, tuo lėtesnis greitis, tuo stipresnė žemės trauka. Atminkite, šimtakojai gali tik rėplioti! Kuo daugiau daiktų, tuo daugiau kliuvinių ir kliūčių! Mažiau norėkite, gyvenkite paprastai – tai kelias į laimę. Prieraiša sukelia liūdesį. Galiausiai, kai mirtis pareikalauja palikti viską ir apleisti visus, jus prislegia sielvartas! Būkite kaip lotosas – virš vandens, ne vandeny. Vanduo būtinas lotosui augti, bet lotosas neleidžia nė lašeliui jo sušlapinti.


Satja Sai Baba
2018 m. birželio 7 d.

*   *   *

Negalima teigti, kad pasaulyje nėra žmonių, puikiai išmanančių šventraščius, pavyzdžiui, Bhagavatą, bet kad ir ko jie būtų išmokę, kad ir kokia būtų jų erudicija, jei jie praktiškai nepritaikys nė dalelės to, ko išmoko, tik eikvos savo laiką. Išsimokslinimas ir žinios nieko nevertos, jei jų nelydi praktika. Pagalvokite apie šią analogiją: jei asilas neš ant nugaros kvapnių medžiagų krovinį, ar dėl to jis taps drambliu? Galite gebėti mokyti kitus, nes patys mokėtės iš daugybės knygų. Bet visa, ko išmokote, bus nė kiek nenaudinga, jei tų žinių netaikysite praktiškai. Išties, kai mintys, žodžiai ir darbai sutampa, toks žmogus vadinamas mahatma (kilniuoju). Tai dar apibūdinama posakiu: „Žmonijai dera tyrinėti žmogų.“

Satja Sai Baba
2018 m. gegužės 31 d.

*   *   *

Visas savo mintis ir siekius skirkite Dievui ir atsiduokite Dievo valiai. Atsiduoti gali atrodyti sunku, bet taip nėra. Tiesą sakant, tai lyg laikyti pinigus banke. Kai reikia, pinigus iš banko sąskaitos galite atsiimti. Panašiai būna, kai visus savo rūpesčius patikite Bhagavanui: iš Jo galite gauti visko, ko tik jums reikia. Kas kliudo atsiduoti? Jūsų ego, jūsų savininkiškumas ir pasitikėjimo Viešpačiu trūkumas! Žmonės žūtbūtinai laikosi įsitvėrę turtų sakydami „mano pinigai, mano namas“ ir panašiai. Anksčiau ar vėliau jūsų turto neliks. Bet jei nuoširdžiai atsiduosite Dievui, įgysite Viešpaties malonę. Sykį pelnyta malonė saugos jus ir tenkins visus jūsų poreikius. Dievui nereikia jūsų turtų. Jis visada yra Čita Čora – Širdžių Grobikas, ne vitha čora – turto vagis. Tai jūs, ne kas kitas, iš vitha čoros turite virsti čita čora.

Satja Sai Baba
2018 m. gegužės 24 d.

*   *   *

Netikint Dievu tikrai ir giliai, beprasmiška mokytis mintinai visas 700 Bhagavadgytos eilučių; jos tik apkraus atmintį. Vedų giedojimas, daugkartinis šventraščių skaitymas, istorijų apie didžius išminčius klausymas geriausiu atveju tėra proto mankšta ir turi menką dvasinę vertę! Tik jei giedate, studijuojate ar klausotės giliai ir nuoširdžiai tikėdami, paveikiamos jūsų mintys ir poelgiai. Pasakojimai liaujasi buvę vien istorijos ir tampa paguodos šaltiniu bei įkvepia keisti savo gyvenimą. Tinkamai pasimokykite iš šventraščių. Įgykite savarankiškumo, kad gyvenimo sunkumus sutiktumėte tvirtai ir išmanydami. Kasdien nuoširdžiai atlikite savo pareigas.

Satja Sai Baba
2018 m. gegužės 17 d.

*   *   *

Šventraščiuose mokoma, kad visi veiksmai ir veikla galiausiai turi lemti neprieraišą, nes tai geriausia sąlyga Dievui pažinti. Iš šių trijų – atsidavimo, išminties ir atsisakymo (bhakčio, džnanos ir vairagjos) – atsidavimas yra karalienė. Taisyklės ir apeigos – tai jos rūmų damos, karalienė, be abejo, su jomis elgiasi maloniai ir palankiai, bet jei ceremonijos, kurios yra tik „tarnai“ ir „pagalbininkai“, nepaiso karalienės, juos reikia negailestingai atleisti. Todėl visi šventyklų formalumai ir apeigos turi tarnauti karalienės – atsidavimo – šlovinimui; tai dharmos, kuri turi vadovauti visoms šventykloms ir jas valdyti, esmė. Tik tada žmonės pasiekia tikslą.

Satja Sai Baba
2018 m. gegužės 10 d.

*   *   *

Daugelis sielvartauja: „Sakoma, kad pamačius šventą žmogų (daršanam) sunaikinamos mūsų nuodėmės (papanašanam). Na, regėjau jį ne vieną, bet daugybę kartų, tačiau bloga lemtis manęs neapleido, ir aš kenčiu dar labiau nei anksčiau.“ Tikra tiesa, jūs gal atėjote ne vieną, bet daug kartų ir gal pasėjote iš Dievo gautų naujų sėklų – meilės, tikėjimo, atsidavimo, tinkamų draugų, dieviškų minčių, prisimenant Dievo vardą, ir panašių sėklų – ir išmokote meno intensyviai įdirbti bei paruošti dirvą. Jūs ką tik pasėjote sėklas į puikiai paruoštus išvalytos širdies laukus. Dabar patiriami rūpesčiai ir nerimas tėra ankstesnio derliaus grūdai, todėl nesigraužkite ir nenusiminkite. Visi turi suvartoti ankstesnių derlių grūdus. Kantriai laukite, kol sunoks naujas derlius!

Satja Sai Baba
2018 m. gegužės 3 d.

*   *   *

Žmoguje sparčiai daugėja gyvuliškų savybių. Gyvūnų pasaulyje viskam yra laikas ir priežastis, jie tos tvarkos laikosi, bet žmonės – ne. Šiandien žmonės tapo blogesni už gyvūnus. Nebėra žmogiškų savybių: gailestingumo, gerumo, meilės ir pakantumo. Žmogus turėtų išsivaduoti nuo piktų minčių, nes jos – pagrindinė rūpesčių priežastis. Tam reikia abhjasos – nuolatinės ir nepertraukiamos praktikos. Abhjasa padės suvaldyti protą ir pasiekti ramybę. Tik ramiame prote kyla kilnios mintys. Protas turi būti valdomas. Suvaldyk protą ir tapk minčių valdovu. Deja, užuot valdę mintis, žmonės tapo juslių vergais. Tai pagrindinė nestabilumo priežastis. Negana to, žmonės prisirišę prie kūno, dėl to lengvai susijaudina, jei kas ima prie jų kabinėtis. Kodėl reikėtų nerimauti dėl kūno, jei jis  – kaip vandens burbulas? Turėtumėte išsivaduoti nuo prieraišos prie kūno.

Satja Sai Baba
2018 m. balandžio 26 d.

*   *   *

Dabar yra begalė pretendentų tapti atsidavusiaisiais, mat jie trokšta tokio asmens padėties ir privilegijų; regite juos keliuose, vedančiuose prie šventųjų upių ar miestų, giedančius dvasines giesmes, dėvinčius visus atsidavimo atributus. Bet paraiška būti Viešpaties sekėju, Aukščiausiojo garbintoju, gali būti priimta tik tuo atveju, jei aistros ir jausmai yra tyri, o charakteris doras. Liežuvis gali kartoti Viešpaties vardą, ausys girdėti Viešpaties šlovinimą, rankos – barstyti žiedais Dievo atvaizdą, tačiau liežuvis gali nejausti skonio ir juo nesimėgauti, ausys – nesiilgėti, o ranka Jo nesiekti. Taip gali nutikti tik tuomet, kai širdis pažins Aukščiausiąjį, o protas, prisiminęs Dievo šlovę, patirs jaudulį. Antraip žmogus bus tarsi šaukštas, vienodai skubiai ir abejingai semiantis tiek rūgštų, tiek saldų patiekalą ir nei ko atsisakantis, nei kuo besimėgaujantis.

Satja Sai Baba
2018 m. balandžio 19 d.

*   *   *

Jūsų ryžtas pasiekti palaimą ir ramybę neturėtų virpėti lyg žibinto, stovinčio ant vėjuotos palangės, liepsna. Turite išmokti palaimos ir ramybės semtis iš raštų, kuriuos paliko šventieji ar išminčiai, patys buvę palaimingi ir ramūs. Paskui turite laikytis to kelio –  kad ir kokios aštrios kritikos sulauktumėte, kad ir kas beširdiškai jį smerktų. Dvasiniam ieškotojui negali pakenkti jokia ciniška pašaipa! Ar gali audra supurtyti Himalajų grandinę? Tegu jūsų tikėjimas tikslu ar keliu nesusvyruoja dėl sunkumų, išbandymų, vargo, kančių, sielvarto ar nevilties. Visa tai – tik praplaukiantys debesys, metantys laikinus šešėlius, trumpai užtemdantys saulės ar mėnulio spindėjimą. Tegu jūsų neblaško abejonės ar nusivylimas. Savo gyvenimo rūmus statykite ant keturių tvirtų ramsčių: dorybės, turto, troškimo ir išsivadavimo (dharma, artha, kama ir mokša), žmonių pastangų tikslų, kuriuos nubrėžė senovės išminčiai – te kiekvienas ramstis tvirtai ir saugiai remiasi į kitus.

Satja Sai Baba
2018 m. balandžio 12 d.

*   *   *

Daugelis žmonių sako, kad šiandien pasaulį kamuoja liūdesys, netektys ir sunkumai. Aš tokiam požiūriui nepritariu – išties, tai tėra tik mūsų iliuzija! Tiesą sakant, šiame pasaulyje nėra jokių neramumų nei sielvarto. Aš visur regiu tik ramybę. Kai mūsų širdyje bus ramybė, tapsime visur aplinkui esančios ramybės liudytojai. Neramumas, širdgėla, pyktis – tai mūsų vidinės būsenos atoveiksmis, atspindys ir atgarsis. Liūdesį ir sunkumus, pyktį ir nerimą susikuriame patys. Jie nėra natūralūs pasaulio reiškiniai. Dėl visų pasaulio skirtumų, ginčų ir konfliktų – ypač šiais laikais – kaltas meilės stygius. Meilė yra svarbiausia žmogaus savybė. Tikėjimas – tos meilės pagrindas. Žodyje „meilė“ (Love) raidė L reiškia „Viešpatį“ (Lord). Vadinasi, meilė iš tiesų kyla iš Viešpaties!

Satja Sai Baba
2018 m. balandžio 5 d.

*   *   *

Savo amžininkams Jėzus įkvėpė didžiulį tikėjimą. Vieną iš tų žvejų Jėzus pavadino Petru. Šis stipriai pamilo Jėzų ir juo įtikėjo. Nuo to laiko visi žvejai dažnai pasiimdavo Jėzų žvejoti, o vakare grįžus Jėzus jiems aiškindavo dvasinius dalykus. Kai mirė Petro tėvas, jo motina didžiai sielvartavo, bet Jėzus ją nuramino sakydamas: „Mirtis tėra gyvenimo drabužis. Tad kam lieji ašaras? Mirti – tai lyg persivilkti drabužį. Todėl liaukis gedėjusi. Fiziniai kūnai atsiranda ir išnyksta, tad kam gaišti laiką galvojant apie tokius trumpalaikius dalykus. Vidinis šio kūno gyventojas (dehi) yra tikrasis Dieviškumas! Kas turi fizinį kūną, neišvengs gyvenimo permainų. Niekas negali gyventi be sunkumų. Gimimą seka mirtis, ir lygiai taip pat neabejotinai laimę seka sielvartas!”

Satja Sai Baba
2018 m. kovo 29 d.

*   *   *

Pažinti savo vidinį dieviškumą ir kasdieniame gyvenime laikytis tiesos – tai kelrodės žvaigždės tiems, kuriuos pagavo nesantaikos ir grumtynių srovės! Be atmadžnanos (savo tikrovės supratimo, kad esate tik banga Dieviškumo vandenyne) gyvenimas tampa beprasmiu farsu, parodija, kvailių žaidimu. Tik įgijus tokių žinių gyvenimas tampa prasmingas, džiugus ir vaisingas. Mėgindami išvirti valgį galite turėti visko, ko reikia: ryžių, lęšių, druskos, citrinų, prieskonių, daržovių. Bet jei židinyje nebus ugnies, valgio neišvirsite. Tas pat nutinka ir gyvenime – atmadžnana yra ugnis, dėl jos materialusis pasaulis, išorinė veikla ir patirtys tampa „valgomi“ ir „skanūs“, pasisavinami, teikiantys sveikatos ir džiaugsmo. Tas džiaugsmas vadinamas palaima (ananda); jis kelia dvasią, apšviečia ir įkvepia kūrybai.

Satja Sai Baba
2018 m. kovo 22 d.

*   *   *

Norint tarnauti, svarbu turėti tyrą, puikybės, godumo, pavydo, neapykantos ar rungtyniavimo nesuteptą širdį. Be to, turime tikėti, kad Dievas yra gyvybingumo, dorybės ir teisingumo šaltinis. Tarnystė yra Dievo garbinimas visų širdyse. Neklauskite žmogaus, iš kokios šalies ar valstijos jis yra, nei kokios jis kastos ar tikėjimo. Tame „kitame“ regėkite savo mylimą Dievo pavidalą; tiesą sakant, jis ar ji ir nėra joks „kitas“ – tai lygiai toks pats Viešpaties paveikslas kaip ir jūs. Jūs padedate ne „vienam žmogui“, jūs garbinate jame Mane. Jo pavidalu prieš jus stovi Dievas, tad ar yra priežastis egoizmui kelti galvą? Pareiga yra Dievas, darbas yra garbinimas. Net menkiausias darbelis yra gėlė, padėta prie Dievo kojų. Prie kiekvieno, kuriam tarnaujate, artinkitės meilės turto pripildyta širdimi!

Satja Sai Baba
2018 m. kovo 15 d.

*   *   *

Norėdami patikrinti aukso kokybę, žmonės akmenyje brėžia juo liniją ir, apžiūrėję tą dryželį, įvertina jo kokybę. Jūsų tikėjimo kokybę parodo nuoširdumas, su kuriuo laikotės Dievo įsakymų. Jūsų nuomonės ir poelgiai turi būti tikėjimo išraiška. Jų esmę turi sudaryti šventumas. Jie turi būti tokie pilni meilės ir atjautos, kad pritrauktų prie jūsų Dievo malonę. Taip elgtis raginama vedų tekstuose karmakandoje. Tai žmogaus pažangos šaknys, laimingos žmogaus egzistencijos alsavimas, vienintelis maistas, apmalšinanti žmonių alkį, gyvybę palaikantis ir troškulį malšinantis vanduo. Todėl svarbiausia ir nuolatinė pareiga – įsitraukti į tokią veiklą, kokios mokoma ar kokiai pritariama vedose. Dievą pasiekia ir Jo malonę pelno trijų rūšių veikla: 1) skatinama ne asmeninio troškimo, 2) kylanti iš nesavanaudiškos meilės ir 3) malda, sakoma iš tyros širdies.

Satja Sai Baba
2018 m. kovo 8 d.