Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacija

Suvokite magnetinę galią savyje

Mahašivaratri šventė
2002 m. kovo 13 d.

Pasipuošęs šokančiu pusmėnuliu,
Besiplaikstančiomis susivijusiomis garbanomis,
Kuriomis teka vėsūs Gango vandenys,
Kaktos viduryje švytinčia akimi,
Spindinčiu lyg purpurinė gervuogė kaklu,
Pasipuošęs gyvačių apyrankėmis ir gyvatės odos diržu,
Visą kūną išsitepęs šventaisiais pelenais (vibhučiu),
Kaktą paženklinęs kumkum tašku,
Lūpas pasirausvinęs betelio sultimis,
Skambindamas deimantiniais, auksu dengtais auskarais,
Švytėdamas visu tamsiu kūnu
Kailaso Viešpats apsireiškė.

(Poema)

Meilės įsikūnijimai!

Visą žemę persmelkia magnetinė galia. Visos gyvos būtybės ir objektai, esantys šioje žemėje, turi šią magnetinę galią. Tekančios upės, pučiantys vėjai, žydinčios gėlės, – viskas turi šią magnetinę galią. Upės teka žemėje tik dėl magnetinės galios. Ši magnetinė galia persmelkia viską.

Dievui atsidavę ir kupini tikėjimo žmonės lanko šventyklas, kurios turi magnetinės galios. Gėlės ir vaisiai, kuriuos atsidavę žmonės aukoja šventyklose, taip pat turi šios magnetinės galios. Kai tūkstančiai pasekėjų susirenka čia, mūsų mandiras yra užtvindomas magnetinės energijos. Visa persmelkianti magnetinė energija čia dar ryškiau švyti. Kai pasekėjų srautas nenutrūksta, ši magnetinė galia vis stiprėja.

Net geležinė vinis tampa magnetu, kai ji liečia magnetą. Lygiai taip ir žmonės, kurie lankosi mandire, įgyja magnetinės galios. Tik iš pasekėjų magnetinės galios mandiras pasikrauna galingos energijos. Kiekvienas žmogus pilnas magnetinės jėgos nuo galvos iki kojų pirštų. Bet žmogus nesupranta savo įgimtos galios ir lanko šventyklas, kad gautų malonių ir palaimos. Šventyklose žmogus neįgyja jokių ypatingų galių. Ką žmogus gauna, yra tik jo paties magnetinės galios atspindys. Žmonės lanko įvairius maldininkų centrus, kaip Tirupatis, Hardvaras, Rišikešas ir kt. Maldininkų centruose esanti galia priklauso tik nuo atsidavimo ir tikėjimo, kurį piligrimai atsineša savo širdyse.

Dievas yra visų gausybės formų įsikūnijimas, taip pat ir žmogus. Turtai (sampada), valdžia (aisvarya), garbė (yashas), galia (shakti), išmintis (jnana) ir palaima (ananda) – visa tai yra Dievo dovanos. Jos glūdi kiekviename žmoguje, bet jis jų netenka, nes nesugeba tinkamai jomis pasinaudoti. Dieviškumas žėri ir spindi žmoguje, kai jis tinkamai naudojasi šiais šešiais turtais (sadaishvarya). Dieviškumas spindi kiekvieno žmogaus veide.

Kaip sakė Venkataramanas, kiekvienas žmogus yra materializacijos, vibracijos ir radiacijos junginys. Žmogaus kūnas su visais jo raumenimis ir galūnėmis yra „materializacija“. Gyvybės jėga (prana shakti) yra vibracija. Jas abi valdo atmos galia, žinoma kaip spinduliavimas. Žmoguje glūdi visos dieviškosios galios. Bet žmogus į jas nekreipia dėmesio. Jis tapatina save su kūnu, bet iš tikrųjų jis nėra tik kūnas. Kitaip, kodėl gi jis sako „tai mano kūnas“? Kai sakote „tai mano kūnas“, jūs esate atskirai nuo jo. Žmogus klysta manydamas, kad jis yra kūnas. Dėl šio klaidingo susitapatinimo jis praranda savo dieviškąjį spindesį.

Vibracija simbolizuoja kvėpavimo procesą. Kartais žmonės sako „mano kvėpavimas nėra teisingas“. Tai rodo, kad esate atskirai nuo jo. Pashyannapicha Na Pashyati Mudho (Kvailys yra tas, kuris mato akimis, bet neatpažįsta realybės). Žmogus skęsta neišmanyme, kadangi jis tapatina save su tuo, kas jis tikrai nėra.

Spinduliavimas yra dieviškas ir tai yra tikroji žmogaus prigimtis. Tai magnetinė galia, glūdinti kiekviename žmoguje. Ta pati dieviška energija yra šventyklose ir ji visus traukia. Svarbiausia visų šventyklų savybė yra magnetizmas.

Aukso yra kiekvieno žmogaus organizme. Jame taip pat yra geležies ir įvairių kitų metalų. Vedos sako, Raso Vai Saha (Dievas persmelkia kūną kaip esmė). Kokia yra lingamo gimimo (Lingodbhava) reikšmė? Dievas yra žinomas kaip Hiranyagarbha (Turintis auksines įsčias). Auksinė Rasa (esmė), esanti Jo įsčiose, yra energingai plakama ir įgauna lingos pavidalą. Linga reiškia simbolį, arba ženklą.

(Rodydamas auksinį lingamą, kurį Jis sukūrė Savo kalbos pradžioje, Bhagavanas pasakė:) Kaip matote, jis neturi ryškių bruožų – akių, veido ir pan. Jis neturi nei kojų, nei rankų. Jį galima padėti bet kaip. Jis simbolizuoja beformį Dievą.

Liyathe Gamyathe Ithi Lingaha. Tai visa ko pagrindas. Auksinė esmė (Rasa), įgavusi lingamo formą, iškyla į viršų. Kad ištirpdytume auksą, reikia ugnies. Taip ir mūsų vidinė ugnis išlydo auksą ir suformuoja jį į lingamą. Todėl jam yra sunku iškilti. Jis turi įgauti lingamo formą ir išeiti. Jums atrodo, kad, gimstant lingamui, Svamis labai kenčia. Tai nėra kančia (badha), tai – mokymas (bodha) jums. Ar nėra natūralu motinai kentėti skausmus gimdant? Ar motina keikia savo vaiką dėl to, kad jai tenka daug kentėti? Ji visada prašo Dievo vaikui gerovės. Taip ir Svamis nejaučia jokio skausmo lingamui pasirodant. Nemanau, kad tai kančia (badha). Esu laimingas, galėdamas perduoti svarbų mokymą (bodha) tokiai jūsų daugybei. Dievas visiškai nepatiria jokių kančių, nerimo ar kokių kitų sunkumų. Bet jūs jaudinatės, kad Svamis jaučia skausmus ir kenčia.

Kad lingamai formuotųsi lengviau, Mano kūnas pavirsta į magnetą. Štai kodėl pastarąsias tris dienas Man buvo sunku vaikščioti, kadangi Mano kojos lipo prie žemės dėl magnetinės traukos. Ir visi daiktai, kuriuos liesdavau, lipo prie Mano rankų. Bet tai Manęs nevargino, Man tai buvo natūralu, kadangi visas Mano kūnas įsimagnetino. Šitokią traukos galią ne visi gali pajusti. Tik Dievuje randama tokia galinga magnetinė energija. Šių dalykų negalima atskleisti visiems. Kiekvienas žmogus turi savyje tokį dievišką magnetą. Bet yra tam tikrų ribotumų. Dievas neturi jokių ribotumų. Nors Dievas peržengia visas ribas, jūs bandote tas ribas Jam primesti.

Magnetinė jėga yra visur. Oras, vanduo, maistas, garsas, – viskas yra persmelkta magnetinės galios. Giliai patyrinėję sužinosite, kad magnetinė galia yra beribė.

Daivadhynam Jagatsarvam(Visa visata yra valdoma Dievo). Satyadhynamtu Daivatam (Tiesa yra Dievo esmė). Tiesos principas apima viską. Jei palaikysite Tiesą, visos dieviškosios galios pasireikš jumyse. Tatsatyam Utthamadhynam (Tiesa yra sąlygojama kilnių sielų dorybės). Kas yra kilni siela? Tai siela, pilna ramybės, meilės ir užuojautos. Utthamo Paradevata (Tokios kilnios sielos yra dieviškos).

Žmogus keliauja į šventąsias vietas ieškoti Dievo, kadangi jis nepažįsta savo paties dieviškos galios. Tam, kuris pažįsta viduje slypintį dieviškumą, jau nereikia imtis jokios dvasinės praktikos. Rusė moteris, vardu Brigita, buvo pilna magnetinės jėgos. Kai ji eidavo keliu, geležies drožlės lipdavo prie jos. Jai neleisdavo įeiti į parduotuvę, nes prie jos lipdavo visokie daikteliai. Neužtenka vien turėti magnetinės galios, reikia gebėti ją valdyti. Ji nesugebėjo valdyti tos galios. Ji negalėjo net valgyti ir galiausiai po keleto dienų mirė. Turėdama dievišką magnetinę galią, ji mirė anksti, nes tos galios suvaldyti nemokėjo. Žmogus, važiuojantis automobiliu, taip pat turi mokėti jį valdyti. Jei jis to daryti nemokės, jis tikrai patirs avariją. Savo kūną galėtume palyginti su magnetiniu automobiliu. Akys yra žibintai, burna yra signalas, protas yra vairas, o skrandis – benzino bakas. Keturi žmogaus gyvenimo tikslai – teisingumas (dharma), turtas (artha), troškimai (kama) ir išsivadavimas (moksha) yra kaip keturi ratai. Jūs turite pripūsti tas padangas tikėjimo oro. Priekinių padangų oro slėgis turi skirtis nuo užpakalinių padangų. Benzinas (maistas) bake (pilve) turėtų būti švarus ir šventas. Kai benzinas nešvarus, kas nors gali užsikimšti. Todėl rekomenduojamas satvinis maistas. Vanduo, kurį geriame, taip pat turėtų būti švarus. Tiktai tada „automobilis“ bus geros būklės ir nuveš į tikslą. Žmogaus gyvenimas bus išgelbėtas tik tada, kai jis supras savo kūno principus.

Vargas yra gimti, vargas būti žemėje;

Sunku yra gyventi pasaulyje, ir mirti sunku;

Visa vaikystė – vieni rūpesčiai, ir senatvė taip pat.

Kamuoja gyvenimas, kamuoja nesėkmės;

Vargina darbai ir sunkumai,

Ir net laimė nesuprantamai kelia nerimą.

(Telugu poema)

Laimė ar vargas priklauso tik nuo jūsų jausmų. Jei manote, kad kūnas jus vargina, tai taip ir bus. O jei laikote jį šventu, jis teiks jums laimę. Iš tikrųjų Dievo kūrinijoje juk nėra nieko blogo. Viskas yra šventa ir pripildyta magnetinės galios. Kūnas yra kaip šventykla, pilna magnetinės galios. Taigi viskas, ką darote, turėtų būti šventa. Kai darote ką negerai, turite patirti to pasekmes. Dvasinės praktikos, tokios kaip Dievo vardo kartojimas (japa) ir meditacija, teikia pasitenkinimą tik protui. Jos neatskleidžia magnetinės galios. Yra devyni atsidavimo Dievui būdai: klausymas (sravanam), giedojimas (kirtanam), kontempliacija į Višnų (Vishnusmaranam), tarnavimas Jo Lotoso Pėdoms (padasevanam), pasveikinimas (vandanam), garbinimas (arcanam), tarnystė (dasyam), draugystė (sneham), savęs atsižadėjimas (atmanivedanam). Savęs atsižadėjimas eina tik po draugystės su Dievu. Taigi turite ieškoti draugystės su Dievu. Be jos negalite pasiekti savęs atsižadėjimo (atmanivedanam). Kol nepasieksite savęs atsižadėjimo, negalėsite suprasti visa persmelkiančio dieviškosios magnetinės galios principo. Kiekvienos veiklos pagrindas yra magnetinė jėga.

Šventyklos yra ne kas kita, tik magnetinės jėgos centrai (ayas-kanta mandir). Energija, kurią pajuntate šventykloje, atsiranda tik magnetinės energijos dėka. Jūs jaučiate, kad Tirupatyje yra didžiulė energija. Tai nėra altoriuje stovinčios dievybės, Venkatešvaros Svamio, energija. Tai pasekėjų tikėjimo ir atsidavimo energija. Iš jos kyla didžiulė magnetinė energija. Ramayati Iti Rama (Tai, kas traukia, yra Ramos principas). Dievas turi traukos galią. Imkime bet kurią šventyklą. Ten susikaupusi magnetinė galia. Tai Dievo galia. Ją galima patirti tik šventyklose ir niekur kitur. Kodėl? Šventyklose esančios Dievybių statulos, ritualiniam prausimui (abhishekam) naudojamas vanduo, gėlės ir geltoni ryžiai, naudojami garbinimui, – visa yra pilna magnetinės energijos. Štai kodėl žmones traukia į šventyklas.

Mūsų kūnas taip pat yra lyg šventovė, pilna magnetinės galios. Taigi jis turi būti naudojamas šventais tikslais. Kai įsileidžiate blogio apraiškas: pyktį, pavydą ir neapykantą, jūsų magnetinės galios senka. Skonio, lytėjimo, uoslės pojūčiai yra tik magnetinės galios poveikis. Programa, transliuojama iš Delio ar Madraso radijo stočių, čia girdima vienu metu. Kodėl? Nei mokslininkai, nei inžinieriai negali to suprasti. Ar gali mokslininkas paaiškinti virškinimo ir kraujo apytakos procesą kūne? Ne. Kiekvienos būtybės širdis plaka tam tikru ritmu. Kuris mokslininkas gali tai paaiškinti? Visa tai yra skirta Dievo. Gydytojai didžiuojasi savo pasiekimais. Bet iš tiesų niekas nieko negali pasiekti be Dievo valios. Jie žino, kaip širdis plaka, bet jie nežino, kodėl ir kas verčia ją plakti. Kūnas funkcionuoja ne žmogaus pastangomis, bet Dieviškąja Valia. Bet žmogus nesugeba šito suprasti dėl savo ego jausmo.

Be abejonės, žmonių pastangos reikalingos, bet nieko negalima pasiekti be Dievo malonės. Štai pavyzdys. Dievas sukūrė ryžius. Bet negalite jų valgyti tiesiai iš lauko. Turite juos išlukštenti, išvirti ir paruošti valgį. Šis valymo procesas yra vadinamas samskara. Jis priklauso nuo žmogaus pastangų. Bet kūrimas yra Dievo rankose. Kiekvienas turi tvirtai tikėti Dievu. Neišmanėliai netiki Dievo buvimu. Bet net šie žmonės sutinka, kad turi būti kažkokia transcendentinė jėga anapus šios Kūrinijos. Ta jėga yra Dievas, be kurio žmogus negali egzistuoti.

Kaip jau sakiau, žmogus yra materializacijos, vibracijos ir spinduliavimo junginys. Padedamas spinduliavimo (atmos) ir vibracijos (gyvybės jėgos), žmogus gali gyventi naudodamasis materializacijos rezultatu (kūnu) kaip instrumentu. Kūnas yra pagrindas veiksmui atlikti. Jis simbolizuoja karma jogą. Vibracija padeda žmogui galvoti. Spinduliavimas valdo vibracijos ir materializacijos veiklą. Vedose jis vadinama Prajnanam Brahma (Brahmanas yra aukščiausioji Sąmonė). Tai nėra tik žinojimas, bet Pastovus Integruotas Žinojimas. Jis egzistuoja visur ir visą laiką. Jis neskirstomas į dieną ir naktį. Jis pakyla virš trijų būsenų – budravimo (jagrat), sapno (svapna) ir gilaus miego (susupti). Jis yra vienas ir tas pats visus tris laiko periodus. Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti (Tiesa yra viena, bet mokslininkai vadina ją daugeliu vardų). Tai yra dieviškoji magnetinė galia. Ji gali įgauti bet kokį pavidalą – Ramos, Krišnos, Išvaros ir kt., priklausomai nuo pasekėjo jausmų. Visi vardai ir pavidalai yra jūsų įsivaizdavimas, bet realybėje Dievas neturi nei vardo, nei pavidalo. Imkime pavyzdžiu vandenį. Jis neturi specifinės formos, bet įgauna formą indo, į kurį įpilamas. Taip pat ir oras yra beformis, bet įgauna baliono arba kamuolio formą, kai ten pripučiamas. Vardai ir formos yra sukurti jūsų pačių ir kada nors išnyks. Taigi laikykitės pagrindinio Dieviškumo principo.

Meilės įsikūnijimai!

Galite pamiršti bet ką, bet tik ne Dievą. Jei pamirštate Dievą, pamirštate save. Senais laikais žmonės gyveno 110 ir 120 metų, nes jie visą laiką galvojo apie Dievą. Jie nekentėjo nuo ligų. Jie valgydavo paprastą maistą. Jie nežinojo apie vitaminus ir baltymus. Jie niekada negėrė tablečių – vitamino A, B ar C. Jie gaudavo reikiamų vitaminų ir baltymų, kadangi jie aukodavo maistą Dievui. Jūs galite pasiekti gyvenime viską, jei sustiprinsite tikėjimą Dievu. Iš tiesų, jūs patys tapsite Dievu. Jūs nesiskiriate nuo Dievo. Supraskite šią tiesą ir pasiekite vienovės būseną.

(Rodydamas auksinį lingamą pasekėjams, Svamis pasakė:) Kaip matote, šis lingamas yra gana didelis. Tai turi prasmę. Tai penkios tulos svorio. Kiekviename žmoguje yra penkios tulos auksinės esencijos, vadinamos Hiranyagarbha. Tikriausiai žinote, kad yra vaistų, kurių sudėtyje yra aukso. Auksas simbolizuoja žmogaus energiją ir yra jo spinduliavimo priežastis. Kiekviename kūne yra tik toks aukso kiekis. Būtent šios aukso esmės dėka žmogaus akys mato, o ausys girdi.

Yra tūkstančiai skonio receptorių liežuvyje ir šimtai tūkstančių šviesai jautrių skaidulų akyse. Akys, liežuvis ir kiti jutimo organai gauna galias iš viduje glūdinčios magnetinės energijos. Auksinė esencija yra pasklidusi po visą kūną, kaip apsaugos šydas. Po normalia oda yra plonas sluoksnis baltos odos, kuri yra kaip apsauginė kraujo plėvelė. Kraujuojama tik tada, kai baltoji oda yra pažeidžiama. Dievas sukūrė po paprasta oda baltąją saugumo sumetimais. Ką Dievas daro, Jis tai daro visų gerovei. Tokia ir maldos prasmė Loka Samastha Sukhino Bhavantu (Tegul visos būtybės pasaulyje būna laimingos). „Bhagavata“ sako, „Viešpaties istorijos yra nuostabiausios ir švenčiausios visuose trijuose pasauliuose. Jos yra kaip pjautuvai, kurie nupjauna besikabinančius pasaulietiškų pančių vijoklius“ (Telugu poema). Gopės tvirtai tikėjo Viešpačiu Krišna ir taip galėjo atpirkti savo gyvenimus. Tikėjimas yra magnetinė jėga, kuri traukia Dievą. Nors anytos plūdosi, o vyrai pyko ant jų, gopės niekada neatsikirsdavo. Jos nei pyko, nei bijojo. Mylimas Krišnos atvaizdas buvo įspaustas jų širdyse, kaip paveikslas popieriuje. Ar galima paveikslą atskirti nuo popieriaus? Ne. Taip ir Krišna buvo įsitvirtinęs gopių širdyse. Toks tvirtas tikėjimas ir atsidavimas yra rezultatas nuopelnų, sukauptų per daugelį gimimų. Tam, kad pasiektume Dievą, reikia mylėti ir būti gailestingam. Meilės skonis yra neapsakomas. Ji yra labai šventa ir priverčia užmiršti save ekstazėje. Išminčius Narada taip aprašė meilę:

Yallabdhva Puman Ichcharamo Bhavati Trupto Bhavati

Matto Bhavati Atmaramo Bhavati

(Pasiekęs ją, žmogus pajunta visišką pasitenkinimą, pilnatvę, ekstazę ir palaimą.)

Kai giedate Dievo vardą su meile, jūs užmirštate save. Žmogus pasiekia pilnatvę tik tada, kai gauna Dievo meilę. Tam, kad pasiektumėte Dievo meilę, puoselėkite meilę savyje vis labiau. Kai turėsite savyje magnetinę meilės galią, viskas, ko mokysitės, liks giliai širdyje. Jei magnetinės galios neturėsite, kad ir kiek besistengsite, jūsų pastangos bus veltui. Mokysitės dieną ir naktį, o rezultatų nebus jokių. Kai stengsitės mokytis, jus nugalės miego deivė (Nidra Devi). Kumbhakarna užmigdys jus. O jei turėsite magnetinės energijos, mokydamiesi niekada nenorėsite miego. Kumbhakarna nedrįs pažvelgti į jus.

Studentai šiandien praleidžia daug laiko veltui. Jie bando mokytis tik per egzaminus. „O žmogau! Nesididžiuok savo išsilavinimu. Jei nešlovinsi Dievo ir atsidavęs apie Jį nemąstysi, visas tavo išsilavinimas taps bevertis“.

Galvok apie Dievą nors kartą per dieną. Nekreipk dėmesio į tai, ką kiti sako. Kas nors gali prieiti ir pasakyti, kad Dievo nėra. Tuojau pat jo paklausk „Kieno Dievo? Mano ar tavo Dievo? Tavo Dievas gali neegzistuoti tau, bet kaip tu gali neigti manojo Dievo egzistavimą?“ Taip tvirtai įsitikinę turite ginčytis su jais. Nelaimei, šiandien žmonės tapo akli, nes neteko tikėjimo akių. Stiprinkite savo tikėjimą ir pašventinkite savo gyvenimus. Tik tikėjimas gali apsaugoti jus visais laikais ir visomis aplinkybėmis. Neįsileiskite blogų jausmų. Nežeiskite ir nekritikuokite kitų. Jei versite kitus kentėti, jūs patys dar labiau kentėsite. Ne tik jūs, bet ir jūsų šeima patirs to pasekmes. Niekada nepamirškite šios tiesos. Dievas suteiks jums ir jūsų šeimai gerovę tik tada, kai sieksite gerovės kitiems. Ugdykitės kilnius jausmus, galvokite apie Dievą ir tinkamai panaudokite savo laiką.

Bhagavanas užbaigė Savo kalbą bhadžana Prema Mudhita Manase Kaho…