Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacija

Meilė ir charakteris – tai kelias į Dievą

Satjos Sai Babos gimtadienio šventė

2000 m. lapkričio 23 d.

Prašanti Nilajamas

Meilės įsikūnijimai!

Tas žmogus, kuris visiškai suvokia, kad jame esantis atmos principas yra tas pats, kaip ir visuose kituose, – suvokia Dievą, kad ir kokia būtų jo visuomeninė padėtis: ar jis būtų studentas, šeimos žmogus, ar atsiskyrėlis. Tokiame žmoguje įsitvirtinęs Dievas. Jis tampa pačiu Dievu. Žmogus negali suvokti Dievo visumos. Daug kas analizuoja ir tyrinėja Dievo prigimtį. Tie, kurie ją suvokia, iš tiesų yra laimingieji.

Net milijonierius gali valgyti tik maistą, jis negali misti auksu. Tai demokratijos principas, skirtas visai žmonijai. Dievas yra kiekviename. Dievas persmelkia viską – geruosius ir bloguosius, teisiuosius ir neteisiuosius, pamaldžiuosius ir netikinčiuosius – visus vienodai. Senovėje daugybė šventųjų išminčių atidavė visą savo energiją šiai paslapčiai tyrinėti. Vedų mantra sako:

Vedaham Etam Purusham Mahantam

Aditya Varnam Tamasah Parastat

Nanya Pamthah Vidyate Ayanaya

(Aš suvokiu šį Kosminės Esybės pavidalą

Anapus tamsos.

Nėra kito kelio į nemirtingumą.)

Šiais laikais mokslininkai tyrinėja Dievo prigimtį kaip išmanydami ir skelbia įvairiausias teorijas. Kūrinija vystosi trimis kryptimis: pirma, kūrimas, tada – palaikymas ir galiausiai – sunaikinimas arba išskaidymas. Visa kūrinija patiria šiuos procesus. Niekas negali paneigti šios tiesos, net pripažinti mokslininkai negali šito paneigti. Tai nuolatos kartojasi mūsų egzistencijoje. Tai, kas gimsta, yra palaikoma ir galų gale sunaikinama. Mes tą aiškiai suvokiame. Kai tyrinėjate šiuos tris būties aspektus, atsiskleidžia Dievo buvimas. Taip pat ir kasdieniniame gyvenime patiriamas šis dieviškumas. Pavyzdžiui, jūs matėte šokančius liūtus iš Malaizijos. Tai nėra tikri liūtai, bet matydami juos, jūs galite spręsti, kad egzistuoja ir tikri gyvūnai, vadinami liūtais. Panašiai beveik kiekvienas kasdieninio gyvenimo objektas rodo į Dievą. Cukrašvendrės saldumas ar čilio aštrumas, tamarindo sūrumas ar nymo vaisiaus kartumas – visa tai Dievo suvokimo ženklai. Žvaigždės, saulės skaistumas, mėnulio vėsa ir jūros bangos taip pat liudija dieviškąjį principą. Nors jie neatskleidžia Dievo savaime, bet yra tikriausias dieviškojo principo egzistavimo įrodymas. Visuomenėje yra įvairių pareigūnų: švietimo ministras, valstybės mokesčių inspektoriai, įstatymus ir tvarką saugantys policininkai ir kt., o juos visus tvarko ministras pirmininkas. Taip ir kūrinijoje: Brahma yra skirtas kurti, Višnus – saugoti, o Šiva – skaidyti (griauti). Bet visų šių funkcijų vyriausiasis yra pats Dievas. Musulmonai vadina šį principą Allah. Kiekviena religinė kryptis skirtingai vadina savo dieviškąjį principą. Bet ir indai, ir vakariečiai – visi mes turime bendrą anglišką žodį GOD. G reiškia kūrimą (generation), O – palaikymą (organisation) ir D – išsiskaidymą (dissolution). Taigi žodyje „God“ ir slypi visi trys aspektai – kūrimas, palaikymas ir išsiskaidymas. Remdamiesi tokiu įrodymu, žmonės propagavo savo tarpe dieviškumo principą. Išreikšta ar neišreikšta, Tiesa yra Tiesa. Dievas egzistuoja. Kur Jis yra? Jis yra visur. Jis – visuose pavidaluose. Žmonijos dieviškumas savaime akivaizdus kiekvienam. Pats faktas, kad jūsų čia šiandien atvyko milijonai, yra meilės Dievui įrodymas. Meilė – visų tikslas, ir nėra didesnės palaimos už šią.

Meilės įsikūnijimai!

Bet koks darbas, dirbamas pasitikint savimi, užtikrina sėkmę. Todėl pasitikėjimas savimi yra absoliučiai būtinas kiekvienam žmogui. Jei tikitės, kad kiti jus gerbs ir mylės, jūs taip pat turėtumėte juos gerbti ir mylėti. Jei negerbiate ar nemylite kitų, negalite tikėtis jokių atitinkamų jausmų iš kitų. Taip pat jei mylite Dievą, – ir Dievas jus myli. Gyvenimą sudaro atoveiksmis, atgarsis ir atspindys. Jūs gaunate atgal kaip tik tai, ką duodate kitiems.

Ką galiu pasakyti jums šią dieną? Kai matau jus, Mano širdį užlieja Meilė. Kai akivaizdžiai matau tiek daug jūsų, išreiškiančių savo Meilę Man, Mano džiaugsmui nėra ribų. Nė vienam iš jūsų nesiunčiau pakvietimų. Mano Meilė pritraukė jus čia. Jūsų Meilė Dievui ir Dievo Meilė jums yra pats tikriausias pamokymas. Ką galima pasakyti kaip pamokymą? Aš duodu, o jūs gaunate, jūs duodate, o Aš gaunu. Šie mainai ir yra tikrasis ryšys tarp žmogaus ir Dievo. Jūs visi turėtumėte būti patenkinti ir laimingi. Kelkite savo dvasinį lygį. Gyvenkite tvirtai įsitikinę, kad yra vienas Dievas, gyvenantis visuose. Kodėl vyriausybė kuria įstatymus saugančias institucijas – policiją ir krašto apsaugos tarnybas? Tik tam, kad saugotų šalį. Policija baudžia kaltuosius. Jei niekas nelaužo įstatymų, policijos iš viso nereikia. Panašiai ir Dievas siunčia į pasaulį tam tikras būtybes, kurios nubaus nedoruosius ir apdovanos teisiuosius. Mes esame nusistatę prieš tokias pasekmes. Tai – labai neteisinga. Atsitraukite nuo blogio, sukaupkite aplink save visą gėrį. Užtikrinkite, kad jumyse nebūtų nė pėdsako blogio. Tada jums nereikės bijoti bausmės. Tos pačios būtybės, kurios baudžia, kartu ir gina.

Svamis sakė, kad žmogus – pats atmos įsikūnijimas. Jis taip pat jums sakė, kad atma nesunaikinama. Iš tokios amžinos Būties kyla tik pastovios pasekmės. Kūrimas, palaikymas ir griovimas – visa tai nustatyta Dievo. Jis reiškiasi visuose elementuose. Kad ir kur nuvyktumėte, kad ir į kokią šalį nukeliautumėte, turėdami tokį tvirtą įsitikinimą, pasieksite sėkmę. Dvasinis priesakas reikalauja: „Tikėkite savimi“. Tai yra, pirmiausia – pažinkite save. Kiekvienas klausia: „Kas tu esi?“ Bet niekas neklausia: „Kas esu aš?“ Kai užduodamas klausimas „Kas tu esi?“, neteisinga atsakyti, kad esi toks ir toks arba iš tokios ir tokios vietovės, arba dirbi tokį ir tokį darbą. Vienintelis teisingas atsakymas: „Aš esu atma“. Kūnas ir protas laikini. Įsivaizduoti, kad esate kūnas ar protas – tai didelė klaida. Atsisakykite jausmo, kad esate kūnas ar protas, ir pažinkite atmą, kuri tik viena suteikia galią veikti ir kūnui, ir protui. Kiekvienas yra atmos pasireiškimas. Šis pasireiškimas išplito visur. Šis visa persmelkiantis atmos principas yra Kosminis principas. Turėtumėte stengtis pažinti šią kosminę galią. Jums gali atrodyti, kad tai labai sunku, bet tai visiškai paprasta. Jūsų prisirišimas prie kūno verčia manyti, kad tai sunku. Sarva Bhuta Namaskaram Keshavam Prathigachchati (Visų elementų pasveikinimas galų gale pasiekia Dievą (Kešavą)). Bhagavadgytoje Viešpats Krišna sako: Mamaivamso Jiva Loke Jivabhutah Sanatanah (Visos viso pasaulio būtybės yra amžinos Dievo kibirkštys).

Kai paukštis atskrenda į salę, pilną veidrodžių, jis mato daugybę atspindžių ir įsivaizduoja, kad čia tiek daug paukščių. Manydamas, kad jie – jo varžovai, jis daužosi į tuos veidrodžius, kol sudaužo juos į gabalėlius. Dabar yra tiek paukščių, kiek veidrodžio šukių. Kai visi veidrodžiai sudūžta į mažus gabalėlius, nebesimato ir atspindžių, todėl paukštis nuskrenda. Būtent tai – neišmanymo būsena. Priešingai, kai išmintingas žmogus įeina į kambarį, jis atpažįsta, kad visa tai – jo paties atvaizdai, ir jaučiasi laimingas. Taigi tas, kuris mato save visuose kituose žmonėse ir žvelgia į juos kaip į savo atvaizdus, yra tikras žmogus. Pasireiškęs principas, matomas išoriniame pasaulyje, yra tas pats ir individo viduje. Vardas, pavidalas ir sugebėjimai gali būti suvokiami kaip atskiri, bet jie – tik atspindžiai. Tiesa tokia, kad jūs ir Aš esame viena. Dievas yra tiesiog jūsų viduje, Jis – ne atskiras ir nėra specialiai apgyvendintas šventykloje, mečetėje ar kokioje nors kitoje garbinimo vietoje. Tai, kas yra jūsų viduje, yra tai, ką jūs matote mečetėje ar šventykloje. Visa dvasinė praktika atliekama tik tam, kad pažintume šią tiesą. Kiekvienas žmogus gimsta ir miršta. Tarp gimimo ir mirties jis gyvena. Individas auga ir nyksta, bet žmoniškumas nei didėja, nei mažėja. Kūnas gali padidėti, bet žmoniškumas nei plečiasi, nei siaurėja. Vaikas gimsta, tampa vyru ir – seneliu. Apibūdinimai skirtingi, bet individas – tas pats. Panašiai vardai ir formos keičiasi, bet individas – tik vienas. Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti (Yra tik viena tiesa, bet išmintingieji vadina ją įvairiai). Supratę šią Tiesą, turėtumėte gerbti ir mylėti visus ir skleisti džiaugsmą visiems. Tada patys tapsite Dievu. Jei kartą suprasite tą faktą, kad Dievas visuose yra tas pats, nebebus dualybės jausmo. Galite manyti, kad tai labai sunku, bet tai visiškai paprasta. Nesugebėjimas to suprasti – tai matymo, o ne kūrinijos trūkumas. Jūs netaisote savo matymo, o kaltinate kūriniją. Kūrinija yra tobula. Viskas yra vienybė, o dualybė – tik jūsų suvokime.

Pasitikint savimi, galima sėkmingai atlikti bet kokį darbą. Svamis tuoj pateiks jums pavyzdį. Abraomas Linkolnas gimė labai neturtingoje šeimoje Amerikoje. Jo tėvas buvo dailidė, o motina taisė drabužius – šitaip jie užsidirbdavo pinigų Linkolno mokslams. Mokykloje turtuolių vaikai šaipydavosi iš jo drabužių ir manierų. Kartą Linkolnas atėjo pas mamą ir ėmė verkti: „Mama, man gėda prieš savo draugus mokinius. Prašau, nupirk man gerus drabužius“. Pasisodinusi jį arčiau, motina pasakė: „Sūnau, pirmiausia turi suprasti mūsų padėtį. Mes nesame labai turtingi. Mums visiems net prasimaitinti yra tikrai sunku. Tad kaip gi mes tau galime nupirkti madingus drabužius? Elkis pagal savo padėtį. Anksčiau ar vėliau tu pasieksi tai, ko esi vertas. Nebijok kitų žmonių patyčių. Gyvenk pasitikėdamas savimi. Pasitikėjimas savimi – visos sėkmės šaltinis.“ Taip motina jį drąsino. Nuo tos akimirkos Linkolnas ėmė labiau pasitikėti savimi ir iš visų jėgų stengėsi studijuoti ir dirbti. Neturėdamas nei turtų, nei patogumų, jis buvo gausiai apdovanotas pasitikėjimu savimi. Po kurio laiko mirė jo motina, bet jos išmintingi žodžiai jam giliai įstrigo. Jo tėvas vedė antrą kartą. Tai įprasta vakariečiams. Pamotė taip pat mylėjo Abraomą ir skatino jį tvirtai laikytis motinos nurodyto kelio. Linkolnas baigė studijas. Visas jo gyvenimas buvo sunkus. Jam nesisekė dailidės amatas, todėl ėmė ieškoti kito darbo. Tačiau netrukus jis suprato, kad pasikliauti savimi yra daug protingiau, negu tarnauti kokioje nors firmoje, todėl ėmėsi savo verslo. Linkolnas tvarkė savo verslo reikalus kaip galėdamas, tačiau partneriai jį apgavo. Yra žmonių, kurie negali pakęsti, kai kitiems sekasi. Taip yra gyvenime nuo seniausių laikų. Nepaisydamas sunkumų, Linkolnas ir toliau dirbo, pasikliaudamas motinos patarimu. Verslo reikalai labai pašlijo. Todėl jis pardavė visą savo turtą ir grąžino visas skolas.

Nėra didesnės ligos nei būti skolingam,

Nėra didesnės labdaros nei pamaitinti vargšus,

Nėra didesnių dievų už tėvus,

Nėra didesnės dharmos už gailestingumą,

Nėra didesnės naudos nei gerų žmonių draugija,

Nėra didesnio priešo už pyktį,

Nėra didesnio turto už gerą šlovę,

O bloga šlovė – tai pati mirtis;

Nėra gražesnio papuošalo už Dievo vardų kartojimą.

(Telugiškas eilėraštis)

Šių taisyklių Linkolnas griežtai laikėsi. Matydami jo dorumą, kai kurie jo draugai manė, kad jis lengvai galėtų tapti Parlamento nariu. Jie patarė jam dalyvauti rinkimuose ir pažadėjo padėti. Linkolnas iškėlė savo kandidatūrą rinkimuose ir laimėjo didžiule balsų persvara. Netrukus jis dalyvavo ir rinkimuose į Jungtinių Valstijų prezidentus. Sėkmės akimirką jis prisiminė savo motinos žodžius. Jis visiškai suprato pasitikėjimo savimi svarbą. Tais laikais baltieji labai žiauriai elgėsi su juodaodžiais. Juodaodžiai kreipėsi į Linkolną ir prašė pagerinti jų padėtį bei pabandyti jiems suteikti lygias teises su baltaisiais. Linkolnas buvo tvirtai įsitikinęs, kad visi žmonės lygūs ir kad bet koks skirstymas pagal spalvą ar rasę yra neteisingas, todėl jis pažadėjo padaryti viską, ką gali, ir galiausiai jam net pavyko panaikinti Jungtinėse Valstijose vergiją. Amerikos juodaodžiai labai gerbė Abraomą Linkolną.

Pasaulyje nuolat vyksta kova tarp gėrio ir blogio. Daug kas pavydėjo Linkolnui ir skleidė apkalbas apie jį. Jūs neturėtumėte kreipti dėmesio į tokį melą. Garbinimas ir šmeižtas žmonėms įprasti. Ir Indijoje kai kurie žymūs žmonės patyrė panašių sunkumų, bet sėkmingai juos įveikė. Jei gyvensime tiesoje ir meilėje, nepatirsime nieko blogo. Kūnas vieną dieną atkris. Žmogus neturėtų eiti blogais keliais tik tam, kad jį išgelbėtų. Kūnas laikinas, o Tiesa – amžina. Todėl siekite Tiesos. Nėra nieko didesnio už Tiesą.

Kūrinija kilo iš Tiesos ir susilies su Tiesa,

Ar yra tokia vieta, kurioje nebūtų Tiesos?

Tik tai – absoliuti Tiesa.

Yra tokių žmonių, kurie, kai jų troškimai neišsipildo, nusisuka nuo Svamio ir pasuka blogais keliais, kurie prieštarauja Svamio principams. Tai jų klaida, o ne Svamio. Yra keturių rūšių žmonės, kurie kabinėjasi prie Dievo. Pirmieji – ateistai, kurie skelbia, kad Dievo nėra iš viso. Antrieji – tie, kurie nusistatę prieš Dievą iš pavydo, kad kitiems geriau sekasi, negu jiems. Tretieji – tie, kurie nusivilia, kai jų troškimai neišsipildo. Ir ketvirtieji – tie, kurie skundžiasi dėl geros kitų žmonių reputacijos ir šlovės, kurios patys nepajėgia pasiekti. Yra ir tokių, kurie imasi ir nedorų priemonių, kad pasiektų savo tikslų. Jie prašo: „Svami, aš steigiu mokyklą arba draugiją ir man reikia tiek daug pinigų“. Aš sakau jiems tiesą: „Sūnau, ši šalis visai kitokia, nei tavo kraštas. Šios šalies valiuta tavo šalyje neturi vertės. Jei tu nori gauti pinigų, mes turime imtis nelegalių būdų ir apgaudinėti valdžią. Aš niekada nepritarsiu šiai praktikai. Nevelkite Manęs į šiuos reikalus“. Taigi jie sugrįžta į savo šalį ir pradeda skleisti apie Mane visokius melagingus tvirtinimus. Kad ir ką kiti sakytų, Mano Tiesa šventa ir nepalenkiama. Nekreipkite jokio dėmesio į pagyrimus ar šmeižtą. Jūs turite savo kriterijų – sąžinę. Dieviškumas remiasi tikėjimu. Tikėjimas nėra tai, kas suteikiama. Kiekvieno tikėjimas – tai jo paties tikėjimas. Visi indai tiki, kad yra Dievas.

Kai kas sako, kad Dievas neegzistuoja.

Tiems, kurie netiki, Dievo nėra.

Tiems, kurie tiki, Dievas yra.

Svamis visada sako: „Taip, taip, taip“.

Kiekvieno individo sąžinė yra jo paties liudytoja. Nešvaistykite savo energijos neigiamai kritikai. Niekada neatsisakykite savo tikėjimo, pasitikėjimo savimi ir savo atmos. Kai kurie žmonės pradeda pavydėti, kai kitiems sekasi. Pavydas – tai demonas. Jei žaliuojančio, žydinčio ir vaisiais apkibusio medžio šaknis pagraužia kenkėjai, visas medis greit nuvysta. Kenkėjo nematyti – jis dirba paslapčia. Taigi medis čia niekuo dėtas. Pavydus žmogus, pavydėdamas kitiems, slepia savo pavydą giliai širdyje. Tai blogai. Tačiau, Mano požiūriu, blogų žmonių nėra. Visas blogas elgesys anksčiau ar vėliau pasikeičia. Mano Tiesa yra viena. Visi priklauso Man, ir Aš jiems priklausau. Mano vienintelis turtas yra Meilė. Aš priimu visus vienodai mylėdamas. Net tie žmonės, kurie atvyksta pas Mane su neapykanta širdyse, yra Man brangūs. Aš neskirstau į bloguosius ir tyruosius. Mano stiprybė yra Mano Tiesa. Visi turėtų pastebėti Mano pastovumą ir įvertinti Mano vieningą požiūrį. Iš vienybės kyla tyrumas, o per tyrumą pasiekiamas dieviškumas. Kad pasiektumėte dieviškumą, turite puoselėti tyrumą, o kad būtumėte tyri, turite darniai bendrauti vieni su kitais. Tik tada bus pasiektas tikslas.

Meilės įsikūnijimai!

Šiandien šiam kūnui sukanka 75 metai. Metai Man nesvarbu. Vienintelis Mano rūpestis – žmonijos gerovė. Kenčiančiųjų, neturtingųjų gerovė – Mano vienintelis rūpestis. Mano svarbiausias rūpestis – palengvinti apleistųjų dalią. Kad ir kokie būtų komentarai, priešiški ar ne, Mano sprendimas lieka toks pat. Ir jūs turėtumėte taip pat apsispręsti.

Suvokę tai, ką būtina suvokti,

Laikykitės to, kol pasieksite tikslą.

Trokšdami to, ko privalu trokšti,

Siekite to, kol jūsų troškimas bus išpildytas.

Paprašę to, ko reikia prašyti,

Laukite tol, kol gausite tai, ko paprašėte.

Galvodami tai, ką turite galvoti,

Tikėkite tuo, kol pasieksite tikslą.

Turite prašyti iš visos širdies,

Kol Viešpats, visiškai pavargęs, nusileis.

Tai kelias, kuriuo turi eiti tikras pasekėjas.

(Telugiškas eilėraštis)

Būkite atkaklūs, kol jūsų troškimas bus išpildytas. Tai atsidavusiojo Dievui (bhakta) įžadas. Būtent tai galima pavadinti tikra askeze (sanskr. tapas). Askezė nereiškia eiti į džiungles arba stovėti ant galvos ir imtis kokios ypatingos meditacijos. Tikrieji gero žmogaus požymiai yra šie: laikytis savo žodžio, laikytis tiesos, rodyti dėkingumą ten, kur dera, ir tvirtai pasitikėti savimi. Jei laikysitės šių principų, lengvai įveiksite bet kokią kliūtį, pasitaikiusią jūsų kelyje. Tikėkite savimi, save gerbkite ir būkite pasiruošę pasiaukoti. Kaip Aš jau sakiau, atma kiekviename yra ta pati. Todėl tegu jūsų nejaudina nuomonės, kad vienas yra mažas, o kitas – didis, ir pan. Visų žmonių pasitikėjimas savimi yra toks pat ir nesikeičia su amžiumi. Jo kiekis atskirame žmoguje gali būti skirtingas, tačiau kokybė – ta pati.

Meilės įsikūnijimai!

Kad Indijos žmonės tobulėtų reikiama kryptimi, jų mintys turėtų būti vieningos. Didieji mūsų tautos vadai po daugybės sunkių aukų pasiekė mums laisvę. Nors pasiekėme nepriklausomybę, bet nepasiekėme vienybės. Kokia nauda iš laisvės be vienybės? Mes atsidūrėme dabartinėje apgailėtinoje padėtyje. Visur – neapykanta. Vienoje partijoje – dešimt frakcijų. Žmonės, gyvenantys vienuose namuose, eina keturiais skirtingais keliais. Kadangi viešpatauja toks susiskaldymas, argi galima pasiekti tikrą laisvę? Tai – ne tas kelias, kuriuo turime eiti. Mes turime atpažinti vienybę visuose. Kiekvienas indas turi galėti išdidžiai pasakyti:

„Tai – mano šalis, tai mano mylima gimtoji kalba ir religija“.

Turite gerbti savo šeimą ir išlaikyti jos tradicijas.

Žmonės nustojo žvelgę tikėjimo akimis ir nebemato tikrųjų vertybių. Nepasikliaukite kitų pagalba. Pasikliaukite tik savuoju Aš. Tikėjimas savimi ir tikėjimas Dievu – tai didybės paslaptis. Pasitikėti savimi – tai iš tiesų tikėti Dievu. Nes jūs patys esate Dievo buveinė. Dievas neturi kokio nors atskiro pavidalo. „Aš“, atma yra Dievas. Privalote tikėti vienybe. Tik skirtingų žmonių vienybė apsaugos šalį.

Tokios šventos žemės, kaip Indija, daugiau nėra visame žemės rutulyje. Būtent todėl čia buvo tokia daugybė Dievo apraiškų (Avatarų). Indija – tarsi visų kitų tautų motina. Rama sakė: Janani Janma Bhumishcha Svargadapi Gariyasi (Motina tėvynė didingesnė net už patį dangų). Turite suprasti šią tiesą. Daug kas kartoja Ramos vardą. Bet ar yra nors vienas, kuris iš tiesų praktikuoja tas vertybes, kurias simbolizuoja Rama? Kiekvienas didvyris kartodamas vardą, bet nulis – praktikuodamas vertybes. Vedose yra keturi didieji posakiai:

Tat Tvam Asi(Tatai tu esi),

Prajnanam Brahma (Nuolatinis visumos suvokimas yra Brahmanas),

Aham Brahmasmi(Aš esu Brahmanas) ir

Ayam Atma Brahma(Ši atma yra Brahmanas).

Jūs galite kartoti šiuos žodžius „Ayam Atma Brahma“ ir sakyti „Aš esu atma ir Brahma“. Jūs nuolat kartojate šiuos žodžius, bet neįgyvendinate jų praktiškai. Kartojimas be veiksmo yra tik pasirodymas. Sakydami, kad viskas yra Brahmanas, jūs ko nors neapkenčiate. Tai – tikra veidmainystė. Jei jaučiate antipatiją kokiam nors žmogui, tyliai pasitraukite nuo jo, bet nerodykite neapykantos. Šitaip turite elgtis. Aš myliu kiekvieną. Nėra nė vieno, kurio nemėgčiau. Visi – Mano pasekėjai, draugai ir vaikai. Mano akimis žiūrint, visi yra viena. Ši visata – tai didelė knyga. Antaratma (vidinė atma) yra jūsų Guru. Dievas – jūsų draugas. Laikas taip pat yra pats Dievo pavidalas. Todėl nešvaistykite laiko. Veltui praleistas laikas – tai veltui praleistas gyvenimas. Padaryti šventą savo laiką – tai tikroji sadhana.

Meilės įsikūnijimai!

Meilė jumyse ir meilė Manyje yra viena ir ta pati. Bet jūsų meilė užteršta materialių daiktų troškimų. Aš netrokštu jokio materialaus turto. Mano meilė – pati tyriausia. Slypinti visuose meilė tampa negatyvi, nes užteršiama troškimais. Manyje nėra jokios neigiamos savybės, viskas absoliučiai teigiama. Teigiamas be neigiamo arba neigiamas be teigiamo – abu nedaug verti. Todėl savo neigiamą „aš“ sujunkite su Manuoju teigiamu „Aš“ ir pasiekite vienybę. Tai suvokę, galėsite patirti neapsakomą palaimą. Kokia toji palaima? Tai – Dievo palaima (Brahmananda). Kai patiriate šią Brahmanandą, tampate viena su Brahmanu. Šioje būsenoje jums nebereikia jokios dvasinės praktikos. Visos dvasinės praktikos, kurias jūs atliekate – tai tik nuolaidžiavimas savo protui. Visus laikykite vienu ir mylėkite visus. Tai – tikroji dvasinė praktika. Eka Prabhu Ke Aneka Nam (Dievas turi daugybę vardų, bet Jis yra Vienas). Atlikdami Sahasranama Arčaną (1008 Dievo vardų kartojimas), jūs kartojate įvairius vardus – Kešava, Madhava, Narajana, Govinda, – bet savo aukas aukojate tam pačiam pavidalui. Pavyzdžiui, atlikdami Anga pudžą, jūs pridedate gėlę prie savo akių ir tada aukojate tą gėlę Dievybei, sakydami: „Netra Pushpam Samarpayami“. Simboliškai jūs aukojate gėlę vietoj akies. Tai panašu į paties Dievo apgaudinėjimą. Kokia prasmė aukoti Dievui tai, ką pats Dievas ir davė? O, Dieve, viskas yra Tavo, visas šis kūnas – Tavo, visos jo dalys ir organai yra Tavo. Aš esu Tavo, o Tu – mano. Kai įsitvirtina tokia tapatybė, daugiau nebereikia išorinio garbinimo. Tiems, kurie dar nepasiekė šios aukštos būsenos, visos šios fizinės sadhanos formos – džapa, tapas ir meditacija yra tinkamos. Visos jos reikalauja nuolatinės praktikos. Vengti blogų įpročių ir puoselėti gerus įpročius – tai abhyasos (dvasinės praktikos) kelias.

Jei kas nors jus įžeidinėja, nekreipkite dėmesio, nes tas žmogus įžeidinėja tik kūną, o ne jūsų dvasią. Jei kas nors vadina jus blogu žmogumi, ar dėl to jūs pasidarote blogas? Jei iš tikrųjų turite ką nors bloga savyje, stenkitės to atsikratyti. Kali amžiuje yra daugybė žmonių, kurie įžeidinėja Dievą, nes jų troškimai neišsipildo. Tai visuotinis reiškinys, bendras visų šalių žmonėms. Neturėtumėte pasiduoti tokiems žemiems ir nešventiems jausmams. Tjagaradža, pavyzdžiui, sako, kad Dievas pasireikš jums tik tiek ir tik taip, koks jūs pas Jį ateinate. Kokiu keliu žmogus suvokia Dievybę, tokiu pavidalu Dievas jam ir pasireiškia. Jei jūsų jausmai geri, gausite atitinkamus rezultatus.

Meilės įsikūnijimai!

Aš visiškai netrokštu taip iškilmingai švęsti Gimtadienio – iš tiesų visiškai! Aš sutinku su tuo, nes taip patinka Mano pasekėjams. Aš niekuo ypatingai nesižaviu. Pasekėjų džiaugsmas yra Mano džiaugsmas. Pašvęskite savo gyvenimą dieviškai meilei.

Meilė – tikrasis Brahmano pavidalas,

Stenkitės sujungti meilę su meile.

Jei jūsų meilė tvirta, jūs galų gale

Susiliesite meilėje, ir tai bus tikra vienybė.

Šiais laikais neapykanta, pavydas ir puikavimasis ypač įsigalėjo. Atsikratykite jų ir pasinerkite į meilę. Ar jūsų troškimai išsipildo, ar ne, supraskite, kad viskas, kas atsitinka, yra jūsų labui. Kai susiduriate su sunkumais, visada galvokite, kad ateis geresnės dienos. Gėris ir blogis visada drauge. Todėl abu juos priimkite vienodai. Sukha Dukhe Same Krutva Labha Labhau Jaya Jayau … – pasakyta Bhagavadgytoje (Džiaugsmą ir liūdesį, praradimus ir sėkmę priimk vienodai). Malonumas – tai tarpas tarp dviejų skausmų. Sumažinkite savo troškimus. Stiprinkite dieviškąją meilę ir taip didinkite savo džiaugsmą. Daugėjant troškimams, proporcingai didėja skausmas ir mažėja džiaugsmas. Dievo negalima įgyti už auksą ar kitokį turtą. Jį reikia pasiekti tik ugdantis charakterį. Satjabama išdidžiai manė turtais prisiviliosianti ir išlaikysianti Krišną tik sau. Bet Narada gudrumu privertė ją suprasti jos kvailumą, parodydamas, kad vienintelis tulsi (baziliko) lapelis, Rukminės paaukotas su tikru atsidavimu (ir padėtas ant svarstyklių), atsvėrė visą Satjabamos turtą. Krišna sako, kad Jam pakanka paaukoti lapą, gėlę, vaisių ar tyro vandens. Nesupraskite to pažodžiui. Kūnas – tai lapas, gėlė – tai jūsų širdies gėlė, jūsų protas yra vaisius, o džiaugsmo ašaros – tai vanduo. Tai ir yra priimtinos aukos Dievui.

Meilės įsikūnijimai!

Mylėkite. Visi jūsų troškimai bus išpildyti. Niekam nejauskite neapykantos. Meilės kupina širdimi džiaukitės meilės palaima. Šie žodžiai – Mano dovana jums visiems šios dienos proga. Tai – vienintelis Mano turtas. Visi šie didingi pastatai yra ne Mano, jie priklauso pasekėjams. Vienintelis turtas, kurį Aš turiu – tai begalinė Meilė. Aš liesiu Savo beribę Meilę jums, vos tik paprašysite. Kodėl? Aš esu pasiruošęs paaukoti net Savo kūną dėl Savo pasekėjų. Gyvenkite laimingai ir nugyvenkite savo gyvenimą palaimingai. Tik tada ir Aš jausiu palaimą. Daugiau nieko nereikia. Jūsų laimingas likimas yra Mano Meilės dovana. Labai saugokite šią brangią dovaną – tai šiandieninis Mano palaiminimas jums. Tegul jūsų tikėjimas būna nepalenkiamas, o gyvenimas šventas, ilgas ir laimingas. Tegul visa tai išsipildo, tegul visa tai išsipildo, tegul išsipildo visa tai! Tegu visi sunkumai išnyksta. Nešvaistykite savo proto energijos sunkumams, džiaukitės visi ta tyra laime, kurią galite įgyti.