Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacija

Dieviškoji penkių elementų kilmė

Vasaros kursai

2000 m. gegužės 15 d.

Brindavanas

Mažesnis už mažiausią ir didesnis už didžiausią,
Brahmanas yra visa persmelkiantis amžinasis Liudytojas.
Brahmanas iš tiesų yra atma,
O atma yra Brahmanas.

(Sanskrito posmas)

Meilės įsikūnijimai!

Vedos skelbia: Anoraniyan Mahato Mahiyan(Brahmanas mažesnis už mažiausią ir didesnis už didžiausią). Žmogaus kūnas sudarytas iš penkių elementų – žemės, vandens, ugnies, oro ir eterio. Šie elementai siejami su penkiais pojūčiais – uosle, skoniu, regėjimu, lytėjimu ir girdėjimu. Būtent šių penkių savybių – garso, kvapo, apčiuopiamumo, skonio ir formos buvimas arba nebuvimas lemia elementų suvokimą. Kadangi žemė pasižymi visomis penkiomis savybėmis, tai yra gana sunki ir todėl juda palyginti lėtai. Krišna Ardžuną simboliškai vadino „Parta“ – žemės sūnumi. Šis epitetas tiktų kiekvienam žmogui, nes visi yra gimę iš motinos žemės.

Elementai – Dievo aspektas

Žemę charakterizuoja visos penkios savybės – garsas, kvapas, apčiuopiamumas, skonis ir forma, ji sudaryta iš penkių elementų. Žemė sukasi apie savo ašį ir aplink Saulę. Nors ji sukasi dideliu greičiu, vandenynai, upės, kalnai, miškai ir daugybė kitų dalykų jos paviršiuje nejuda. Žmonės stebisi šiuo unikaliu reiškiniu. Nors Žemė labai galinga, bet ji paklūsta Dievo valiai. Būtent Dievo valia išlaiko Žemės pusiausvyrą ir visus daiktus, kad jie nenukristų. Traukinys rieda bėgiais ir saugiai veža žmones. Įsivaizduokite, kas būtų, jei geležinkelio bėgiai pradėtų judėti drauge su riedančiu traukiniu! Tai gravitacijos jėga laiko daiktus Žemei sukantis apie savo ašį ir aplink Saulę. Tokia nuostabi Žemė yra aukščiausios Dievo galios įrodymas. Ši galinga Žemė yra Dievo „kūno“ dalis. Suvokimo ir pažinimo organai sudaro žmogaus kūno dalis, kūnas – visuomenės dalis. Visuomenė, savo ruožtu, yra žmonijos dalis, o žmonija – Žemės dalis. Ir galiausiai Žemė – Dievo dalis.

Vanduo, turintis keturias savybes, neturi kvapo. Todėl jis lengvesnis nei žemė ir gali tekėti bei judėti. Galingoji ugnis neturi nei kvapo, nei skonio, dėl to ji dar lengvesnė negu vanduo. Ji gali pakilti ir plisti visomis kryptimis. Ugnis pasireiškia kaip virškinimo galia (sanskr. jatharagni) kūne. Vandenyje ji pasireiškia kaip bhadavagni. Jos yra net medžiuose ir akmenyse. Būtent todėl regime kibirkštis, kai du akmenys ar dvi medžio šakos trinamos viena į kitą. Ketvirtasis elementas – oras yra lengvesnis ir už ugnį, nes jis turi tik dvi savybes – jį galima girdėti ir jausti. Būtent todėl jo yra visur, ir jis yra labiau persmelkiantis nei ugnis.

Penktasis elementas – eteris yra lengvesnis už orą, todėl pasižymi beveik nevaržomu gebėjimu prasiskverbti pro elementus. Taip yra todėl, kad jį charakterizuoja tik viena savybė – garsas. Kur yra eteris? Jis yra visur, nes garso energija sklinda per visą visatą. Yra pasakyta: Akasam Gaganam Sunyam (Eteris – tai tuščia kosmoso platybė). Garsas – unikali eterio savybė. Neišmanantys žmonės mano, kad eteris egzistuoja kažkur aukštai danguje. Tai neteisingas suvokimas. Eteris yra visur, kur tik yra garsas. Pavyzdžiui, kai Aš suduodu ranka per stalą, jūs girdite garsą. Čia yra eteris! Taigi kur yra garsas, ten yra ir eteris.

Žmogus, gamta ir Dievas

Dievas yra už penkių savybių. Todėl Jis – visų subtiliausias, pats lengviausias ir pasireiškia kaip Vienas visuose. Jo rankos, kojos, akys, burnos ir ausys yra visur, Jis persmelkia visą visatą. Penki elementai – žemė, vanduo, oras, ugnis ir eteris yra Dievo aspektai. Kadangi šie elementai yra dieviškos kilmės, mūsų protėviai garbino juos kaip Dievybės įsikūnijimus. Jie garbino juos kaip Deivę Žemę, įvairių upių Deives, Ugnies Dievą, Vėjo Dievą ir Eterio Dievą.

Pirmiausia mūsų protėviai garbino Žemę kaip Motiną (Bhumata), nes žemėje išaugintas javų derlius palaikė jų gyvybę. Tačiau šiuolaikiniai mokslininkai išjuokia Žemės, kaip Deivės, garbinimo idėją ir laiko indus kvailiais. Iš tiesų mokslininkai nesupranta vidinės daiktų reikšmės. Jiems materijos tyrinėjimas yra visų tyrinėjimų ir ieškojimų esmė ir tikslas. Jie neišmano esminių atgarsio, atspindžio ir atoveiksmio principų. Kai suduodate per stalą, jums skauda ranką; tai reiškia, kad ir stalas jums „suduoda“. Kai prieinate prie kalno ir sušunkate, tuoj pat išgirstate aidą. Taigi matote, gamtą valdo atspindžio, atoveiksmio ir atgarsio principai. Ir žmogų, motinos gamtos sūnų, valdo tie patys principai.

Kiekvieną atomą persmelkia Dievas, bet Jį atpažinti yra sunku. Nelengva ir pasakyti, kad štai čia Dievas, o čia – ne. Kaip spinduliai atsiranda iš saulės, taip ir gamta kyla iš Dievo. Gamta – galios ir energijos rezervuaras. Matydami gamtą, Dievo kūrinį, kupiną galios, galite įsivaizduoti, kokia milžiniška yra Dievo galia! Sakoma, kad Dievo darbai patys nuostabiausi.

Dievo istorijos – nuostabiausios ir švenčiausios visuose trijuose pasauliuose.

Jos yra pjautuvas, nukertantis pasaulio vergijos vijoklius.

(Telugu eilėraštis)

Sumažinkite savo naštą

Sunku apibūdinti Dievą. Niekas negali atskleisti visos Dievo šlovės. Žemė laiko begalinę visos materijos ir būtybių naštą. Kai kurie žmonės Manęs meldžia: „Svami! Gyvendamas Žemėje, esu našta pasauliui. Užbaik mano gyvenimą“. Ar Žemės našta nors kiek sumažės, jei jūsų nebeliks? Žemė liks tokia pat sunki, kaip buvo. Jūsų gyvenimas ir mirtis nieko nekeičia. Tik tada, kai sumažinsite savo pačių naštą, sumažės Žemės našta. O kokią naštą jūs nešate? Jūsų nešulys – tai jūsų troškimai. Yra pasakyta: „Mažiau nešulių – keliauti patogiau ir maloniau“. Todėl nuoširdžiai stenkitės sumažinti savo naštą – troškimus. Tik tada nustosite būti našta Žemei. Kai jūsų našta nors kiek padidėja, didėja ir motinos Žemės našta. Iš tiesų ne Dievas neša jūsų naštą, kiekvienas savo naštą neša pats.

Kartą piemenaitės giedojo giesmę, atskleidžiančią šį subtilų Dievo aspektą:

O, Krišna! Ar įmanoma Tave pažinti?

Tu mažesnis už atomą ir galingesnis iš galingiausiųjų.

Tu palaikai visus 8400000 būtybių.

Ar įmanoma pažinti Tave, Krišna?

(Telugu eilėraštis)

Niekas negali įžvelgti Dievo gelmių. Anksčiau kalbėjęs Arvindas (buvęs studentas) prašė Manęs paaiškinti penkių elementų prigimtį. Šiame pasaulyje nėra nieko, išskyrus šiuos penkis elementus, jie persmelkia viską. Visas kosmosas – tai Dievo dalis.

Garsas – eterio savybė. Šis garsas – tai pirminis „Aum“, kurį sudaro trys raidės A, U ir M. Turėtumėte šio pirminio garso įdėmiai klausytis. Žmogus taip pat yra šio garso įsikūnijimas.

Teisingai naudokite penkis elementus

Gyvybinė energija – prana yra oro dalis. Gyvybė negali egzistuoti be oro. Jūsų kvėpavimas pagrįstas Sohamprincipu. So– tai įkvėpimas, o ham– iškvėpimas. Jūs įkvepiate deguonį, o iškvepiate anglies dvideginį. Kvėpavimas moko įgyti gerų savybių ir atsisakyti blogųjų.

Medžiai taip pat moko visada daryti gera kitiems. Jie sugeria aplinkos anglies dvideginį ir atiduoda deguonį, kuris palaiko Žemėje gyvybę. Nors gimėte žmonėmis, jūs nesistengiate suprasti šios kilnios pamokos, kurią jums tyliai perteikia medžiai.

Ugnis, kuri viską paverčia pelenais, taip pat visus moko. Išminties ugnis paverčia pelenais viską, kas yra nešvaru ir bloga. Ugnis moko: išminties žibintas turi degti nuolatos, nušviesdamas žmogaus dvasią. Tamaso Ma Jyotir Gamaya(Iš tamsos vesk mane į šviesą). Ugnyje tamsa išnyksta. Išminties šviesa išsklaido neišmanymo tamsą.

Šventasis Ramos vardas yra kupinas jėgos ir šviesos. Žodis Ramasudarytas iš trijų skiemenų: Ra,Aa irMa. Rareiškia ugnį. Aareiškia saulę, o Ma– mėnulį. Ra, simbolizuojantis ugnį, nuodėmes ir liūdesį paverčia pelenais ir dovanoja džiaugsmą. Jis sunaikina visas nuodėmes, išsklaido tamsą ir teikia šviesą. Aa, reiškiantis saulę, sunaikina tamoguną ir atneša prašviesėjimą. Ma, reiškiantis mėnulį, atvėsina deginančias aistras.

Vanduo – gyvybės ir gyvybingumo šaltinis. Jei šaltu vandeniu apšlakstysite apalpusį žmogų, jis atsigaus, nes vandenyje yra gyvybinės energijos (prana sakti). Žemė, kurios paviršiuje yra kalnų, upių, medžių ir nesuskaičiuojama daugybė kitų dalykų, yra maisto ir energijos šaltinis. Ji palaiko gyvybę.

Gyvenimas žemėje pasidarė sudėtingas Kali jugoje, tačiau dabar yra daug paprastų kelių išsivaduoti. Bet žmogų vis dar valdo godumas, jis trokšta turto ir materialių daiktų. Jis vaikosi lengvų ir neteisėtų pinigų. Nors įvairiose gyvenimo srityse atsirado daug naujovių, jos žmogui džiaugsmo nesuteikia. Kodėl gi jis nesidžiaugia? Dėl to, kad nėra vertybių. Tik geras ir doras elgesys gali ištraukti žmogų iš to liūno, į kurį jis įklimpo. Dorybė – tai žmogaus gyvybė.

Žmogaus nelaimės kelia rūpesčių visai žmonijai. Jis užteršė visus penkis elementus, nuniokodamas žemę. Dabar oras, vanduo, maistas – viskas užteršta. Nuo blogų darbų, piktų minčių ir jausmų žmogus ėmė degraduoti. Jei žmogus elgtųsi dorai, niekas nebūtų užteršta. Vandens lygis žemėje krinta, nes žmogaus širdyje „išdžiūvo“ kilniųjų jausmų – meilės ir gailestingumo versmės. Penki elementai dėl žiauraus žmogus elgesio tapo tikru skauduliu.

Gamtoje nėra nieko blogo. Kitų trūkumus mato tas, kieno matymas turi trūkumų. Nei švietimas, nei pinigai nėra blogi dalykai. Tai žmogus juos neteisingai naudoja. Vanduo įgyja spalvą to indo, į kurį supilamas. Raudoname butelyje jis atrodo raudonas, o juodame – juodas. Taip ir žmogaus kūne nėra nieko blogo. Jis pasidaro blogas, kai kyla blogos mintys, ir tampa tyras, kaip prisipildo tyrų jausmų. Kaliamžius tapo ginčų (kalaha) amžiumi. Tik dorybių puoselėjimas gali pakeisti dabartinę būklę. Teisingai naudokite penkis elementus. Turite save ir savo aplinką padaryti šventą, kartodami Dievo vardą. Kodėl reikia giedoti šventas giesmes (bhadžanas)? Dievo vardo kartojimas skleidžia šventus virpesius, todėl išskaistina atmosferą. Šie virpesiai sunaikina blogus ir netyrus jausmus, kurie giliai įsišaknijo žmoguje.

Dirbkite vardan išsivadavimo
Studentai!

Kokia ugnis, tokie ir dūmai; kokie dūmai, tokie ir debesys; kokie debesys, toks lietus; koks lietus, toks derlius; koks derlius, toks maistas; koks maistas, toks žmogus. Žmogui labai svarbu suprasti šio ciklo svarbą. Saulė išgarina vandenyno vandenį. Nors vandenyno vanduo sūrus, lietus, lyjantis iš debesų, saldus. Taip ir sūrų nedoro elgesio vandenį intelekto (buddhi) saulė turėtų paversti tiesos debesimis. Tik tada iš tiesos ir dorybės debesų ims lyti saldus meilės lietus. Meilės vanduo galų gale įsilies į Malonės vandenyną. Todėl turite nuoširdžiai stengtis viską, kas nešvaru, išvalyti. Dievo vardo kartojimas turi slaptą galią – pašventinti užterštą atmosferą. Šventos vibracijos, kurias skleidžia Dievo vardo kartojimas, prasiskverbia į žmogų ir transformuoja jo prigimtį.

Meilės įsikūnijimai!

Savo gyvenimą turite pripildyti meilės. Būtent meilė padaro jus Dievo įsikūnijimais. Mano paties gyvenimas yra gyvas šios tiesos liudijimas. Manyje yra meilė ir tik meilė, ir nieko kito. Kartais galiu atrodyti supykęs, tačiau tai – taip pat Mano meilės išraiška. Kartais lyjant krenta ir kruša. Krušos gabaliukai – tai ne kas kita, o sušalęs vanduo. Kartais atrodo, kad ir Aš pykstu ant jūsų, bet tai tik iš meilės. Viskas, ką darau, yra jūsų labui. Laikykitės meilės principo ir mylėdami pašventinkite penkis elementus. Dirbkite gerus darbus ir atlikite savo pareigą. Dirbkite vardan savo išsivadavimo. Stenkitės suprasti Vedų mokymą. Eikite tuo kilniu keliu, kurį nurodė Vedos. Vedos moko, kad Dievas pasaulyje yra kaip cukrus sirupe. Cukraus sirupe nematyti, bet jis ir yra sirupo saldumas. Taip ir Dievas pasireiškia pasaulyje. Dievas – įsikūnijęs saldumas. Jei įkurdinsite Dievą savo širdyje, viskas, ką patiriate savo pojūčiais, taps saldu. Niekas nesaldina motinos pieno, bet jis kūdikiui saldus. Kaip kūdikis žinda motinos pieną, kaip bitė siurbia gėlių nektarą, taip ir žmogus turėtų „gerti“ meilės saldumą. Nors gėlės bičių nekviečia, bitės atskrenda pačios. Taip ir jūs turėtumėte eiti pas gerus žmones ir sugerti jų gerumo saldumą. Atminkite, kad gera draugija padeda atsižadėti; atsižadėjimas sunaikina iliuziją; išnykus iliuzijai, atsiranda vienybės suvokimas, o jis suteikia žmogui nemirtingumą. Yra pasakyta: Tyaja Durjana Samsargam Bhaja Sadhu Samagamam, Kuru Punyam Ahoratram (Venkite blogos draugijos, būkite su gerais žmonėmis, dirbkite gerus darbus dieną ir naktį ir pašventinkite savo gyvenimus).

[…]

Meilės įsikūnijimai!

Gėris ir blogis priklauso nuo jūsų poelgių. Kūrinijoje nėra nieko blogo. Todėl puoselėkite gerus ir dieviškus jausmus. Kartokite Dievo vardą, tai sunaikins jūsų blogį. Daug kas tvirtina, kad iš pradžių jie buvo labai geri, bet bloga draugija juos sugadino. Tai – netiesa. Nesakykite, kad pasidarėte blogi dėl kitų įtakos. Jei tik laikysitės gėrio savyje, niekas jūsų nenusmukdys. Todėl žmogus privalo kuo nuoširdžiausiai nuolat stengtis būti geras.

Nekalbėkite blogai. Negalvokite blogai. Nematykite blogio. Neklausykite blogio. (Svamis pateikė kelis nedoro elgesio pavyzdžius iš šventraščių.) Nesiklausykite blogų kalbų ir nekartokite blogų ir skausmingų žodžių, kuriuos išgirdote iš kitų. Jei kas nors ką bloga sako jūsų tėvams, jie bus įžeisti ir įskaudinti. Nekartokite blogų žodžių. Tai labai svarbu. Savo akimis matykite tik gėrį. Gimėte šiame pasaulyje (prakriti), kuris yra labai šventas. Jums duotos akys ne žvalgytis aplink ir ką nors apžiūrinėti, bet matyti Dievą. Regėjimo dovaną reikėtų naudoti tam, kad matytumėte tai, kas gera ir dieviška.

Gamta – Dievo dalis. Ji labai šventa. Jūs – gamtos dalis. Todėl turėtumėte stengtis susilieti su Dievu. Puoselėkite kilnius jausmus, ir tapsite dieviški. Dievo sukurtame pasaulyje nėra nieko blogo. Pakeiskite savo požiūrį ir pamatysite gera visame kame. Net jei turite sunkumų, pasakykite sau: tai man į gera. Pagyrimus ir kaltinimus priimkite vienodai. Kai jūsų požiūris bus teigiamas, suprasite, kad nėra didesnio jogo už jus, nėra labiau pasiaukojančio už jus. Teisingai išnaudokite visus 5 elementus ir padarykite savo gyvenimą šventą. Nuolatos galvokite apie Dievą. Apdainuokite Jo šlovę.