Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacija

Dievas – tiktasis Guru

Guru Purnimos šventė

1997 m. liepos 20 d.

Prašanti Nilajamas

Šiame pasaulyje, fiziniame, žemiškame, laikiname ir efemeriškame pasaulyje, turime tėvus, kurie taip pat yra laikini, neamžini. Sanskrito posme aiškiai sakoma: jei mes pamatysime vidinį kelią ir kryptį, mes suvoksime, kas mūsų tikrieji giminės.

Tiesa yra motina(satyam mata). Tiesa nesikeičia. Ji yra tokia pati praeityje, dabartyje ir ateityje. Ši amžinoji tiesa yra motina.

Išmintis yra tėvas(jnanam pita). Kokia ši išmintis? Ar tai pasaulietinė, ar mokslinė išmintis? Ne. Tai tiesos pažinimas. Išmintis yra tėvas, ir ji nedualistinė.

Dharma yra brolis (dharmo bhrata). Mes turime brolius. Nuomonės brolių tarpe skiriasi. Nesvyruojantis, nesikeičiantis, amžinas brolis yra dharma. Toji dharma yra pats Dievas. Išminčiai apibūdindavo Ramą kaip pačios dharmos įsikūnijimą. Taigi dharma yra tikrasis brolis.

Gailestingumas yra draugas(daya sakha). Nėra didesnės dharmos už gailestingumą. Gailestingumu mes išgelbstime savo gyvenimą. Gali būti demonas ar karalius, galingas ir protingas, – išsivaduosi tik būdamas gailestingas. Taigi gailestingumas yra mūsų draugas.

Ramybė yra žmona(shanti bharta). Nėra geresnės žmonos už ramybę. Nieko nėra šventesnio už ramybę. Kadangi šiandien esame praradę ramybę, visas pasaulis pilnas nerimo. Ramybė yra Dievas.

Kantrybė yra sūnus(kshama putra). Žmonija jaučia, kad sūnus padės išsilaisvinti. Ne fizinis, žemiškas sūnus jums padės. Tas, kas padės išsilaisvinti, yra pats Dievas. Gytoje pasakyta:

Dievas yra motina, Dievas – tavo tėvas,

Dievas tau giminė, Dievas – tavo draugas.

Jis – tavo žinios, Jis – tavo turtas,

Jis yra viskas...

Visas kosmosas yra Dievo Pavidalas. Tas pats Brahmanas, tas pats principas yra kiekviename atome, kiekvienoje ląstelėje. Ir aukšti kalnai, ir milžiniški medžiai, ir vabzdžiai, ir maistas, kurį valgome, ir vanduo, kurį geriame, ir oras, kuriuo kvėpuojame, – viskas yra Dievo pavidalas.

Žvaigždės yra Dievas, saulė yra Dievas,

Mėnulis taip pat yra Dievas, vanduo yra Dievas.

Dangus yra Dievas, dausos yra Dievas,

Motina yra Dievas, tėvas yra Dievas.

Turtas yra Dievas, išsilaisvinimas yra Dievas,

Pats gyvenimas yra Dievas, ir žmogus yra Dievas.

Mūsų gimimo priežastis yra Dievas,

Palaikytojas yra Dievas, naikintojas yra Dievas,

Žmona yra Dievas.Kūnas yra Dievas,

Gamta yra Dievas, meilė yra Dievas.

Viskas yra Dievas.

Ir čia susirinkusieji yra Dievas.

Sai, kalbantis šią tiesą, yra Dievas.

Ką dar galima išreikšti?

Pamaldieji ir kilnieji, čia susirinkusieji, ką dar jums pasakyti?

Dievas yra galingas. Gamta yra šios galios atspindys. Ši galia glūdi kiekviename žmoguje. Taigi Dievas, gamta ir žmogus yra dieviški. Žmogus nesiskiria nuo Dievo. Gamta ir Kūrėjas nėra atskirai vienas nuo kito. Visas kosmosas yra Dievo įsikūnijimas. Dievas yra priežasties ir pasekmės įsikūnijimas. Kad surastume Dievą, nereikia eiti kokiu nors ypatingu dvasiniu keliu. Žmoguje yra tiek daug galimybių. Jos yra nepažintos. Ką reiškia „nepažintos“? Tai reiškia nežinomos. Pandavai vienuolika metų praleido miške ir vienerius metus turėjo išbūti neatpažinti. Ajnata-vasa reiškia gyventi neatpažintam. Panašiai ir žmoguje slypi visos galimybės. Tačiau žmogus nepripažįsta šios tiesos. Jis mano esąs neišmanėlis, naivus ir silpnas. Tuo tarpu žmogus yra labai galingas.

Po daugybės bandymų ir tyrinėjimų mokslininkai paskelbė, kad visas pasaulis sudarytas iš atomų. Gi dvasiniai mokytojai sako, kad viskas yra Dievo įsikūnijimas. Žodžiai skiriasi, bet esmė yra ta pati. Energija yra Dievas, Dievas yra energija. Todėl ši energija yra visame pasaulyje. Visa, ką mes matome, visa, ką mes darome, prisotinta energijos. Štai matote materiją. Matote žmogų. Ir žmogaus, ir materijos pagrindas yra atomai. Mokslininkai tai vadina materija. Šiame pasaulyje niekas nėra materija, – viskas yra energija. Pradžioje matote materiją. Vėliau ji virsta energija. Imkime žmogų. Net žmogus virsta energija. Todėl šis vardų ir formų pilnas pasaulis iš esmės yra tiktai energija.

Kas yra ši energija? Ji paprasta akimi nematoma. Ji negirdima ausimis. Ji nesuvokiama protu. Ji nepradžiugins jūsų širdies. Energija yra energija. Tai yra Dievas. Kiekviena medžiaga turi savo pagrindą. Žmoguje yra elektra. Ta pati elektra yra ir pasaulyje. Žmoguje yra šviesa. Toji pati šviesa yra ir išoriniame pasaulyje. Žmoguje yra radijo bangos. Tos pačios bangos yra ir pasaulyje. Žmoguje yra rentgeno spinduliai. Tie patys spinduliai yra ir pasaulyje. Tačiau visos šios galios turi turėti pagrindą. Jos turi priklausyti nuo kažko kito.

Štai stiklinė. Po ja yra stalas. Stalas stovi ant grindų. Taigi viena yra kito pagrindas. Visų energijos formų esminis pagrindas yra pats Dievas. Filosofai vadina tai transcendentine jėga. Mokslininkai vadina tai atomine energija. Superenergija. Taigi pavadinimai skiriasi, tačiau įsigilinę suprasite, kad pagrindas yra tas pats. Kiekviename žmoguje yra tiek daug energijos formų, apie kurias jis nieko nežino. Mokslininkai vadina jas įvairiais vardais. Jie vadina tai psichotronine energija, biokosmine energija... Filosofai vadinai tai transcendentine jėga. Kaip ją pažinti? Reikia sukaupti valios jėgą, koncentruotis, medituoti ir pasiekti samadhi – proto tylą. Šiais būdais galima suvokti slypinčios atmos jėgą. Kiekvienas žmogus, kiekviena energijos forma, kiekviena medžiaga galų gale tampa viena su Dievu. Mes turime aiškiai klausti. Jaučiame, kad turime susilieti su Dievu, kad turime būti arti Dievo, kad turime pasiekti išsilaisvinimą. Mes norime išsilaisvinimo. Ar tai įmanoma? Turime kryptingai ieškoti. Dievas yra beformis. Dievas yra jėga. Dievas yra šviesa. Raštuose Dievas apibūdinamas taip:

Tas, kuris yra garsas,

Tas, kuris yra judėjimas,

Tas, kuris yra šviesa,

Tas, kuris yra kalba,

Tas, kuris yra amžinoji palaima,

Tas, kuris yra aukščiausioji galia,

Tas, kuris yra iliuzija,

Tas, kuris yra turtas.

Kaip galima suprasti, suvokti Dievą, turintį visas šias savybes? Vanduo jungiasi tik su vandeniu. Vėjas jungiasi tik su vėju, ir viskas. Ugnis jungiasi su ugnimi. Dumblas jungiasi su dumblu. Dievas yra beformis. Kad pasiektume Dievą, mes taip pat turime tapti beformiai. Ką tai reiškia – be formos? Tai reiškia, kad mes turime pamiršti šitą savo kūną. Tai yra meditacija. Tai reiškia, kad tą dieną, kai nusimesite prisirišimo prie kūno pančius, pasieksite Dievą. Tai reiškia, kad reikia išsivaduoti iš kūno sąmonės ir būti pasiruošusiam susilieti su Juo. Jei melsitės Dievui prisirišę prie kūno, niekada nepasieksite tos būsenos. Dievas neturi pavidalo. Kaip galite suvokti ir pažinti beformį, jei turite formą? Taigi ir jūs turite tapti beformiai. Tai reiškia, kad turite atsisakyti prisirišimo prie kūno. Dievas yra šviesa. Jūsų gyvenimas turi būti šviesos gyvenimas. Esame žmonės. Žmogaus šviesa, individuali šviesa, turi susijungti su ta kosmine šviesa. Tą dieną, kai atsisakysite prisirišimo prie kūno, jūs savaime pasieksite tą šviesą.

Jūs tikriausiai matėte Dipavali – šviesos šventę. Viena žvakute galite uždegti visas kitas žvakutes. Toji viena žvakutė yra aukščiausioji šviesa. Ji uždegs visas likusias. Dievas yra aukščiausioji šviesa. Jis yra ta kosminė šviesa, kuri yra visų kitų švieselių priežastis. Turime save laikyti gyvenimo šviesa, koncentruotis į šviesą ir susilieti su Dievu. Mes turime atkakliai, teisingai ieškoti ir stengtis pasiekti Dievą. Jūs giedate bhadžanas. Meldžiatės. Medituojate. Atgailaujate. Aukojate. Atliekate ritualus. Visa tai yra tik fizinė, išorinė veikla. Be abejo, tai gera veikla. Tačiau visa tai nėra dvasingumas. Kas yra dvasingumas? Dvasingumas – tai širdies ryšys su širdimi. Pasaulyje visa tai pasireiškia gerais darbais. Koks veiksmas, tokia ir pasekmė, rezultatas. Būtinai patirsite pasekmes. Rezultatai priklauso nuo jūsų gerų darbų. Jie neturi nieko bendra su atma. Todėl darydami gerus darbus, turite taip pat stengtis pažinti Dievą ir Dvasią. Jei esate užsiėmę ritualais, kada gi galite eiti šventuoju keliu? Visi ritualai yra dualistiniai. Nuo dualizmo reikia eiti prie nedualizmo. Nedualizmo būsenoje pasieksite išmintį: „tikroji išmintis yra patirti vienovę“.

Jei norite suvokti jumyse esančią jėgą, srovę, turite žinoti, kad jumyse yra rūgštis ir metalas. Taigi jūsų kūnas yra mažas generatorius. Ne tik generatorius. Visus vidinius jausmus išreiškiame per burną. Taigi žmogus yra tam tikras radijas. Viską, ką esate regėję, galite įsivaizduoti ir matyti kaip televizoriuje. Todėl jumyse yra ir televizija, ir radijas, ir elektros generatorius, ir magnetas. Dieviškoji traukos jėga yra visame pasaulyje. Ši traukos jėga yra visuotinės traukos priežastis. Ji vadinama magnetizmu. Jei berniukų paklausite, kas yra magnetizmas, jie atsakys, kad tai magnetas, pritraukiantis geležinę dildę. Tai didelė klaida. Šis magnetas pasireiškia visame pasaulyje. Pamačiusi žalią žolę, karvė traukia prie jos, – tai magnetizmas. Matydama vaiką, motina eina prie jo, – tai magnetizmas. Tarp vyro ir žmonos yra magnetas, tarp motinos ir vaiko yra magnetas, tarp karvės ir žolės yra magnetas. Tai, kas traukia, yra magnetas (Ramati Ramaha). Taigi Rama yra tas, kuris visus padaro laimingus, ir Jis visus traukia. Kas gi tas Rama? Dašaratos sūnus? Ar Tas, kuris gyvena viduje? Rama yra Dvasia. Tai Dieviškoji Dvasia visus traukia. Čia susirinko tiek daug žmonių. Kodėl? Jus visus traukia Dieviškasis magnetas.

Paimkime gėlę, – ji pritraukia daugybę bičių. Bites traukia gėlėje esantis nektaras. Antra vertus, jei gėlė bus plastmasinė, neatskris nė viena bitė. Tas saldumas yra meilė. Tai ši meilė visus traukia. Tai gali būti motinos, tėvo, žmonos, atsidavusiojo, vaiko, giminaičio ar draugo meilė. Tai meilė visus traukia. Ši meilė yra galingas magnetas. Šis magnetas yra visame pasaulyje. Kadangi gimstame pasaulyje, kuris yra magnetas, kiekvienas iš mūsų turi tą magnetinę jėgą. Vaikas paveldi abiejų tėvų bruožus ir savybes. Ir žmogus, gimstantis gamtoje, turi gamtos savybes. Kūrinija yra Kūrėjo pasireiškimas. Taigi kiekvienas, gimstantis šiame pasaulyje, gamtoje, turi turėti Dieviškas savybes. Kiekvienas gimsta tam, kad pasiektų Dieviškumą. Todėl šiame pasaulyje visa materija, kiekviena medžiaga, kiekvienas individas savo esme yra Dieviški. Tai yra energija. Energija nei sukuriama, nei sunaikinama. Dieviškoji energija negali būti sunaikinta. Tačiau vieną energijos rūšį galima paversti kita. Štai magnetas. Magnetinę jėgą galima paversti elektros energija. Elektros energiją – šviesa. Šviesos energiją –atomine energija. Energijos negalima nei sukurti, nei sunaikinti, ją galima tik paversti kitos rūšies energija. Tas, kuris nesikeičia, yra Dievas. Energijos rūšį galite keisti, tačiau visiškai Jo pašalinti negalite. Taigi be Dievo nėra pasaulio, iš viso nieko nėra. Kiekviename atome, kiekvienoje ląstelėje yra Dievas. Senovėje buvo pasakyta:

Mažesnis už mažiausią,

Didesnis už didžiausią,

Tas, kuris yra kaip Amžinasis Liudytojas,–

Tai Atma, ir toji Atma yra Dievas, Brahmanas.

Taigi ši Atma yra atomas. Todėl Atma, atomas ir Dievas yra sinonimai. Mokslininkams reikėjo tūkstančio metų, kad pažintų šį vienybės principą. Šiandien jie žino labai nedaug, tačiau jų ego išsipūtęs kaip moliūgas. Ši tiesa buvo žinoma jau prieš tūkstantį metų. Prieš daugybę amžių Prahlada jau žinojo šią tiesą. Jis sakė:

Jis yra čia, bet negalima sakyti,

Kad ten Jo nėra.

Dievas yra visur.

Kur Jo beieškosite,

Visur Jį surasite.

Prahlada kalbėjo: „Dievas yra visur“. Šis atomas yra visur. Ši atominė jėga yra Dievas. Dievas yra ir mikrokosmose, ir makrokosmose. Dėl to, kad egzistuoja ši esminė vienybė, vienovė, Prahlada galėjo patirti Dievą ir nusimesti prisirišimą prie kūno. Jis visiškai nebuvo prisirišęs prie kūno, nes kai jį numetė nuo kalno viršūnės, jis visiškai nieko nebijojo, tik kartojo Dievo vardą. Jis neišsigando, kad jį gali sutrypti galingi drambliai. Nuodingą gyvatę jis priėmė kaip gėlių girliandą, vis kartodamas Dievo vardą: Narajan, Narajan, Narajan... Prahlada visą laiką gyveno neprisirišęs prie kūno. Todėl pasauliui jis paskelbė: kiekvienas atomas yra Dievas. Pas jo tėvą Hiranjakašipų susirinko visi mokytojai. „Kokia šito vaiko paslaptis? Jis nė kiek neprisirišęs prie kūno.“

Kai jį puolė demonai,

Tavo sūnus garbino Dievą.

Jis niekada nepraliejo nė ašaros,

Jis niekada neišsigando.

Šis berniukas niekada neverkė, nepraliejo nė ašaros, jis giedojo apie Dievo šlovę. Tai reiškia, kad tas, kuris suvoks Dievą, bus palaimoje. Kas paprastai nerimauja? Tas, kas prisirišęs prie kūno. Tas, kas mąsto apie praeitį, apie praradimus, visada nerimauja. Kūnas yra įrankis. Kai tik jis gimsta, jo lemtis yra mirti. Gimimą seka mirtis. Kodėl turėtume nerimauti? Anksčiau ar vėliau lemta mirti. Tas, kuris suvoks šią tiesą, bus palaimoje.

Piemenaitės taip meldėsi Krišnai:

„Krišna, kaip mums Tave apsakyti? Kaip mums Tave pažinti? Kokį pavidalą turėtume garbinti? Kokį vardą mums giedoti? Nežinome. Kodėl?“

Tu esi mažesnis ir subtilesnis už atomą,

Tu esi didesnis, galingesnis už didžiausią.

Tu esi visuose 84 šimtuose tūkstančių rūšių būtybių,

Tu esi visur – nuo atomo iki paties didžiausio.

Ar galėsime kada Tave pažinti?

Kaip Tave pažinti? Piemenaitės neskaitė šventraščių, negirdėjo Vedų, neturėjo mokytojų. Jose nubudo slypėjusi galia. Kiekviename žmoguje yra nepaprasta jėga. Kai teisingai naudojame šią energiją, ji didėja. Taigi mes turime deramai naudoti šią slypinčią energiją. Semiant iš šulinio vandenį, jame atsiras vis daugiau ir daugiau vandens. Kai dalinsitės savo žinojimu, jis plėsis. Jei aukosite pinigus labdarai, turėsite vis daugiau pinigų. Nutekėjusį vandenį pakeičia naujas vanduo. Jei vanduo neteka, jis užsistovi. Todėl viduje slypinčia energija reikia dalintis su visais. Išorėje nėra tokios energijos, kurios nebūtų jumyse. Pasaulyje yra kosminė energija. Žmoguje yra gamtos energija. Bet mes to nesuprantame. Ji yra nežinoma, nepažinta. Reikia iš visų jėgų stengtis atrasti ir iškelti tą slaptą energiją. Niekada ja neabejokite. Tačiau jau nuo seno turime polinkį į tam tikras blogybes. Kad pasiektumėte Dievą, nepakanka tik kartoti Dievo vardą: Rama Rama Rama Rama... Nepakanka medituoti, kad pasiektumėte Dievą. Ne! Ir meditacija, ir atgaila, ir giedojimas yra atliekami protu. Niekas negali peržengti proto. Reikia atitraukti protą. Kol egzistuos protas, tol nerimausite. Kol būsite proto viešpatijoje, negalėsite pasiekti Dievo. Taigi turite atitraukti protą.

Kaip sapnuojate miegodami, panašiai yra ir nubudus. Gyvenimas nemiegant yra dienos sapnas, o miegant – nakties sapnas. Dienos metu nėra nakties sapno, naktį nebūna dienos sapnų, tačiau jūs egzistuojate abiejose šiose būsenose. Jūs esate visur. Savo sapne daug visko matote, tačiau nubudę to neberandate. Visi rūmai ir pastatai, kuriuos matėte sapne, nubudus dingo. Tai, ką patiriate nemiegodami, pamirštate sapnuodami. Mes visi sėdime čia, Kulvant salėje. Galite imti ir susapnuoti, kad esate Bombėjuje. Kas yra tiesa: ar kad jūs sėdite čia, ar kad esate Bombėjuje? Nors nei viena, nei kita nėra tiesa, tačiau esate abiejose vietose. Jūs – ne du žmonės, o vienas. O vietos yra dvi. Kadangi yra dvi būsenos, mes susipainiojame. Kad pažintume Dievą, pirmiausia reikia medituoti. Kas tada vyksta? Jūs koncentruojatės. Susikoncentravę galite atitraukti savo protą. Kai protas atitrauktas, galite nusimesti prisirišimą prie kūno. Kai nebeliks prisirišimo prie kūno, patirsite samadhi būseną. Samadhi reiškia pusiausvyrą, būseną, kai ir nauda, ir praradimas priimami vienodai. Neturite liūdėti, sielvartauti dėl nelaimių nei džiūgauti laimės akimirkomis. Taip jūs pasieksite transcendentinę galią. Išorėje nėra tokios jėgos, kurios nebūtų jumyse. Niekur nėra. Kas yra jumyse, yra ir išorėje. Visas pasaulis pilnas šios energijos. Pirmiausia mums reikia pažinti energijos prigimtį.

Tikrasis guru yra tiktai Dievas. Visi kiti yra mokytojai. Guru yra tas, kuris parodys tikslą. Tikslas yra Atma. Guru reiškia tas, kuris yra pamaldus ir tyras. Tas, kuris pažįsta save, yra tikras guru.

Savanaudžiai pasaulietiniai guru nuveda jus toli nuo dvasinės išminties. Jie yra tik žemiški mokytojai, jie nėra dvasiniai vadovai. Iš kiekvieno galima pasimokyti, tai nėra klaida, tačiau atsiduoti turite tik Dievui. Tai yra tikrasis atsidavimas, bhakti, tikrasis dvasingumas.

Ši diena vadinama Vyasa Purnima. Ką tai reiškia? Begalinė Vedų išmintis buvo suklasifikuota į keturias svarbias dalis ir paskelbta pasauliui. Šis Vedų išminties klasifikavimas teikė Vjasai džiaugsmą. Jis buvo toks laimingas, kad gali pasidalinti Vedų raštais su pasauliu. Ši džiaugsmo diena yra purnima. „Purnima“ reiškia pilnatis, mėnulio pilnaties diena. Tarp mėnulio ir proto yra glaudus ryšys. Mėnulis valdo protą. Vienas yra objektas, kitas – jo atspindys. Kaip skaisčiai šviečia per pilnatį mėnulis, toks būna aiškus ir mūsų protas. Mes turime būti pilni ir skaistūs: be dėmelės, be jokios klaidos, nesutepti, be silpnybių. Apimtas tokių šventų jausmų Vjasa klasifikavo Vedų raštus, todėl ši diena vadinama Vyasa Purnima. Tai nėra Guru Purnima. Guru Purnima bus ta diena, kai išvalysime savo širdis. Tą dieną, kai suprasite šio pasaulio paslaptį, jūsų protas taps jūsų guru. Kai pažinsite paslaptis, jūsų protas taps guru.

Tą patį sakė ir Ramadasas: žmogaus būtis apstatyta 7 tvirtovėmis. Kas jos yra? Tai septynios žmogaus silpnybės: pyktis, pavydas, godumas, aistra, neapykanta, išdidumas. Didžiausia silpnybė – tai prisirišimas prie kūno. Dievas gyvena žmogaus širdyje, apsuptas 7 tvirtovėmis.

Yra septynios tvirtovės, o jų viduje – sodas.

Kaip patekti į tą sodą, koks gi kelias tenai veda?

Jame auga stiprus medis,

Ant kurio šakų mes laikomės.

Medis auga ant žemės, ir jei jis nuvirs, o jūs nukrisite nuo šakų, kas bus su jumis? Šiandieniniai guru yra kaip medžio šakos. Dievas yra tas medis. Jei pasikliausite medžiu, būsite saugūs. Jums niekada negrės pavojai. Taigi atsiduokite Dievui.

Meilės įsikūnijimai, pasaulyje esanti energija yra ir jumyse. Dievas nėra atskirai nuo jūsų. Dievas nesiskiria nuo jūsų, ir jūs nesiskiriate nuo Dievo. Todėl aš ir jūs esame viena. Patirkite šią vienybę! „Dievas yra manyje, aš esu Dievas“, – stiprinkite šį tikėjimą vis labiau ir labiau. Neprisistatinėkite esąs koks nors Ramaja ar Krišnaja. Kaip jūs galite būti Ramaja? Kas davė jums šitą vardą? Jūsų tėvai. Tai jums duotas vardas. Jūs negimėte su šiuo vardu. Dvasia yra Dievo, o kūnas yra jūsų tėvų dovana. Todėl Dievo dovaną reikia saugoti ir palaikyti.

Kai jūsų namuose skaisčiai šviečia lempa,

Kam ieškoti jos svetimuose namuose?

Kam eiti ieškoti? Jūsų šviesa yra su jumis! Kam maldauti šviesos? Ši meilės šviesa yra jumyse. Toji skaisčiausioji šviesa yra jumyse. Ši meilės šviesa, nedualumo šviesa, yra jumyse. Meilės šviesa yra jumyse, palaimos šviesa yra jumyse. Viskas yra jumyse. Nereikia bijoti. Niekada neišsižadėkite Dievo. Niekada.

Gali būti turtingas,

Gali joti ant žirgo ar dramblio,

Žmonės gali vadinti tave bepročiu.

Žmonės gali vadinti tave visokiais gražiais žodžiais,-

Niekada neužmiršk Dievo, žmogau,

Niekada Jo neišsižadėk!

Niekada neužmiršk Dievo. Kas bebūtų, niekada neužmiršk Dievo! Nekada neišsižadėk savo Viešpaties vardo. Toks turėtų būti mūsų gyvenimas. Ką bedarytume, viskas tolygu meditacijai. Tokios palaimos kaip čia nerasite niekur kitur. Kai ištarsite: „Dievas yra mano širdyje“, – būsite palaimoje. Kur gyvena Dievas? Ne kur nors kitur. Dievas gyvena jūsų širdyje. Jis yra jūsų širdyje. Jūsų širdyje. Kai pajusite, kad Dievas yra jumyse, nebedarysite daugiau klaidų. Nieko nebebijosite. Jums vadovaus sąžinė. Nieko nereikia bijoti. Gerbkite visus. Mylėkite visus. Tikėkite, kad kiekviename yra Dievas. Niekam nejauskite neapykantos – jokiai būtybei, jokiam žmogui. Ir niekada neužmirškite savo širdies. Ten yra Dievas. Dievas nematomas paprasta akimi. Jį pažinti, pamatyti padeda išmintis. Paprastomis akimis jūs matote tik išorinį pasaulį. Kad pamatytumėte subtiliąją formą, reikia įgyti išminties akis. Tada galėsite suvokti tikrąjį Dieviškumą. Jei esu Dievas, kodėl turėčiau elgtis kaip beprotis? Daugelis tą žino. Girtas žmogus elgiasi juokingai. Iš jo juokiasi žmona ir vaikai. Išsiblaiviusiam jam būna gėda. Tas, kuris siekia žemiškų, jutiminių malonumų, yra kaip girtuoklis. Paniręs į žemiškus malonumus, jis nežino, ką daro. Nuo žemiškų malonumų jis turėtų keliauti link Dievo. Tuomet jis galės susivokti.

Pilni šventų minčių tikėkite, kad Dievas yra jūsų širdyje. „Dievas yra mano guru.“ Kito guru nėra. Kiekvienam yra tik vienas guru. Kiekvienas Jį gali vadinti savaip. Didžiausias guru yra Dievas. Vienintelis guru visiems žmonėms, visoms tautoms. Galime jį vadinti skirtingais vardais. Vardai ir formos skiriasi, tačiau Dievas yra vienas, Dievas yra vienas. Priklausomai nuo tautų temperamento ir kultūros, Jis turi skirtingą pavidalą. Saldumynų skonis skiriasi, tačiau pagrindas yra tas pats. Kai suvoksite, kad juose yra vienas ir tas pats cukrus, pažinsite vienovę. Be cukraus nėra saldumynų. O tas cukrus yra Dievas. Dievas yra vienas, esantis visuose. Miltai neturi skonio. Sumaišius miltus su cukrumi, jie tampa saldumynais. Taip ir Dievo artumas padaro mūsų gyvenimą saldų kaip nektaras. Taigi artėkime prie Dievo ir išgelbėkime savo gyvenimą.