Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacija

DIEVAS YRA MEILĖ

Satjos Sai Babos 71-ojo gimtadienio šventė

1996 m. lapkričio 23 d.

Prašanti Nilajamas

(sutrumpinta)

Gali būti visų senųjų šventraščių ir Vedų išminties žinovas,

Gali gyventi dvaruose ir rūmuose, būti karalius ar valdovas.

Gali būti narsus bei drąsus ir neprilygstamas mūšio lauke.

Gali būti niekinamas, nieko neturintis elgeta,

Tačiau be Meilės esi bevertis.

Kas bebūtum – valdovas ar karalius, – jei neturi atsidavimo ir Meilės,

Mylįs tarnas yra daug vertesnis.

Meilės įsikūnijimai!

Visa visata yra pilna Meilės. Meilė yra turtas. Meilė yra teisingumas. Meilė yra tiesa. Visa visata priklauso nuo Meilės. Žmogus negali pažinti Meilės prigimties. Jį blaško trumpalaikio praeinančio pasaulietiško gyvenimo užgaidos ir kaprizai, ir jis pamiršta Amžinąjį Dieviškumą. Kodėl? Savanaudiškumas klesti ir didėja, tuo tarpu dvasingumas nyksta. Gausėja riboto proto žmonių, o plačių pažiūrų žmonių mažėja. Troškimai auga, idealai nyksta. Visą gyvenimą žmogus pragyvena savanaudiškai ir egoistiškai.

Senovės išminčiai apvainikavo pasiaukojimo dvasią. Tik teisingumas buvo apdovanojamas. Tai pasiaukojimui buvo uždėta ši karūna, ir jie sveikino pasiaukojimą. Dieviškoje Indijos žemėje Dieviškumas užmirštas. Dėl šios priežasties visas pasaulis pilnas problemų, sumaišties ir įtampos. Iš tiesų širdis be Meilės yra bevaisė žemė. Meilė patvirtina ir parodo šventąjį Dieviškumą. Meilė persmelkia viską aplinkui. Meilė vienija žmoniją. Tą dieną, kai bus atsisakyta savanaudiškumo, tą dieną, kai pabusime ir įžiebsime slypintį Dieviškumą, pasaulyje bus vienybė. Todėl kiekvienas turi pripildyti savo širdį meilės.

Dievas yra Meilė. Meilė yra Dievas.

Ryšys turi būti tik tarp Meilės ir Meilės.

Kai sustiprės ši Meilė,

Galėsi džiaugtis nedualizmo būsena.

Norime patirti Dieviškąją Meilę, tačiau neiname teisingu keliu. Meilė yra sėkla. Meilė auga. Meilė leidžia šakas. Meilė yra žiedas. Ir pati Meilė yra vaisius. Ir dėl to, kad galėtume patirti ir džiaugtis Meilės vaisiumi, reikia eiti Meilės keliu. Todėl kiekvienas turi stengtis pažinti, kas yra Meilė. Tačiau žmogus šiandieną siekia pinigų ir padėties. Be abejo, reikalingi ir pinigai, ir padėtis, bet tam tikrose ribose.

Šiame iliuziniame, besikeičiančiame pasaulyje viskas turi ribas. Tačiau Meilė yra beribė. Ji neapibūdinama. Narada visokiausiais būdais pasakojo apie Meilę. Mūsų gyvenimui prasmę suteikia Meilės srautas.

Kokiu keliu reikia eiti, kad pasiektume Meilę? Jos nepasieksite medituodami ar atgailaudami. Negausite jos ir skaitydami šventuosius tekstus. Dievo nėra Vedose. Nei epuose. Nei meditacijoje. Nei atgailoje. Dievas gyvena kiekvieno širdyje. Todėl turime nukreipti savo protą į savo širdį. Šiandieną turime užčiaupti burną ir atverti širdį. Tik tada patirsime palaimą. Kai jūs esate pats Meilės Įsikūnijimas, kaip čia yra, kad norite ją pasiekti? Kaip čia yra, kad norite ją turėti?

Kad pelnytų Meilę, kai kurie imasi meditacijos ir atgailos, skaito knygas. Visa tai prilygsta brangenybėms, kurias užsidedate, bet ne tikram kūrybiškumui. Išsimokslinimas yra papuošalas. Šventų tekstų skaitymas yra brangakmenis. Jie suteikia išorinį grožį, bet ne vidinį grožį. Vidinė palaimos būsena yra įmanoma tik einant Meilės keliu.

Šiandieną visiškai nėra Meilės. Meilės vietą šiandien užima neapykanta. Tiesos vietoje – savanaudiškumas. Vietoje užuojautos – pavydas. Kai šios dorybės ir Dieviškos, kilnios savybės užims savo vietą, suspindės mūsų žmoniškumas.

Meilės įsikūnijimai!

Žmogaus gyvenimas turi būti pilnas Meilės. Jei turėsite Meilę, jums nieko nebus neįmanomo. Mylėdami jūs tikrai įgysite visokio turto. Mylėdami užsitarnausite ir padėtį. Meilė triumfuoja.

Taigi kokia tai Meilė? Melsdamiesi Dievui, turime būti visiškai atsidavę. Šiandieną trūksta atsidavimo dvasios. Jei trokštate Dievo, jei iš tiesų jaučiate dvasinį alkį, jei tikrai trokštate dvasingumo, stenkitės keliauti Meilės keliu. Jūs nesate iš tikrųjų išalkę. Jūs neištroškę. Neturite troškimo. Jūs paprasčiausiai siekiate, tačiau tvirtai į tai neįsikimbate. Vien tik norėdami vandens, troškulio nenumalšinsite. Tam reikia delne turėti vandens. Kai išgersite tą vandenį, numalšinsite savo troškulį.

Tiesą sakant, jei jaučiate dvasinį alkį, turite labai stengtis pelnyti Jo Malonę. Jūsų troškulys bus numalšintas. Jūsų alkis – pasotintas. Antra vertus, neįmanoma tingint siekti palaimos ir pasotinti savo alkį. Savanaudiška širdimi neįmanoma ieškoti ir pasiekti dvasinių dalykų.

Taigi šiandien mums reikia trokšti Meilės. Meilė neturi pavidalo. Ji neapibrėžiama. Ji neapsakoma. Meilę galite tik patirti. Kuo arčiau būsite šios Meilės, tuo labiau bus malšinamas jūsų alkis.

Šiandieniniai pasaulio vargai ir problemos yra todėl, kad nėra Meilės. Taip, Meilė yra! Tačiau šiandien egzistuojanti meilė apsiriboja kūnu ir nauda sau. Šiandieną turime kūnišką jausmą, bet neturime Dieviškų minčių. Remiamės kūnu, kuris tėra apsivilktas drabužis, bet pamirštame pamatą. Negalvojame apie pamatą, tačiau remiamės ant jo pastatytu pavidalu.

Svarbiausias, pagrindinis pamatas yra Meilė. Kur ji gimsta? Kur ji baigiasi? Meilė prasideda tarnavimu (dasoham – „aš esu tarnas“) ir baigiasi visišku susitapatinimu su Dvasia (soham, soham, soham – „aš esu Jis“). Be nusiteikimo tarnauti (dasoham) negalėsite patirti Dievo (soham). Soham yra Meilė. Iš tikrųjų aš esu toji atma. Toji atma yra Meilė. Toji atma yra Brahmanas. Toji atma yra tiesa. Toji atma yra teisingumas. Ir toji pati atma yra patiriama Meilės pavidalu.

Kodėl kenčiame nuo įvairiausių ligų? Todėl, kad diena iš dienos didėja fiziniai troškimai. Šiandieną esame pilni beprasmiškų troškimų. Žmogus meldžia sau gerovės ir pažangos, bet nesimeldžia už pasaulį. Visuomenė yra labai svarbu. Šalis yra labai svarbu. Ką bedarytume, turime galvoti apie visuomenės gerovę. Be visuomenės nėra individo gerovės. Kas tas individas? Būtent individui yra duota Meilės jėga. Būtent Meilės jėga vienija pasaulį.

Kodėl čia susirinko tūkstančiai? Meilė yra pagrindinė priežastis. Be Meilės jūsų čia nebūtų. Kokios Meilės? Abipusės Meilės, duodančios ir imančios. Turite priimti Dievišką Meilę ir dovanoti savo Meilę; tačiau abi jos yra viena. Dieviškoji Meilė atsispindi jūsų kūne. „Sąlygoto pasaulio gyvos esybės yra amžinos Mano dalelės“ (Bagavadgyta, 15.7), – sakė Krišna. Kiekviename šviečia Amžinojo Dievo Meilės atspindys.

Per kiekvieną ląstelę ir atomą sunkiasi Meilės srautas. Kiekviename atome yra Meilė. Šis atomas tampa materija visoje visatoje. Be atomo nėra materijos. Todėl Dieviška Meilė egzistuoja kaip atominis pagrindas. Ne tik atome. Jis yra mažesnis už mažiausią, didesnis už didžiausią. Dievas yra ir mikrokosmose, ir makrokosmose. Todėl Meilės nereikia ieškoti išorėje, ji slypi jumyse, yra neatskiriama nuo jūsų.

Šiandieną reikėtų karūnuoti pasiaukojimą. Kai esate pasiryžę aukotis, galite sveikinti Meilę. Tada jūsų jėga ir sugebėjimai išaugs. Ką bedarytumėte, jums seksis. Kai bus visiškas atsidavimas, nebus nepasitenkinimo, nebus jokių nesėkmių. Apie tai Vedos sakė: jokia padėtis, jokia valdžia, jokia draugija nesuteiks jums tiek palaimos kiek pasiaukojimas. To šiandieną labai reikia.

Meilės įsikūnijimai!

Nereikia jokios dvasinės praktikos. Kam jūs medituojate? Tas, į kurį jūs medituojate, yra jumyse. Kodėl turėtumėte medituoti? Medituokite į Meilę. Nukreipkite savo protą į Meilę. Tuomet galite suabejoti, kaip gi vykdyti šeimynines pareigas. Atlikite savo pareigas namie. Visiškai jas paaukokite Dievui. Tai yra Meilė. Nereikia apleisti savo šeimyninių pareigų. Nereikia rašyti prašymo, kad atleistų iš darbo. Nereikia nutraukti verslo. Viską darykite jausdami, kad tai turėtų džiuginti Dievą. Dievas yra visur. Nėra tokios vietos, kur nebūtų Dievo. Visa yra Dievo įsikūnijimas. Viskas yra Dieviška. Turime stiprinti šį Dieviškumo jausmą. Jis turi spindėti kaip saulė ir mėnulis. Turi diena iš dienos augti. Meilė turi diena iš dienos augti. Ji turi švytėti kaip mėnulio pilnatis. Net mėnulio šviesa keičiasi priklausomai nuo metų laiko. Tamsią naktį yra tamsu. Tačiau ši Meilė yra pilnatis, – tamsai nebelieka vietos.

Mylėkite net savo priešą. Vieną dieną jo širdis pasikeis. Mylėkite tą, kuris jus nuskriaudė. Jo protas pasikeis. Jums nereikia keisti savo proto, nes širdis yra Meilės centras. Niekas kitas negali čia prisidėti.

Nuolatos šlifuojamas deimantas žėri. Prieš lydant auksą, jį reikia sudaužyti plaktuku. Taigi visi sunkumai, praradimai ir problemos yra jūsų pačių labui. Kas beatsitiktų jums šiame pasaulyje, jauskite, kad tai jūsų pačių labui. Tai suteiks jums santarvės ir vienybės jausmą.

Kur bebūtumėt, tegu jūsų širdis visada būna šventa. Stiprinkite šventą Meilę. Tai Meilė išgelbės jūsų gyvenimą, jūsų šeimos narių, kaimynų ir visos visuomenės gyvenimą. Širdis turi taip pasikeisti, kad būtų pilna Meilės. Aukoti nereikia. Prašanti Nilajame jums neleidžiama aukoti nei gėlių, nei kokoso riešutų. Ne, čia niekas neleidžiama. Čia įleidžiama tiktai Meilė.

Šį rytą mes visi patyrėme Meilės lašelius. Tai šios ypatingos progos ženklai. Visas pasaulis turi būti pilnas Meilės. Tada nebus pavydo ar puikybės. Šiandien tarp žmonių paplitusi pavydo liga. Viena šeima pavydi kitai. Vienas žmogus pavydi kitam. Vienas kaimas pavydi kitam kaimui. Viena šalis pavydi kitai šaliai. Taip plačiai plinta pavydas. Todėl pirmiausia sunaikinkite pavydą. Sunaikinkite neapykantą. Užmuškite pyktį. Kaip juos užmušti? Meilė jums padės. Nėra galingesnių vaistų už Meilę.

Stiprinkite Meilę. Kalbėdami su žmonėmis šypsokitės. Net jei prie jūsų prieis priešas, sakykite: „Kaip jums einasi, pone?“ Sakykite: „Labas rytas, pone“. Jei kalbėsite taip, jo širdis keisis. Kai atgręšite savo veidą, kitas žmogus irgi atsisuks. Koks jausmas, toks ir atsakas. Taigi širdis yra liudininkė. Su kiekvienu kalbėkite su Meile. Ir nuo šios dienos kiek tik įmanoma stiprinkite Meilę. Užmuškite neapykantą. Užmuškite pavydą. Neprisileiskite artyn pykčio. Kuo jis bus toliau, tuo laimingesni būsite jūs, labai labai labai laimingi...

Aš laiminu jus, kad būtumėte lamingi kiekvieną savo gyvenimo minutę, su visais dalindamiesi Meile.